Mobiliteit

Mobiliteit

Bij een excellente regio hoort een goede bereikbaarheid voor personen en goederen. Een plezierige reis tussen woning en werk is belangrijk voor inwoners en ondernemingen. De toegang tot een aantrekkelijke recreatieve omgeving en culturele voorzieningen maakt onze regio interessant voor kenniswerkers. Snelle en betrouwbare aan- en afvoer van goederen helpen bedrijven bij de keuze om zich hier te vestigen en te blijven.

Het mobiliteitssysteem van de regio ontwikkelt zich tot een duurzaam systeem dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Ons mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat mensen komen waar ze willen of moeten zijn. Vaak worden daarbij gemeentegrenzen of regiogrenzen gepasseerd. Daar willen ze niets van merken en daarom werken we in de regio samen aan de bereikbaarheid. Ons doel is het verbinden, slimmer gebruiken en verbeteren van de mobiliteitsnetwerken. ‘Verbeteren’ betreft niet alleen de bereikbaarheid, maar ook het aanpakken van de negatieve effecten van mobiliteit, zoals geluidsoverlast, energieverbruik, luchtverontreiniging, ongevallen, ruimtebeslag en files.

Fietsen Asten 580x580
"De reiziger staat centraal en kan kiezen welk vervoermiddel of welke combinatie van vervoermiddelen op dat moment het beste past."
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 6Mobiliteitsopgaven

Werken aan het mobiliteitssysteem voor de toekomst

We leggen de lat hoog voor mobiliteit, we gaan voor een betere bereikbaarheid in een aantrekkelijke regio met een hoge verblijfskwaliteit, met een mobiliteitssysteem dat toekomst heeft. De reiziger staat centraal. De informatie en de middelen zijn aanwezig om te kiezen voor een reis op maat. Kanttekening daarbij is dat de eigen wensen in balans zijn met die van andere reizigers en met de andere ambities van de regio, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de omgeving en duurzaamheid. De auto is niet altijd de beste keuze. In ons co-modale mobiliteitssysteem wordt de totale mobiliteitsvraag beter verdeeld over alle vervoermiddelen, over de tijd en over de beschikbare infrastructuur. Hiervoor optimaliseren wij de verschillende mobiliteitsnetwerken én maken we een uitwisseling tussen netwerken mogelijk. In onze regio ontwikkelen en testen we nieuwe mobiliteit. We laten zien wat nieuwe mobiliteitsdiensten en verbeterde en nieuwe vervoermiddelen in de praktijk kunnen betekenen. Dat doen we met gebruikers die alle informatie hebben om de slimste keuze te maken. Met ‘talking traffic’, verkeer dat in afstemming zoekt naar een optimale verdeling over de netwerken, en op weg naar 0 verkeersslachtoffers.

Aandachtspunten mobiliteit

Met en in ons mobiliteitssysteem willen we het volgende realiseren:

1. Internationale connectiviteit met economische centra
Omdat de Brainport een internationaal georiënteerde economie heeft, is het van belang goede verbindingen te hebben via weg, spoor en lucht met en via omliggende regio’s.

2. Bereikbaarheid in dagelijkse omgeving
Ieder deel van de regio heeft waarde, of het nu is als economische hotspot, als aantrekkelijke woonlocatie of als omgeving om te recreëren. Mobiliteit zorgt dat de delen samen de regio maken.

3. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid
De kwaliteit van de leefomgeving is voor onze inwoners, werknemers en bezoekers van belang voor een aangenaam verblijf, nu en in de toekomst. Bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgevingskwaliteit is onderdeel van de mobiliteitsopgave.

4. Stimuleren slimme mobiliteit in de regio
Slimme en duurzame mobiliteit is een belangrijke economische factor voor de regio. De regio wil dit verder versterken. Vanwege het economisch belang, maar ook voor bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid binnen onze regio.

5. Verbinding van mobiliteit met de andere regionale thema’s zoals economie, energietransitie en transitie landelijk gebied
Mobiliteit heeft een sterke relatie met andere onderwerpen. We zoeken naar mogelijkheden om de opgaven aan elkaar te koppelen en zo meerwaarde te creëren.

6. Logistiek
Logistiek brengt economische kansen met zich mee en is vaak een randvoorwaarde om kansen te kunnen benutten. Logistiek moet goed worden ingepast in het mobiliteitssysteem, ook om de bijeffecten van intensieve logistiek te beperken.

Portefeuillehoudersoverleg

In de regio wordt in verschillende samenstellingen gewerkt aan het mobiliteitssysteem van de toekomst, met oog voor huidige wensen. Alle lijnen komen bij elkaar in het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit. De wethouders van de gemeenten Bergeijk en Waalre, Mathijs Kuijken en Jan van Burgsteden zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

20210718 MK en Jv B Mathijs Kuijken (links) en Jan van Burgsteden

Speelveld mobiliteit

Onze inwoners en bedrijven mogen rekenen op een goede bereikbaarheid van en in de regio. Dat is primair een taak voor de individuele en samenwerkende gemeenten en belangrijke partners als provincie en Rijkswaterstaat.

Maar voor het mobiliteitssysteem dat we voor ogen hebben, hebben we zeker méér partners nodig als politie, onderwijsinstellingen zoals TU/e en Fontys en belangenorganisaties zoals fietsersbond en ANWB nodig. We brengen deze partijen bij ontwikkeling en uitvoering samen met de gemeenten.

Regionale samenwerking uitvoering

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zijn ervan overtuigd dat samenwerking nodig is voor de verbetering van de bereikbaarheid van de regio en handig is voor lokaal beleid. Daarom werken wij al jaren samen op het gebied van mobiliteit, ook bij de uitvoering. De provincie is daar intensief bij betrokken, maar ook andere partners denken en werken mee. Zo stellen we een programma op dat we samen uitvoeren. Wij doen de provincie Noord-Brabant als belangrijke samenwerkingspartner een voorstel voor gezamenlijke activiteiten en we betrekken andere partners. Ook komen de vak-ambtenaren mobiliteit van de gemeenten en hun evenknieën regelmatig bij elkaar om regionale plannen op te stellen, de uitvoering te organiseren en om het portefeuillehoudersoverleg te adviseren.

Smartwayz

Onder de vlag van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL werken diverse partijen samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, variërend van het ontwikkelen en invoeren van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant is een van deelopgaven, net als de verbetering van de N279, de A67 en de A58. In de regio komen de relevante aspecten van de deelopgaven bij elkaar in regionale plannen. Lees meer over SmartwayZ.nl op de website.

Bereikbaarheidsagenda

Een van de deelopgaven uit SmartwayZ.NL is het Bereikbaarheidsakkoord. Het Bereikbaarheidsakkoord is bedoeld voor de bereikbaarheid aan de oostkant van Eindhoven. De 21 gemeenten hebben een plan gemaakt voor de bereikbaarheid van de héle regio, de Bereikbaarheidsagenda, waar het Bereikbaarheidsakkoord deel van is. De Bereikbaarheidsagenda is een adaptieve agenda die we in nieuwe plannen actueel houden. De Bereikbaarheidsagenda heeft een eigen uitvoeringsprogramma. Een programmateam coördineert de uitvoering. Lees meer over de projecten van de bereikbaarheidsagenda op de website van ZO slim bereikbaar.

WERKPROGRAMMA 2021

De 21 wethouders Mobiliteit hebben met het Werkprogramma 2021 weer een aantal concrete ambities verwoord waarmee zij dit jaar aan de slag gaan. Antoinette Maas en Mathijs Kuijken vertellen in een filmpje (ongeveer 2 minuten) over het werkprogramma van het thema Mobiliteit.

Contactpersonen

Berry de Jong
Berry de Jong
Procesmanager 040 2594 566 b.dejong@metropoolregioeindhoven.nl
Nelleke Knipscheer
Nelleke Knipscheer
Procesmanager 040 2594588 n.knipscheer@metropoolregioeindhoven.nl
Kyara le Mair
Kyara le Mair 06 53695036 k.lemair@metropoolregioeindhoven.nl