Mobiliteit: Een beter bereikbare regio

 

Bij een excellente regio hoort een goede bereikbaarheid voor personen en goederen. Een plezierige reis tussen woning en werk is belangrijk voor zowel inwoners als ondernemingen. De toegang tot een aantrekkelijke recreatieve omgeving en culturele voorzieningen maakt onze regio interessant voor kenniswerkers. En een snelle en betrouwbare aan- en afvoer van goederen is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven.

Veel verkeer overschrijdt de gemeentegrenzen, en daarom werken we in de regio samen aan de bereikbaarheid in en van de regio. Ons doel is het verbeteren en slimmer gebruiken van de mobiliteitsnetwerken, en tegelijk de negatieve effecten van mobiliteit aanpakken zoals geluidsoverlast, energieverbruik, luchtverontreiniging, ongevallen, ruimtebeslag en files.

Fietsen Asten 580x580
"De reiziger staat centraal en kan kiezen welk vervoermiddel of welke combinatie van vervoermiddelen op dat moment het beste past."
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 6Mobiliteitsopgaven

 

Mobiliteit Zes Opgaven

We leggen de lat hoog voor mobiliteit, en gaan voor een betere bereikbaarheid in een aantrekkelijke regio met een hoge verblijfskwaliteit. We stellen de reiziger centraal en helpen de reiziger te kiezen en te reizen op de voor hem of haar meest gunstige wijze van dat moment. Met een uitgekiende verdeling van de totale mobiliteit over alle vervoermiddelen, de tijd en de wegen die daarvoor geschikt zijn. Met ‘talking traffic’ verkeer dat zoekt naar een optimale afstemming. In onze regio ontwikkelen en testen we nieuwe mobiliteitsconcepten en –diensten en laten we zien dat ze werken. En met gebruikers die alle informatie hebben om de slimste keuze te maken.

Zo werken we aan co-modaal reizen in de regio. De reiziger (en niet het vervoermiddel) staat centraal en kan kiezen om te reizen op die manier die voor het beste past bij persoon, de reis en het moment. Hiervoor optimaliseren wij de verschillende mobiliteitsnetwerken én maken we een uitwisseling tussen netwerken mogelijk. Uitstekende reisinformatie helpt bij het kiezen. Voor co-modaliteitmoeten we veel partijen bij elkaar brengen en goed laten samenwerken.

 

Dit leidt tot de volgende zes concrete opgaven:

1. Internationale connectiviteit met economische centra: omdat de Brainport een internationaal georiënteerde economie heeft, is het van belang om goede verbindingen te hebben via lucht, spoor en weg met andere steden en locaties die voor ons van belang zijn.

2. Bereikbaarheid in dagelijkse omgeving door meerdere vervoersstromen: ieder deel van de regio heeft waarde voor de andere delen, of het nu is als economische hotspot, als aantrekkelijke woonlocatie of als omgeving om te recreëren. Daarvoor is een goede bereikbaarheid nodig.

3. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid: de kwaliteit van de leefomgeving is voor onze inwoners, werknemers en bezoekers van belang om aangenaam in het gebied te kunnen verblijven, nu en in de toekomst. Daarom maakt de leefomgevingskwaliteit een wezenlijk onderdeel uit van de bereikbaarheidsopgave.

4. Stimuleren slimme mobiliteit in de regio: slimme en duurzame mobiliteit is een belangrijke economische factor voor de regio. De regio wil dit verder versterken. Vanwege het economisch belang, maar ook voor bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid binnen onze regio.

5. Verbinding van mobiliteit met de andere regionale thema’s zoals economie, energietransitie en transitie landelijk gebied: mobiliteit heeft een sterke relatie heeft met andere onderwerpe. We zoeken naar mogelijkheden om de opgaven aan elkaar te koppelen en zo meerwaarde te creëren.

6. Logistiek: logistiek brengt economische kansen met zich mee, die vragen om keuzes, ook om de bijeffecten van intensieve logistiek te beperken.

 

Voorzitter en Vice-Voorzitter

Wethouder van de gemeente Helmond Antoinette Maas en wethouder Mathijs Kuijken van de gemeente Bergeijk zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter voor het onderwerp Mobiliteit.

 

20200204 fot AM-MK voor website mobiliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsakkoord

In het project de Update werkt de Metropoolregio Eindhoven nu aan een Samenwerkingsakkoord voor de periode 2019-2022. Mobiliteit is een van de thema's in dit Samenwerkingsakkoord. 

Lees de planning van het nieuwe Samenwerkingsakkoord. Bekijk het filmpje over het thema mobiliteit:

 

Speelveld mobiliteit

Onze inwoners en bedrijven mogen rekenen op een goede bereikbaarheid van de regio. De individuele en samenwerkende gemeenten zijn als (eerste) aanspreekbaar hierop. Daar waar nodig zetten wij ons netwerk in om de bereikbaarheid te verbeteren. Dus om de opgaven te kunnen realiseren, werken wij samen met overheidsinstellingen, zoals provincie, Rijk, politie, onderwijsinstellingen, zoals TUe en Fontys en belangenorganisaties, zoals fietsersbond en ANWB.

 

Regionale samenwerking

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zijn er van overtuigd dat samenwerking nodig is voor de verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Daarom werken wij al jaren samen op het gebied van mobiliteit. Dit doen wij de vorm van Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA), waarin wij samenwerken met de provincie Noord-Brabant.

Een van de taken van de GGA is het opstellen van een jaarlijks Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) waaraan de provincie subsidie middelen heeft gekoppeld via de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Brabant. Het RUP bevat gemeentelijke projecten van regionaal belang waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van Brabant.

Binnen de GGA wordt een portefeuillehoudersoverleg (poho) georganiseerd waarin de 21 portefeuillehouders van onze regio overleggen, samen met vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

 

Smartwayz

Onder de vlag van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL werken diverse partijen samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, variërend van het ontwikkelen en invoeren van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant is een van deelopgaven, net als de verbetering van de N279, de A67 en de A58.

 

Bereikbaarheidsagenda

Een van de deelopgaven uit SmartwayZ.NL is het bereikbaarheidsakkoord. Het bereikbaarheidsakkoord is bedoeld om de bereikbaarheid aan de oostkant van Eindhoven te verbeteren. Omdat dit niet los te zien is van de bereikbaarheid van de gehele regio, hebben de 21 gemeenten dit als onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda voor de gehele regio ontwikkeld.

In de bereikbaarheidsagenda is opgenomen hoe wij de bereikbaarheid in onze regio willen verbeteren. Aan deze agenda zit een uitvoeringsprogramma gekoppeld, waaraan we de komende jaren uitvoering geven. Lees meer over 130 projecten van de bereikbaarheidsagenda.

 

Contactpersonen

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Netwerkregisseur
040 2594 566 ...

 

 Metro_18022_BDJ8070_Nelleke

 

Nelleke Knipscheer
Netwerkregisseur
040 2594 588...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn