Energiestrategie

Resultaten thema Energietranstie

Het opstellen van de concept-RES was de belangrijkste klus in de eerste helft van 2020. Oorspronkelijk was de deadline 1 juni 2020, maar vanwege corona zijn de deadlines voor het aanleveren verruimd. Daarbij zijn in 2020 vanuit de aanjagersfunctie van de MRE concrete initiatieven in de regio die de energietranstie kunnen versnellen, ondersteund.

Regionale Energiestrategie (RES)

Vanwege de Coronamaatregelen zijn de deadlines voor inleveren van de (bestuurlijk vastgestelde) RES’en verruimd:

  • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
  • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.
  • Stimuleren en versnellen initiatieven m.b.t. energietransitie
    De focus van alle betrokkenen, stuurgroep, werkgroepen e.d., heeft de afgelopen maanden gelegen
    op afronding en in besluitvorming brengen van de concept-RES. Maar daarnaast is nog een aantal ander zaken uitgewerkt.

Voor de RES is een stuurgroep ingesteld bestaande uit bestuurders van de gemeenten, Provincie, twee waterschappen en netbeheerder Enexis.

Concept RES

De Stuurgroep Regionale Energiestrategie heeft de concept-RES eind mei 2020 aangeboden aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van beide waterschappen. De concept-RES, inclusief de kaarten met inventarisatie van zoekgebieden is nog enigszins globaal van karakter. We zien deze als een belangrijke tussenbalans, een volgende mijlpaal in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten naar de RES 1.0 en verder. De verdere concretisering gebeurt in de volgende fase.

Elk college is gevraagd om met de eigen raad uiterlijk 31 augustus a.s. het gesprek aan te
gaan over de concept-RES en de concept-RES vast te stellen. Als hulpmiddel voor dit lokale gesprek zijn video’s gemaakt met een introductie door bestuurlijk voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Frans Kuppens en een presentatie met voice-over door de inhoudelijk projectleider.

In januari en maart 2020 zijn werkateliers georganiseerd met een grote groep stakeholders ter inhoudelijke voorbereiding op de concept-RES. In verband met de Coronacrisis zijn brede bijeenkomsten via Webinars georganiseerd voor respectievelijk volksvertegenwoordigers en inwoners.

Tot de Coronamaatregelen van kracht werden kwamen elke dinsdagochtend ruim
30 ambtenaren van gemeenten, Provincie en Enexis samen om in werkgroepen te werken
aan de bouwstenen voor de (concept-)RES, in het gebouw van Enexis in Eindhoven. Dit zijn
de Werkgroepen Warmte, Grootschalige Opwek/RO, Energiebesparing en Communicatie/ Participatie. Deze vergaderingen vinden nu digitaal plaats.

Stimuleren en versnellen initiatieven m.b.t. energietransitie

De focus van alle betrokkenen, stuurgroep, werkgroepen e.d., heeft de afgelopen maanden gelegen op afronding en in besluitvorming brengen van de concept-RES. Maar daarnaast is nog een aantal ander zaken uitgewerkt.

Werkgroep financiële participatie

Onder de RES-organisatie is een Werkgroep financiële participatie ingericht, om in beeld te brengen hoe we de ambitie van maximale financiële participatie bij energieprojecten willen en kunnen invullen. Dit vraagt om maatwerk. De werkgroep zal daarom basisinformatie en tools opleveren voor gemeenten om zelf die afweging te maken. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt.

Energiecorridor

Het concept van de Energiecorridor heeft een plek gekregen in de concept-RES. De A58 loopt door de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven en vormt daardoor een belangrijke proeftuin voor energie-innovatie in en langs snelwegen. De ambitie is het voorbeeld van de Energiecorridor A58 uit te rollen over alle snelwegen in de provincie, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de planning van het onderhoud van de wegen.

Digitaal Energieloket

Het Digitale Energieloket voor huiseigenaren is als basisvoorziening voortgezet. Momenteel
loopt een onderzoek om te komen tot een voorstel voor het vervolg dat aan het Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie zal worden voorgelegd.

Energiebesparingsplannen

Vanuit de RES-Werkgroep Besparing wordt met de stakeholders gewerkt aan energiebesparingsplannen voor de doelgroepen Wonen (voor koopwoningen en voor huurwoningen), Bedrijven (voor bedrijventerreinen en MKB/detailhandel) en Vastgoed (gemeentelijk vastgoed en maatschappelijk vastgoed).

Meer informatie

Dit is informatie uit de Beleidsmatige Bestuursrapportage 2020, peildatum 1 juni 2020. Lees hier de hele Burap zoals die is vastgesteld voor het AB op 1 juli 2020. En lees de informatie over de resultaten bij de andere thema’s: Economie, Mobiliteit, Transitie Landelijk Gebied en Bestuurlijke Samenwerking

Voor meer informatie over het thema Energietransitie kunt u terecht bij:

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Procesmanager Energietransitie 040 2594558 email hidden; JavaScript is required
Ronald Kraus
Ronald Kraus
Procesmanager Energietransitie 040 2594578 email hidden; JavaScript is required