Nieuwsbrief

NOVI-gebied De Peel krijgt definitieve status van het Rijk

De minister van Binnenlandse Zaken heeft NOVI-gebied De Peel de definitieve status toegekend. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aan te pakken. Er zijn acht gebieden in Nederland met de status ‘voorlopig’, NOVI-gebied. De Peel is samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart de eerste met een definitieve aanwijzing.

Er zijn enorme veranderingen gaande in het landelijk gebied in onze regio, aldus Marinus Biemans en Fons d’Haens, die namens de Metropoolregio Eindhoven MRE betrokken zijn bij het NOVI-gebied. Het is ‘alle hens aan dek’ om ervoor te zorgen dat deze veranderingen positief uitwerken voor de inwoners van de regio. Dat gaat het beste als alle overheden en andere betrokken partijen samenwerken. Vanuit de Metropoolregio Eindhoven hebben we ons hard gemaakt voor een meerjarige, programmatische aanpak waaraan alle overheden meedoen. We willen met deze samenwerking de leefbaarheid in de hele regio verbeteren. We zijn blij dat het Rijk zich definitief committeert aan de opgaven waar we voor staan.

NOVI-gebied De Peel

Het NOVI-gebied is gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In de gebiedsaanpak wordt nu al samengewerkt met 2 provincies, 4 regio’s van samenwerkende gemeenten, 3 waterschappen en meerdere ministeries. Dat doen ze al in de goede rijk-regio samenwerking in het programma Vitaal Platteland en de regiodeals. In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen: de landbouwtransitie, de energietransitie, het verbeteren van de natuur, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit, de economische vitaliteit, de leefbaarheid en de beschikbaarheid voorzieningen, het verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen. Het landelijk gebied heeft daarnaast een belangrijke functie voor de inwoners van het stedelijke gebied.

Drie doelen staan centraal:

  1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel.
  2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.
  3. Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld;

Wat is een NOVI-gebied?

De NOVI is de eerste Nationale OmgevingsVIsie waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. De NOVI is afgelopen jaar door het kabinet vastgesteld. In de NOVI-gebieden werken het Rijk en andere overheden als één overheid, samen met de samenleving aan de majeure opgaven in zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda. In totaal zet het Rijk in op acht van zulke gebieden in Nederland.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:

Metropoolregio Eindhoven
Provincie Limburg
Ministerie LNV
Regio Noordoost-Brabant
Waterschap Limburg
Regio Midden-Limburg
Provincie Noord-Brabant
Ministerie BZK
Regio Noord-Limburg
Waterschap Aa en Maas (mede namens Waterschap Dommel)

17 februari 2021