Mobiliteit

Rijk en regio maken afspraken over bereikbaarheid en verstedelijking van Brainport Eindhoven

Persbericht van de gemeente Eindhoven

In 20 jaar tijd komen er in het stedelijk gebied van Eindhoven naar verwachting 70.000 banen en 62.000 huizen bij. Dat betekent een forse toename van mobiliteit. Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT tussen Rijk (ministerie van IenW en BZK) en provincie Noord-Brabant op 25 november is afgesproken om in een periode van 20 jaar gezamenlijk te investeren in de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven voor OV, fiets en auto. Zo maken we wonen en werken in een aantrekkelijke, leefbare stad en regio mogelijk.

Afgelopen jaren hebben Rijk, ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in de regio toegewerkt naar een gezamenlijke strategie. Hiermee blijft Brainport Eindhoven ook in de toekomst dé banenmotor van de Nederlandse economie. Met een verbeterd leefklimaat en goede verbindingen met de regio, de Randstad en het buitenland.

Brainport Eindhoven laat als één van de drie pijlers van de Nederlandse economie al meer dan 10 jaar een hogere economische groei zien dan het landelijk gemiddelde. Deze forse groei vraagt om een aantrekkelijke en groene stad en regio en een bijpassend stedelijk mobiliteitssysteem. Dit wordt met name gerealiseerd in het gebied rond NS-station Eindhoven Centraal.

Hier zijn forse overheidsinvesteringen voor nodig. Tijdens het BO MIRT* zijn de publieke partijen overeengekomen om, als start, ruim 100 miljoen euro te reserveren voor het spoor, de plannen rondom NS-station Eindhoven Centraal (spoor, station en busstation) en een directe verbinding met Düsseldorf. Het ministerie van IenW reserveert 15 miljoen euro (aanvullend op eerdere reservering) voor deze spoorverbinding en 50 miljoen euro om de spoorknoop Eindhoven toekomstbestendig te maken. Provincie en gemeente Eindhoven leggen elk 20 miljoen euro bij voor de ontwikkeling van het gebied in combinatie met busstation Neckerspoel.

De stappen vanaf 2021

● Verstedelijkingsakkoord

We werken aan een Verstedelijkingsakkoord, met als uitgangspunt dat de groei van wonen en werken in het Stedelijk Gebied vooral plaatsvindt door verdichting in de bestaande kernen. Voor Eindhoven leidt dit tot een woningbouwopgave van zo’n 40.000 woningen tot 2040. Ook Helmond zet fors in op verstedelijking, met name in het centrum en rond het station. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van kwalitatieve binnenstedelijke woon-werkmilieus.

● Eindhoven Internationale Knoop XL

Het gebied rondom het NS-station, Eindhoven Internationale Knoop XL, gaat ruimte geven aan 6500 woningen en werkplekken. De spil in dit gebied is het vervoersknooppunt Eindhoven Centraal, dat de regio onderling sneller en beter moet verbinden. Het emplacement wordt vergroot en er komen goede aansluitingen op de rest van Nederland, maar ook op Duitsland en België. In het MIRT Onderzoek is deze opgave als urgent en randvoorwaardelijk voor de verstedelijkingsopgave aangewezen. Vandaar dat er nu al investeringsmiddelen voor gereserveerd zijn.

● Opschaling OV-systeem

We zetten fors in op een zogeheten mobiliteitstransitie, door een beter en meer fijnmazig regionaal OV-systeem aan te leggen. Het NS-station Eindhoven Centraal is het vervoersknooppunt. Daarnaast willen provincie, gemeente Eindhoven en Brainport Development als eerste stap de Brainportlijn ontwikkelen; hiervoor is een bid ingediend bij het Nationaal Groeifonds. De Brainportlijn is een nieuw, innovatief OV-systeem dat aan de westtangent A2/N2/A50/A67 alle economische innovatieve locaties met elkaar en met Eindhoven Centraal verbindt.

Daarnaast komt er meer inzet op fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en ontwikkelen we multimodale overstapplaatsen (hubs), waar reizigers makkelijk kunnen overstappen van de auto op het OV en andere vormen van vervoer. Zo worden stad en regio beter met elkaar verbonden.
In Helmond is de opwaardering van het intercitystation en de verhoging van treinfrequenties een randvoorwaardelijke drager voor de mobiliteitstransitie.

