Nieuwsbrief

Inzicht in resultaten tot en met oktober 2020

Uitvoering Werkprogramma 2020

Twee keer per jaar wordt een Burap opgesteld. Hierin beschrijven we hoe het staat met de uitvoering van het werkprogramma van dat jaar. Het werkprogramma is een jaarlijkse uitwerking van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Economie

Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat
De Coronacrisis heeft ook onze regio stevig geraakt. De MRE heeft besloten tot een gezamenlijke herstelaanpak om de gevolgen van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en op langere termijn de leefbaarheid, werkgelegenheid, innovatiekracht in onze regio te versterken. Voor de financiering is het positief jaarresultaat 2019 en de buffer van het Stimuleringsfonds ingezet. Lees meer over de eerste tranche van de herstelaanpak.

Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart

In opdracht van het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Economie is een onderzoek gestart naar de brede welvaart van onze regio. Met dit onderzoek maken we een verdere verdiepingsslag van de landelijke monitor op regionale schaal. Hiermee loopt onze regio voorop in deze ontwikkeling. Lees meer over de Monitor Brede Welvaart.

Stimuleringsfonds
Dit jaar is er onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van Stimuleringsfonds steun voor ondernemingen in de regio. Dit heeft vanwege de Coronamaatregelen en de gevolgen daarvan vertraging opgelopen. In Q1 2021 kunnen de resultaten hiervan worden gepresenteerd.
In 2020 is daarnaast het aanvraagproces van het Stimuleringsfonds verder doorontwikkeld. Aan de hand van feedback van aanvragers uit de regio en leden van de Adviesgroep zijn nieuwe en meer gestandaardiseerde aanvraagformulieren opgesteld en gepubliceerd. Voor aanvragers is het hierdoor eenvoudiger geworden om een aanvraag vorm te geven. Ook kunnen deze aanvragen volledig online worden ingediend via de website van Metropoolregio Eindhoven. Voor de Adviesgroep zal dit het vergelijken en beoordelen van projecten vereenvoudigen. De Beleidsregel van het Stimuleringsfonds is hierop aangepast. Ook de regelgeving van Adviesregeling SAR is geüpdatet, deze heeft nog voldoende budget voor continuatie in 2021.

Leergang Centrumgebieden
In oktober is de Leergang Centrumgebieden digitaal van start gegaan met zo’n 30 ambtenaren. Insteek is, om deze voor het eerste half jaar 2021 nog digitaal door te zetten. Afhankelijk van de mogelijkheden die er in het voorjaar zijn met betrekking tot het organiseren van bijeenkomsten wordt bezien of de leergang na de zomervakantie live kan worden voortgezet. Voor volgend jaar wordt ook ingezet, om colleges en raden te betrekken.

Energietransitie

RES
De concept-RES is door alle colleges van de 21 gemeenten, Gedeputeerde Staten en de DB’s van beide waterschappen vastgesteld. Op 30 september 2020 is de concept-RES ingediend bij het Rijk, samen met een overzicht van de reacties van de gemeenten, provincie, waterschappen en andere stakeholders, zoals de BMF, ZLTO en de lokale energiecoöperaties.

Inmiddels zijn we volop bezig met de doorontwikkeling naar RES 1.0, deze moet uiterlijk 1 juli 2021 worden ingediend bij het Rijk. Ook deze RES 1.0 zien we als een tussenproduct; na juli gaat het proces door van verdere concretisering van de RES. Voor de thema’s Besparing, Warmte en Grootschalige opwek wordt in de ambtelijke werkgroepen gewerkt aan de invulling van de RES 1.0. Voor het onderwerp Grootschalige Opwek zijn we gestart met een PlanMER-traject (uitgevoerd door adviesbureau Bosch&Van Rijn). In dit PlanMER-traject wordt vervolgonderzoek gedaan naar de zoekgebieden die in de eerste fase naar voren zijn gekomen. Dit onderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn.

Stimuleren en versnellen initiatieven m.b.t. energietransitie

In de RES-organisatie is een werkgroep ‘Participatie & eigendom’ ingericht, om in beeld te brengen hoe we de ambitie van maximale financiële participatie bij energieprojecten willen en kunnen invullen. Per gemeente zal verschillend worden aangekeken tegen de rol die de gemeente wil spelen, en voor ieder project en lokale situatie kan de afweging tussen rendement en risico voor de maatschappij een andere uitkomst hebben. De werkgroep zal daarom basisinformatie en tools opleveren voor gemeenten om zelf die afweging te maken. In september heeft een eerste algemene masterclass voor ambtenaren en energiecoöperaties plaatsgevonden, georganiseerd vanuit de landelijke ‘Participatiecoalitie’. Daarop volgend is in elke subregio een verdiepende workshop voor bestuurders en ambtenaren georganiseerd.

Het digitale Energieloket voor huiseigenaren is in 2020 als basisvoorziening voortgezet. Op basis van een inventarisatie bij gemeenten en energiecoöperaties is een voorstel ontwikkeld voor het vervolg. In het portefeuillehoudersoverleg energietransitie is besloten dat per 1 april 2021 het Energieloket niet meer op regionale schaal georganiseerd gaat worden, maar dat de gemeenten dit lokaal gaan organiseren. Onderlinge afstemming vindt plaats via de RES-werkgroep Besparing.

