Mobiliteit

Mobiliteit

Bij een excellente regio hoort een goede bereikbaarheid voor personen en goederen. Een plezierige reis tussen woning en werk is belangrijk voor inwoners en ondernemingen. De toegang tot een aantrekkelijke recreatieve omgeving en culturele voorzieningen maakt onze regio interessant voor kenniswerkers. Snelle en betrouwbare aan- en afvoer van goederen helpen bedrijven bij de keuze om zich hier te vestigen en te blijven.

Het mobiliteitssysteem van de regio ontwikkelt zich tot een duurzaam systeem dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Ons mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat mensen komen waar ze willen of moeten zijn. Vaak worden daarbij gemeentegrenzen of regiogrenzen gepasseerd. Daar willen ze niets van merken en daarom werken we in de regio samen aan de bereikbaarheid. Ons doel is het verbinden, slimmer gebruiken en verbeteren van de mobiliteitsnetwerken. ‘Verbeteren’ betreft niet alleen de bereikbaarheid, maar ook het aanpakken van de negatieve effecten van mobiliteit, zoals geluidsoverlast, energieverbruik, luchtverontreiniging, ongevallen, ruimtebeslag en files.

Fietsen Asten 580x580
"De reiziger staat centraal en kan kiezen welk vervoermiddel of welke combinatie van vervoermiddelen op dat moment het beste past."
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 6Mobiliteitsopgaven

De regionale mobiliteitsvisie 2040

In de afgelopen periode is de regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 opgesteld, met medewerking van de ambtelijke organisaties van de 21 gemeenten in de MRE. Op 7 februari 2024 heeft het poho mobiliteit heeft het concept van de visie vrijgegeven voor consultatie binnen de gemeenten.

U kunt de regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 hier als PDF inzien. Ontvangt u graag een papieren exemplaar? Vraagt dat dan aan via mobiliteit@metropoolregioeindhoven.nl.

We zijn benieuwd wat onze gemeenten ervan vinden. Binnen iedere gemeente wordt het gesprek over de regionale mobiliteitsvisie naar eigen voorkeur gevoerd. Het is lokaal aan het college van B&W of en hoe zij de raad hierbij betrekt. Waar mogelijk en relevant verwerken we de reacties in de visie, met toelichting in een ‘reactienota’.

Vaststelling van de regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 volgt later. De aangepaste visie is, na verwerking van de opbrengst van de consultatieronde, gereed op 25 april 2024. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd de visie vast te stellen voor 5 juli.

De visie is de basis voor een adaptief maatregelenpakket. De regionale visie wordt uitgewerkt in een meerjarig multimodaal mobiliteitspakket. In dit pakket worden meerjarige programma’s, projecten en maatregelen opgenomen die voor de regio van belang zijn. Het maatregelenpakket wordt voor akkoord voorgelegd aan de colleges van de 21 gemeenten van de MRE. Het pakket wordt frequent geactualiseerd.

Snel wegwijs in Mobiliteit

De wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving en economie. Die bereikbaarheid staat onder druk, want de mobiliteit groeit, zeker in onze regio met haar sterke economische ontwikkeling.

Het huidige mobiliteitssysteem niet in staat is om de groei op te vangen. Daarvoor is de concentratie van mobiliteit op de economische toplocaties te groot en de ruimte in de stedelijke omgeving te klein, ook omdat daar meer woningen gebouwd worden. Daarbij komt nog dat we hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de leefomgeving, de veiligheid, onze gezondheid en duurzaamheid.

Regio, provincie en Rijk werken met allerlei partners aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het huidige systeem is nog maar beperkt te optimaliseren en een nieuw systeem is aan het ontstaan. De verandering van het mobiliteitssysteem is een transitie. De regio kiest er samen met haar partners voor om mee te gaan in deze transitie en deze te faciliteren.

In 2040 hebben we de situatie gecreëerd, die de reiziger ertoe beweegt de verplaatsingen op zo'n manier te maken die past bij die plaats en dat moment. Dit betekent dat:

  • Een reiziger wordt gestimuleerd om een verplaatsing op een bepaalde manier te maken, op een geschikt moment, met een passend vervoermiddel en via de meest geschikte route, maar ook dat niet alle alternatieven altijd en overal beschikbaar zijn;
  • Er meerdere mogelijkheden zijn om een reis samen te stellen, omdat er verschillende goed functionerende mobiliteitsnetwerken zijn, zoals een beter fietsnetwerk, die via overstapmogelijkheden (hubs) ook goed op elkaar aansluiten;
  • De veranderingen in het mobiliteitssysteem hebben geholpen om de ambities op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid, maar ook van o.a. duurzaamheid, energie en veiligheid te realiseren.

Via de programma’s SmartwayZ.nl, Bereikbaarheidsagenda (ZOSlimBereikbaar) en Brainport Bereikbaar, geven we, samen met onze partners, invulling aan de opgaven die bijdragen aan de mobiliteitstransitie. Meer informatie hierover is te vinden op de volgende websites:

Infrastructurele opgaven van SmartwayZ.NL
Smart Mobility (smartwayz.nl)
Brainport Bereikbaar | home - Brainport Bereikbaar
Homepage - ZO slim bereikbaar

Vanuit de regio wordt gewerkt aan het Toekomstbeeld Mobiliteit. Met het toekomstbeeld mobiliteit leggen we als regio vast hoe wij aankijken tegen het toekomstige mobiliteitssysteem en waar wij gezamenlijk op in willen zetten. Daarnaast wordt met de provincie ook samen gewerkt aan een Regionale Mobiliteitsagenda (RMA) en – Programma (RMP). In het gezamenlijke programma maken we afspraken over de programma’s en projecten waarin we samen investeren, zowel met capaciteit als met financiële middelen via de bijdrageregeling. Instructies en informatie over de bijdrageregeling RMP zijn te vinden op deze pagina.

Belangrijke beleidskaders die van toepassing zijn, zijn te vinden op de volgende websites:

Beleidskader Mobiliteit - Provincie Noord-Brabant
Gedeelde mobiliteit - Provincie Noord-Brabant
Schaalsprong fiets - Provincie Noord-Brabant
Verkeersveiligheid - Provincie Noord-Brabant

Mobiliteit bijkijken

Wil je meer te weten komen over de verschillende mobiliteitsopgaven die in de regio spelen? Of wil je alles weten over ontwikkelingen en innovaties rondom mobiliteit? We hebben een aantal interessante video’s op een aparte pagina bij elkaar gezet.

Portefeuillehoudersoverleg

In de regio wordt in verschillende samenstellingen gewerkt aan het mobiliteitssysteem van de toekomst, met oog voor huidige wensen. Alle lijnen komen bij elkaar in het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit.

Voorzitter van het poho mobiliteit is Mathijs Kuijken (wethouder gemeente Bergeijk), Marcel Lemmen (wethouder gemeente Cranendonck) is vicevoorzitter.

Mailadres

Met algemene vragen kan gemaild worden met mobiliteit@metropoolregioeindhoven.nl.

Contactpersonen

Berry de Jong
Berry de Jong
Procesmanager Mobiliteit 040 2594 566 email hidden; JavaScript is required
Nelleke Knipscheer
Nelleke Knipscheer
Procesmanager Mobiliteit 040 2594588 email hidden; JavaScript is required
Arjan Weterings
Arjan Weterings
Procesmanager mobiliteit 040 - 2 594 594 email hidden; JavaScript is required