● Het wegennet

Om te voorkomen dat de auto op de wegen in de regio Brainport Eindhoven vast komt te staan, moeten er robuuste oplossingen komen en investeringen in en rond de weginfra, zoals: de A2/N2/A67/A50, de John F. Kennedylaan en het noordoostkwadrant van de Ring waarbij het bestaande tracé conform de bundelroute het uitgangspunt is. Er is meer capaciteit nodig en waar het kan wordt verkeer met een lokale bestemming en doorgaand verkeer uit elkaar gehaald. Ook voor de zuidelijke ontsluiting van Helmond moet een oplossing gevonden worden.

Het komend jaar werken Rijk en regio deze verschillende opgaven verder uit; de partijen hebben hier ook geld voor gereserveerd. Op het volgende BO MIRT 2021 worden vervolgafspraken gemaakt.

Samenwerking
Monique List, wethouder Mobiliteit in Eindhoven, was afgelopen jaar bestuurlijk trekker van het onderzoek. Zij is blij met de nauwe samenwerking en eensgezindheid van de regionale partijen: “Het succes en de groei van Eindhoven en de regio zorgen voor de nodige uitdagingen. Het is belangrijk dat het verkeer niet vastloopt en dat het fijn is om hier te wonen, werken en te verblijven. Deze opgave is zo groot, dat kunnen we als stad of als regio niet alleen. Ik ben trots dat we met Rijk, provincie, regio, bedrijfsleven en kennisinstellingen eensgezind afspraken hebben gemaakt voor de toekomst van Brainport Eindhoven, maar dit is pas de eerste stap. De komende jaren zal meer geld in infrastructuur moeten worden geïnvesteerd om onze regio bereikbaar te houden."

Antoinette Maas, wethouder Mobiliteit in Helmond en voorzitter portefeuillehoudersoverleg MRE Mobiliteit: “Namens de 21 deelnemende gemeentes wil ik graag benadrukken dat juist die eensgezindheid uniek is voor de samenwerking, gevoed door de urgentie van de enorme opgave waar we samen voor staan. Het totale pakket aan kansrijke maatregelen brengt de regio Brainport Eindhoven in een volgende dimensie: een toekomstbestendige balans in verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid.”

Piet Machielsen, wethouder Ruimte in Oirschot en voorzitter portefeuillehoudersoverleg SGE Ruimte: “De wethouders Ruimte van de negen gemeenten in het samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven zijn enthousiast over de aanpak van het laatste jaar. Er is voor het eerst in onze regio op een integrale manier onderzoek gedaan naar de thema’s wonen, werken en mobiliteit. Met als mooie uitkomst een solide basis voor vergaande afspraken met provincie en Rijk in het belang van onze inwoners en bedrijven.”

Ronald Slaats, CEO van De Meeuw Groep, voorzitter VNO-NCW Eindhoven: ‘’Kenmerkend voor de regio is de goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ook in dit onderzoek zijn alle partijen goed betrokken en namens het bedrijfsleven, kan ik melden dat we enthousiast zijn over de afspraken die gemaakt zijn. Door zowel te investeren in spoor, OV, fiets en auto gaan we sprongen maken in de bereikbaarheid. De komende jaren zullen ook concrete oplossingen voor weginfrastructuur voor auto- en vrachtverkeer verder worden uitgewerkt. Wij gaan ervan uit dat er voor alle modaliteiten Brainportwaardige, robuuste oplossingen komen.”

“We juichen de ambitieuze plannen voor verbetering van de stedelijke kwaliteit toe, en we zijn dan ook verheugd met de substantiële toezeggingen die de overheden nu gezamenlijk doen”, zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven. “Investeringen in de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de stad zijn meer dan ooit nodig om het innovatie-ecosysteem van Brainport ook in de toekomst optimaal te kunnen laten functioneren. Het helpt ons en andere partijen in de regio sterk bij het aantrekken en vasthouden van internationaal talent.”

*) In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van IenW zijn rijksprojecten en rijksprogramma’s opgenomen, waarmee gewerkt wordt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om dit bestuurlijk te faciliteren is er elk najaar een Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) in de verschillende regio’s, waaronder het landsdeel Zuid (Brabant en Limburg). De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen.