Transitie

Webinar over NOVI De Peel

Op 12 juli van 19.30 - 20.30 uur is er een Webinar over NOVI de Peel. De uitnodiging tref je hier als PFD aan.

In februari van dit jaar is het NOVI gebied De Peel door het Rijk aangewezen als één van de gebieden in Nederland waar complexe maatschappelijke opgaven met prioriteit aangepakt moeten worden en waar het Rijk zich langjarig aan verbindt. NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie. Het NOVI-gebied betreft grondgebied van de regio’s Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. In het NOVI-gebied komen veel opgaven samen die van invloed zijn op de ruimtelijke inrichting. Zoals de transitie naar een duurzamere landbouw, klimaatadaptatie, de kwaliteit van de leefomgeving, de economische vitaliteit de verbinding tussen stad en land en de leefbaarheid.

Als één overheid

Om deze opgaven gericht en in samenhang aan te pakken, kreeg De Peel in februari 2021 de status van NOVI-gebied. “De kunst wordt het om de veelheid van projecten en programma’s meer samenhang te geven. Om doelstellingen op het gebied van landbouw, natuur en economie sneller en beter te behalen is coördinatie essentieel”, zegt Marinus Biemans. Namens de regio is hij lid van de stuurgroep van het NOVI-gebied. Namens de regio is ook de Fons d’Haens lid van de stuurgroep. “Het NOVI-gebied De Peel is breder dan de Peel zelf. De verbinding stad-land is een belangrijk aandachtspunt in de NOVI aanpak. Daarnaast wordt het lopende traject van het IBP-Vitaal Platteland gekoppeld aan de NOVI-aanpak. In de 1e tranche van het IBP zijn 3 projecten in de Kempen en De Peel gehonoreerd. Deze projecten lopen volop. Vanuit onze regio zijn ook voor de 2e tranche een 7-tal projecten ingediend”, aldus Fons.

Informatieve online bijeenkomst op 12 juli

De status van NOVI-gebied betekent dat alle betrokken ministeries over een langere periode samen met overheden in Brabant en Limburg aan de slag gaan voor een goede toekomst van het gebied. Hoe gaat dat in z’n werk? Om statenleden, gemeenteraadsleden, algemeen bestuursleden van de waterschappen en andere bestuurders en ambtenaren uit de regio daarover bij te praten, organiseert de Stuurgroep NOVI de Peel een Webinar op 12 juli van 19.30 - 20.30 uur.

Direct aanmelden voor het Webinar kan met onderstaande link. Na aanmelding volgt later nog een programma en de link naar het Webinar.

AANMELDEN

Het Webinar wordt opgenomen zodat alles teruggekeken kan worden.