Een dynamisch netwerk

Regio pakt regie met gezamenlijke herstelaanpak Coronacrisis

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben besloten tot uitwerking van een gezamenlijke herstelaanpak om de gevolgen van de coronacrisis op de regionale economie te dempen. De aanpak richt zich op drie sporen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen en samenwerken.

Deze herstelaanpak is opgezet onder leiding van een regionale taskforce bestaande uit een afvaardiging van bestuurders uit de 21 gemeenten en het regionaal overleg van portefeuillehouders economie. Voorzitter Stijn Steenbakkers: “Samenwerken heeft ons ook eerder in moeilijke tijden geholpen en gebeurt ook nu al volop. Kijk naar het regionale noodfonds voor startups! Als gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan, kunnen we echt meters maken en ervoor zorgen dat we onze ondernemers in de regio echt helpen.”

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft voor de herstelaanpak vanuit het positieve jaarresultaat 2019 middelen gereserveerd die, afhankelijk van de exacte uitwerking van de herstelaanpak, op kunnen lopen tot € 2 miljoen. Hierdoor hoeven de gemeenten niet extra in de buidel te tasten. Wel hebben ze voor deze herstelaanpak als voorwaarden gesteld, dat er een multiplier op de in te zetten middelen behaald moet worden.

Burgemeester Remco Bosma (gemeente Bladel): “Met deze herstelaanpak kunnen we vanuit onze economische agenda’s een bijdrage leveren aan het herstel, maar vooral ook de toekomstige groei en ontwikkeling van de regionale economie. We zoeken hierbij uitdrukkelijk de aanhaking met de triple helix en de initiatieven uit het veld: dáár moet het gebeuren”.

De basis versterken via drie lijnen

Wethouder Piet Machielsen (gemeente Oirschot): “We hebben er bewust voor gekozen om in te zetten op structuurversterkende maatregelen voor de gehele regio, dus geen noodhulp voor bedrijven of sectoren. Dit doet het Rijk al en we hebben als regio onvoldoende middelen beschikbaar om adequate noodhulp te bieden. Wat we wel gaan doen is via drie lijnen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen en samenwerken, de brede basis van onze regionale economie versterken.

Opleiden

Hiermee zetten we ten eerste in op het versterken van de arbeidsmarkt door via het opleidingsspoor een goede match te maken tussen ketens en sectoren waar veel vraag is naar gekwalificeerd personeel en mensen die (ander) werk zoeken. Structurele inzet op scholing, omscholing en bijscholing zorgt ervoor dat mensen inzetbaar blijven en dat het bedrijfsleven optimaal kan draaien,” aldus Machielsen.

Digitaliseren

“Ten tweede halen we door op de lijn van digitalisering. We hebben de afgelopen maanden ontzettend veel geleerd. Er blijkt met inzet van de digitale mogelijkheden die we beschikbaar hebben al veel meer te kunnen dan we dachten. Dat heeft ons nog flexibeler en inventiever gemaakt. In het onderwijs hebben docenten, leerlingen, onderwijsinstellingen, maar ook ouders zich soms in bochten moeten wringen om alles draaiende te houden en bij het MKB zijn knelpunten, maar ook kansen in beeld gekomen als het gaat om digitalisering en de waarde ervan voor de concurrentiepositie. Die leerervaringen willen we omzetten in toegevoegde waarde voor zowel onderwijs als MKB.

Kennis delen & Samenwerken

Als laatste gaan we de inzet op samenwerking verder versterken: van elkaar leren, samen uitdagingen aanpakken en afstemmen, zodat we als regio hier sterker uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de leegstand van winkels en het verdwijnen van lokale voorzieningen. Niet veroorzaakt, maar wel versneld door de Coronacrisis. Die vraagstukken liggen op het bord van alle gemeentes.” Wethouder Theo Geldens (gemeente Valkenswaard) hierover: “onze inzet is om samen na te denken over hoe we met gezamenlijke inspanning onze kernen leefbaar en aantrekkelijk houden voor onze inwoners en bezoekers. Een fijne leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze regio.”

Triple Helix

De samenwerking met Brainport Development bij deze aanpak is evident. Stijn Steenbakkers “onze triple helix samenwerking heeft de afgelopen jaren geleid tot een gezonde regionale economie met internationaal aanzien. Daar zijn we trots op en brengt ons veel kansen voor de versterking van de brede welvaart in onze regio. De kennis en ervaring binnen de triple helix is van onschatbare waarde, juist ook in zo’n crisistijd: we kunnen snel schakelen met onze partners. De betrokkenheid van zoveel partijen levert veel op, maar vraagt soms ook dat partijen met elkaar moeten meebewegen omwille van het grotere geheel. Wij kunnen dat als regio heel goed: elkaar vast blijven houden en hard doorwerken.”

De komende maanden worden de lijnen verder uitgewerkt in concrete initiatieven en worden ook de verbindingen gelegd naar provincie en Rijk. De gemeenteraden worden hierover geïnformeerd.