Nieuwsbrief

Algemeen Bestuur stelt unaniem ambitie van de regio vast

De regio heeft met hard werken een uniek high tech economisch profiel opgebouwd; Brainport is niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van ons unieke economische profiel. Dat vergt naast een sterk bedrijfsleven en slimme kennisinstellingen ook een slimme en slagvaardige overheid. Binnen de Brainport Triple Helix is die overheidsrol weggelegd voor Metropoolregio Eindhoven. Het beproefde recept van de Triple Helix - samenwerking in onderling vertrouwen en met een wederkerige gunfactor - is ook voor de 21 gemeenten zelf de sleutel om aan slagkracht te winnen en daarmee onze inwoners de best denkbare ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

20200612 Af bij Nb Algemeen bestuur 20maart Algemeen Bestuur 20 maart 2018. Fotograaf: F. Bijl

Op weg naar een nieuwe samenwerkingsagenda

Metropoolregio Eindhoven is op weg naar een nieuwe samenwerkingsagenda, 'de Update'. Het ambitiedocument 'De Slagvaardige Regio' geeft de ambitie van de betrokkenen in dat traject weer. Het Ambitiedocument is het resultaat van de 1e fase van het updateproces. Lokale gesprekken, verschillende bijeenkomsten, interviews met externe partners en een literatuurstudie hebben geleid tot het document dat er nu ligt.

Het gemeenschappelijk proces vindt zijn oorsprong in het evaluatierapport dat Bureau Berenschot in juli 2017 opleverde over de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio.

Nog niet alle vragen over de bestuurlijke samenwerking zijn beantwoord. Dat is een bewuste keuze. Met het ambitiedocument als start stellen de nieuwe raden de nieuwe Agenda van de Metropoolregio en bijbehorende bestuursstructuur op. Dat doen we in fase 2 van de Update (april-september). In fase 3 wordt de nieuwe samenwerkingsagenda ter besluitvorming aan de gemeenten voorgelegd.