Mobiliteit

Thema Mobiliteit

Resultaat van samenwerken 2020

In het thema Mobiliteit werken we aan bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met andere thema’s. De resultaten voor 2020 waren:

  • GGA-projecten
  • Regionale mobiliteitsagenda
  • MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven
  • Streefbeeld mobiliteit
  • Informatie uitwisselen en kennisdelen

GGA- projecten

Ook in 2020 hebben de 21 gemeenten weer subsidie toegekend gekregen van uit het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) voor het uitvoeren van projecten op het gebied van Mobiliteit. Het gaat hierbij om projecten en activiteiten in onze regio op het gebied van bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit zijn projecten zoals fietspaden, plateaus, bushaltes, voorrang op rotondes, verkeerslichten, fietstelpalen, en verkeersveiligheidsacties enzovoort.

Het gaat om een subsidiebedrag van € 2.940.160van de provincie aan onze 21 gemeenten, bestaande uit € 1.957.340. voor veranderingen in de infrastructuur en € 957.532 aan maatregelen gericht op gedragsverandering. Daarnaast wordt nog € 25.288 geïnvesteerd in dataverzameling. Dit is de laatste keer dat via de systematiek van het RUP op deze manier subsidie wordt verleend.

Regionale mobiliteitsagenda

De systematiek van subsidieverlening via het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) gaat veranderen. In 2020 hebben 21 gemeenten samengewerkt om de nieuwe systematiek zo goed mogelijk in te vullen, met als basis een regionale mobiliteitsagenda en een uitvoeringsgericht mobiliteitsprogramma van regio en provincie samen. Op basis van deze kaders kunnen projecten ingediend worden door de gemeenten. Projecten die opgenomen worden in het regionale mobiliteitsprogramma kunnen in aanmerking komen voor een (financiële) bijdrage van de provincie.

Besloten is om voor 2021 met een interim regionale mobiliteitsagenda te werken omdat de resultaten van het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven nog niet verwerkt kunnen worden in deze mobiliteitsagenda.

MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven

De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven. In wisselende samenstelling zijn hiervoor de wethouders Mobiliteit, Ruimte en Economie bij elkaar gekomen om kennis te nemen van de vorderingen van het onderzoek en de bestuurlijk trekkers van input te voorzien voor de Bestuurlijk Advies Groep en de programmaraad SmartwayZ.NL.

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is er richting 2040 sprake van een woningbouwopgave van circa 62.000 woningen en circa 72.000 potentiële werkplekken. Bij deze bouwopgaven hoort een passend, veilig, slim, robuust, duurzaam en toekomst vast mobiliteitssysteem. Eind 2020 is tijdens het BO-MIRT het MIRT-Onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven vastgesteld. Over het vervolg en de eerste investeringen in het spoor zijn een serie afspraken gemaakt tussen de ministeries van I&W, BZK, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven en de voorzitter van het poho mobiliteit vertegenwoordigden de regio in het proces en hebben ervoor gezorgd dat het portefeuillehoudersoverleg betrokken werd bij het proces.

Streefbeeld

Naast de regionale mobiliteitsagenda en het bijbehorende uitvoeringsgerichte mobiliteitsprogramma, wordt ook gewerkt aan het Streefbeeld Mobiliteit. Het streefbeeld heeft de Bereikbaarheidsagenda als basis. Bouwstenen ervoor zijn input van de gemeenten als ook het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid. Om de resultaten van dit onderzoek mee te kunnen nemen en goed te verwerken in het Streefbeeld Mobiliteit, is besloten is om het vaststellen van het streefbeeld uit te stellen naar 2021.

Informatie uitwisselen en kennisdelen

Als doorlopende actie is geformuleerd dat we de bestaande overlegstructuren gebruiken om onze regionale doelen te bereiken, door actief informatie met elkaar te delen. Hiervoor worden het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en de ambtelijke TOVER-overleggen gebruikt. De uitvoering van de projecten van de Bereikbaarheidsagenda neemt standaard een groot deel van de agenda in beslag. Vanwege Covid-19 is er een digitale programmadag voor ZO slim bereikbaar gehouden. Tijdens deze programmadag konden de ambtenaren zich in deelsessies nader laten informeren over een aantal regiobrede projecten uit de Bereikbaarheidsagenda.

Alle thema's bij elkaar

De informatie over de resultaten in 2020 van alle thema's is bij elkaar gezet in een bestand. Bekijk de pdf met alle teksten.