Actueel

Voortgang Regionale Monitor Brede welvaart (1)

In het DB van 17 februari 2020 is ingestemd met het ondersteunen van het onderzoeksvoorstel Regionale Monitor Brede Welvaart. Dit is een onderzoek dat inzicht moet geven in de brede Welvaart van onze regio. Hierbij gaat het om bredere benadering die niet alleen kijkt naar de economische welvaart maar ook de brede sociaal-maatschappelijk welvaart in onze regio. De uitkomsten van het onderzoek worden o.a. ingezet voor regionaal beleid. De coronacrisis plaatst de monitor brede welvaart misschien in een ander daglicht. Maar ook hiervoor geldt dat het belang van deze monitor nog steeds aan de orde is.

Het onderzoek heeft drie stappen:

Foto van de regio: allereerst zal met behulp van de monitor Brede Welvaart de ‘toestand van de regio’ in beeld worden gebracht.

Film van de regio: in dit onderdeel worden belangrijke, regionale trends in beeld gebracht en daarmee de voorgeschiedenis van belangrijke, regionale vraagstukken. Hoe zijn deze vraagstukken verankerd in een historisch gegroeide werkelijkheid?

Monitor als beleidsinstrument: resultaten van de monitor (‘foto’ en ‘film’) worden afgezet tegen doelstellingen uit regionale beleidsdocumenten en de ‘grand challenges’ (de Sustainable Development Goals van de VN). Hiermee levert het bouwstenen die bruikbaar zijn voor de toekomstige doorontwikkeling van de samenwerkingsagenda, mede in het licht van de vraag rondom de regionale strategie.

Het onderzoek wordt getrokken door Jan Pieter Smits (CBS) en Harry Lintsen (TU/e). Daarnaast is een ambtelijk expert kernteam (gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, Brainport Development en Metropoolregio Eindhoven) ingericht. Zij hebben een vervolgaanpak en tijdsplanning opgesteld. Eerste stap is een brede dataverzameling van info uit gemeentes, rapporten en berichtgeving in (regionale) media. Er wordt een indicatorenset ontwikkeld voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over de Regionale Monitor Brede Welvaart.