Huizen Eindhoven bijgesnden

Ruimte en wonen

Schaalsprong ruimte en wonen: wat willen we bereiken, wat gaan we doen?

We groeien door naar de eerste economie van Nederland. De krachtige economische ontwikkeling leidt tot groeipijn, met name op het gebied van woningbouw en mobiliteit in samenhang met de ruimtelijke inrichting hiervoor. Voor de MRE ligt er daarom een grote opgave: het maken van een schaalsprong, Dit is nodig om als regio toekomstbestendig te blijven en aantrekkelijk te zijn voor talent en (toekomstige) bewoners, werkgevers en werknemers. We willen die schaalsprong wél maken in balans met een aantrekkelijke leefomgeving en brede welvaart als kompas. Dat vraagt om een langetermijnperspectief naar 2040 op de doorontwikkeling van de regio. We streven ernaar dat de kwalitatieve ontwikkeling van de leefomgeving gelijke tred houdt met de economische groei. Voor het welzijn van onze inwoners is ook de aanwezigheid van voldoende natuur, flora & fauna, en een aantrekkelijk landelijk gebied een basisvoorwaarde.

We werken aan de derde pijler uit de Strategische Agenda Brainport:

  • Ervoor zorgen dat voldoende, (voor alle inkomenscategorieën) betaalbare woningen beschikbaar zijn, en voldoende (kwalitatieve) bedrijfsruimte om de vraag van de regio op te kunnen vangen.
  • Versneld investeren in mobiliteit en nieuwe verbindingen om de bereikbaarheid van het regionale daily urban system in, vanuit en naar andere regio’s in Nederland en daarbuiten te verbeteren.
  • Ervoor zorgen dat de groei van de regio bijdraagt aan Brede Welvaart en gepaard gaat met de uitbreiding van een robuust, passend concurrerend aanbod van voorzieningen dat bijdraagt aan leefbaarheid, waaronder met name het behoud van de sociale cohesie in de sterk internationaliserende regio.

Met het Rijk en de provincie samen, werken we aan de verstedelijkingsopgave van de complete regio

Portefeuillehoudersoverleg

Voor de aansturing van het programma ruimte en wonen is er een portefeuillehoudersoverleg (poho). Hierin zitten de wethouders van de 21 regiogemeenten die dit onderwerp in hun portefeuille hebben. Voorzitter van het poho is Suzan van de Goor wethouder in de gemeente Waalre. Zij is daarmee ook inhoudelijk adviseur van het Dagelijks Bestuur. Vicevoorzitter van het poho is Ron van den Berkmortel (wethouder Laarbeek).

2022

Lees over wat in 2022 gedaan is aan de versnellingsopgave op een aparte pagina op de website.

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

Op de Omgevingsdag van 13 juli 2023 hebben bestuurders van de 21 gemeenten uit Zuidoost-Brabant en waterschappen Aa en Maas en de Dommel ingestemd met het afsprakenkader van de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant. De Provincie Noord-Brabant heeft hun vertrouwen uitgesproken in de ontwikkelstrategie en groen licht gegeven voor verdere uitwerking. De ontwikkelstrategie is een ruimtelijke strategie met richtinggevende keuzes op gebied van wonen, werken én mobiliteit in onze regio, en hangt nauw samen met andere regionale en provinciale beleidsdocumenten. Lees hier de Ontwikkelstrategie (PDF) en de achtergrondinformatie (PDF).

De highlights uit het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 op de opgave Ruimte en Wonen

  • Stimuleren en organiseren van de versnelling van de woningbouw en mobiliteit vanuit bestaande plannen.
  • Uitvoeren van een integrale regionale ontwikkelstrategie 2023-2030, in samenhang met de programma’s energietransitie, mobiliteit en de ontwikkelingen in het landelijk gebied.
  • Opstellen van scenario’s voor het regionaal perspectief 2040, inclusief een maatschappelijk debat vanuit brede welvaart.

Regionale Begrippenlijst Wonen 2024 beschikbaar

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant vormen samen de Woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven. In deze regio worden afspraken gemaakt over de regionale, subregionale of lokale woningmarkt. In de Regionale Begrippenlijst Wonen staan de definities van die begrippen die nodig zijn om die afspraken af te bakenen en/of toe te lichten. De definities zijn veelal afkomstig van wetten, beleid en recente onderzoeken, zoals de Woningwet, de BAG en de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose. De begrippenlijst 2024 is vastgesteld tijdens de Regionale Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant van 13 december 2023.

Bekijk de Regionale Begrippenlijst Wonen 2024 in PDF.

Meer informatie:

Stefan Raedts
Stefan Raedts
Programmaregisseur Ruimte en Wonen 040 - 2 594 594 email hidden; JavaScript is required
Timco Béguin
Timco Béguin
Senior procesmanager Wonen 040 - 2 594 594 email hidden; JavaScript is required
Mark Weering
Mark Weering
Kwartiermaker Wonen 06-51419838 email hidden; JavaScript is required
Olivia Jansen
Olivia Jansen
Kwartiermaker Wonen 040 - 2 594 594 email hidden; JavaScript is required