Transitie

Thema Transitie Landelijk Gebied

Het resultaat van samenwerken 2020

Bij de transitie van het landelijk gebied ligt de focus op het vinden van nieuwe kansen voor de economie en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Resultaten in 2020 zijn:

  • Vastellen van het Streefbeeld
  • Het Interbestuurlijk programma (IBP)
  • Plan MER mestbewerkingslocaties
  • Verkenning economische structuur landelijk gebied

Regionaal Streefbeeld

In het streefbeeld hebben we als regio, dus 21 samenwerkende gemeenten, onze gezamenlijke ambities beschreven over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zetten we een gezamenlijke koers uit naar een gezonde, aantrekkelijke en economisch vitale leefomgeving. In februari 2020 heeft het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied het streefbeeld voor ons landelijk gebied vrijgegeven, en vervolgens hebben alle 21 gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven ieder afzonderlijk het streefbeeld vastgesteld. Lees meer over het vaststellen van het Streefbeeld.

Het Interbestuurlijk programma (IBP)

Het Ministerie van LNV, de Provincies Limburg en Noord-Brabant, de Waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Limburg, en de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Noordoost-Brabant en MRE werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied in de Zuidoostelijke Zandgronden. Afgelopen voorjaar is hiervoor een actieprogramma gemaakt. Centraal staan activiteiten op het gebied van samenwerking en kennisdeling en de uitvoering van vijf proeftuinen.

Het Ministerie van LNV draagt 6,9 miljoen euro bij voor de uitvoering van het actieprogramma voor Zuidoostelijke Zandgronden. Dit is voornamelijk voor de uitvoering van de vijf proeftuinen. Aan drie projecten in onze regio is een bijdrage toegekend: Levende Beerze (ca. € 1,8 miljoen) en Innovatiepark De Vlier (€ 235.500,=) en proeftuin Troprijt/Kroonvennen (€ 300.000,=).

PlanMER mestbewerkingslocaties

Het kiezen van de juiste gebieden voor mestbewerking is een hele opgave. Daarom gaan samenwerkende overheden in Brabant hierover regionale afspraken maken. Daarbij kijken ze naar de inpasbaarheid in de omgeving, de milieueffecten, de veiligheid en de volksgezondheid. Een eerste stap is het opstellen van een plan-MER (milieueffectrapport). De regio Zuidoost-Brabant is samen met provincie, waterschappen en de regio’s Noordoost- en Midden-Brabant initiatiefnemer van de PlanMER Mestbewerkingslocaties. Het plan van aanpak voor de PlanMER is op 18 februari 2020 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. In het plan van aanpak staat beschreven hoe de provincie en gemeenten het milieuonderzoek willen aanpakken. De combinatie Tauw/Pouderoyen is eind april van start gegaan met de uitvoering van MER. De Nota Reikwijdte en Detailniveau is voor publicatie vrijgegeven.

Verkenning economische structuur landelijk gebied

De ambtelijke werkgroep heeft een opdrachtbeschrijving gemaakt voor de nieuwe economische structuur van het landelijk gebied. Omdat deze opdracht zowel het thema Economie als Transitie Landelijk Gebied raakt, wordt de opdrachtomschrijving en het vervolg hierop zowel aan het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied als het portefeuillehoudersoverleg Economie voorgelegd.

Alle thema's bij elkaar

De informatie over de resultaten in 2020 van alle thema's is bij elkaar gezet in een bestand. Bekijk de pdf met alle teksten.