Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat artikelen uit 2015. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2016 vind je hier.

Raadsledenbijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april vond een raadsledenbijeenkomst plaats. Drie belangrijke onderwerpen stonden op het programma: - Het concept van de Integrale Ruimtelijke Strategie - De energieneutrale regio - Regionale Agenda Wonen Hieronder vindt u de presentaties van d...

'Op weg naar Vitale Centra' op 29 maart

Op 29 maart vond de bijeenkomst 'Op weg naar vitale centra' plaats. Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers. Binnenkort vindt u hier ook een verslag van de bijeenkomst. Plenaire presentaties: - Hans van Tellingen, auteur van het boek #WatN...

Mini-symposium arbeidsmigranten

De laatste tijd is er - geheel terecht - veel aandacht geweest voor (de huisvesting van) vluchtelingen en statushouders. De aandacht voor de EU-arbeidsmigranten lijkt daardoor enigszins verslapt. Toch constateert de Stuurgroep Arbeidsmigranten van de...

Dagelijks Bestuur 11 april 2016

0. Stand van zaken sociaal domein VOORSTEL: Vraag is of en op welke wijze deze taak belegd kan worden bij de Metropoolregio Eindhoven. BESLUIT: Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de toelichting en wacht het definitieve voorstel van de stu...

Regionaal Platform: Bereikbaarheidsakkoord voor Zuidoost-Brabant

Roël Hoppezak, bestuurlijk trekker van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie, gaf tijdens het Regionaal Platform een toelichting op het proces en het resultaat van de extra uitdaging die de werkplaats Mobiliteit en Innovatie op zich heeft genomen: het komen tot een nieuw bereikbaarheidsakkoord voor Zuidoost-Brabant. De eerste reuzenstappen hiervoor zijn gezet, maar er ligt nog een grote uitdaging voor de eerste helft van 2016.

Nederlandse clusters in de schijnwerpers tijdens jaarlijkse TCI conferentie

Van 8 tot 10 november vond de jaarlijkse TCI conferentie plaats in Eindhoven. Er werden meer dan 600 deelnemers verwacht en er zijn 10 Nederlandse clusters gepresenteerd.

Herijking Stimuleringsfonds afgerond

In het Regionaal Platform in december 2014 is de vraag gesteld of het rendement van de middelen uit het Stimuleringsfonds verhoogd zou kunnen worden. Daarom is door de regioraad besloten om het Stimuleringsfonds te herijken. Inmiddels heeft het herijkingsproces plaatsgevonden. In het Regionale Platform van 16 december zijn de resultaten van het herijkingsproces gepresenteerd en besproken.

Regionaal Platform: Brainport Next Generation, Meerjarenplan en financiering Brainport

Staf Depla, bestuurlijk trekker van de werkplaats Economische Strategie, geeft in zijn inleiding aan dat er in de afgelopen periode door de Werkplaats Economische Strategie is ingezet op het verstevigen van verbindingen tussen de economische agenda's in onze subregio's met de regionale Brainport agenda.

Voorstel tot regionale samenwerking sociaal domein

De regionale portefeuillehouders Jeugd en WMO hebben op woensdag 16 december 2015 de wens uitgesproken om te komen tot hernieuwde regionale samenwerking in het sociale domein. Er bestaat behoefte aan bestuurlijke afstemming op het gebied van Jeugd en WMO en aan voortzetting van het Kennisplatform Vitale samenleving.

21 gemeenteraden akkoord met Regionale Detailhandelsvisie

Op dinsdag 15 december hebben de laatste twee gemeenteraden ingestemd met de Regionale Detailhandelsvisie. Daarmee zijn alle 21 gemeenteraden akkoord gegaan met de Regionale Detailhandelsvisie die is opgeleverd door de Werkplaats Werklocaties.

Achterliggende gedachte Advies Wonen onderschreven

Op 14 oktober jl. heeft de Werkplaats Wonen het advies van de Werkplaats Wonen gepresenteerd in het Regionaal Platform en de Raadsledenbijeenkomst. Dat waren interessante bijeenkomsten in een positieve sfeer, met -zoals het hoort- ook kritische geluiden op de inhoud van het advies.

Grondprijzen

Jaaroverzicht 2014: Van SRE naar Metropoolregio Eindhoven.

2014 was een jaar waarin het SRE werd afgebouwd en de Metropoolregio Eindhoven werd opgebouwd.

Regionaal Platform 24 juni: Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant bezoeken de regio

Op 24 juni 2015 bezocht het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant het Regionaal Platform. In een unieke omgeving, de Kazerne in Eindhoven, heeft het provinciebestuur kennis gemaakt met de bestuurders van de regio en de 21 regiogemeenten. Zowel provincie als regio hebben de ambities voor de komende jaren op tafel gelegd en ze hebben uitgesproken om deze gezamenlijk vanuit de inhoud op te pakken.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn