Nieuwsbrief

Klimaatadaptatie in de regio

Resultaten

Daarbij is ook uitgezocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. In deze brochure zijn de resultaten van de stresstest samengevat.

Ambitie

Het veranderende klimaat in Nederland zorgt voor meer extremen in het weer. Transitie naar meer klimaatadaptief grondgebruik heeft hoge prioriteit en consequenties voor de ruimtelijke planning en (her)ontwikkeling van gebieden. Klimaatbestendigheid gaat over de vraag in welke mate extreem weer, zoals zeer zware buien, extreme droogte en hitte en overstromingen vanuit beken en rivieren, de leefomgeving zullen ontwrichten. Op nationaal niveau is een Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, deze heeft als doel om Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robuust ingericht te hebben. Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen moeten uiterlijk in 2020 een uitvoeringsstrategie gereed hebben. Stad en landelijk gebied hebben elkaar in de strategie naar klimaatbestendigheid hard nodig. De regionale ambitie is om in 2020 ons beleid klimaatbestendig te laten zijn en in 2050 het gebied zelf.

20200617 Afb bij Nb Klimaatadaptiatie 18 mei 2017