In een gespreksronde met de leden van de ‘Taskforce Energietransitie’ is geconcludeerd dat breed wordt gedeeld dat we nu ‘in een nieuwe fase zijn beland’ en dat de manier waarop de samenwerking in de taskforce georganiseerd was te weinig opleverde. Er is daarom besloten om te stoppen met de taskforce in de huidige vorm/samenstelling. Om invulling te geven aan de samenwerking met de maatschappelijk partners betrokken bij het RES-proces, is dit najaar een regionale Adviesgroep ingericht, met deelnemers als de ZLTO, BMF, woningcorporaties, energiecoöperaties, TU/e, Fontys, BOM en Brainport Development. Met deze groep willen we toewerken naar afspraken hoe we met elkaar – als coproductie – stappen kunnen zetten om de energietransitie in onze regio te realiseren.

Het doel is om innovatie een belangrijke plek te geven in de RES 1.0. Hierbij hebben we de samenwerking gezocht met o.a. Brainport Development en de TU/e. In het portefeuillehoudersoverleg energietransitie van september is bijvoorbeeld kennis gedeeld over een realistische tijdlijn voor de uitrol van innovatieve technieken in de samenleving. Ook wordt gezocht naar gemeenten als ‘launching customer’ voor innovatieproducten, zoals lichtgewicht zonnepanelen of dakinstallaties, die zowel zonne- als windenergie opwekken. Op deze manier versnellen we de in de Brainport Actieagenda opgenomen innovaties en brengen we het realiseren van de doelen van de RES dichterbij.

Transitie Landelijk Gebied

Regionaal Streefbeeld
Het Regionaal Streefbeeld is door alle 21 gemeenteraden vastgesteld. Lees meer over het vaststellen van het Streefbeeld.

Het Interbestuurlijk programma (IBP)
Het Ministerie van LNV, de Provincies Limburg en Noord-Brabant, de Waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Limburg, en de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Noordoost-Brabant en MRE werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied in de Zuidoostelijke Zandgronden. Afgelopen voorjaar is hiervoor een actieprogramma gemaakt. Centraal staan activiteiten op het gebied van samenwerking en kennisdeling en de uitvoering van vijf proeftuinen. Drie van de proeftuinen liggen in Zuidoost-Brabant: De Levende Beerze in De Kempen, Innovatiepark de Vlier in Deurne en Troprijt/ Kroonvennen in Bladel/ Reusel-De Mierden.
Het Ministerie van LNV draagt 6,9 miljoen euro bij voor de uitvoering van het actieprogramma voor Zuidoostelijke Zandgronden. Dit is voornamelijk voor de uitvoering van de vijf proeftuinen. Het beschikbaar stellen van de middelen heeft vertraging opgelopen, maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Projectvoorstellen voor de proeftuinen zijn in voorbereiding. Aan twee projecten in onze regio is een bijdrage toegekend.

Monitoring Luchtkwaliteit

Monitoring Luchtkwaliteit is een programma van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant dat intussen is gestart. De rol van de Metropoolregio Eindhoven was ambassadeur zijn voor dit programma, en is met de start van dit programma dus voltooid.

Plan MER mestbewerkingslocaties

De regio Zuidoost-Brabant is samen met provincie, waterschappen en de regio’s Noordoost-
en Midden-Brabant initiatiefnemer van de PlanMER Mestbewerkingslocaties. Het plan van aanpak voor de PlanMER is op 18 februari 2020 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. In het plan van aanpak staat beschreven hoe de provincie en gemeenten het milieuonderzoek willen aanpakken. De combinatie Tauw/Pouderoyen is eind april van start gegaan met de uitvoering van MER. De Nota Reikwijdte en Detailniveau is voor publicatie vrijgegeven.

Verkenning economische structuur landelijk gebied

De ambtelijke werkgroep heeft een opdrachtbeschrijving gemaakt voor de nieuwe economische structuur van het landelijk gebied. Omdat deze opdracht zowel het thema Economie als Transitie Landelijk Gebied raakt, wordt de opdrachtomschrijving en het vervolg hierop zowel aan het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied als het portefeuillehoudersoverleg Economie voorgelegd.

Bestuurlijke samenwerking

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en Omgevingsagenda Brabant-Limburg
Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda’s. De omgevingsagenda is een nieuw ruimtelijk, integraal sturingsinstrument. Nieuw is ook dat de volledige scope voor de fysieke leefomgeving hierin wordt meegenomen en een gebiedsgerichte uitwerking krijgt. Tijdens de Ontwikkeldag op 17 december 2020 is de eerste Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant vastgesteld.

Onderzoek samenwerking 4 grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen
Eind vorig jaar heeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven te onderzoeken of het mogelijk is om meer efficiency bij de vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) te bewerkstellingen (bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering). Dit met het oog op de beheersbaarheid van de kosten. In september is tijdens het bestuurlijk overleg van de voorzitters en directeuren van de vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen geconcludeerd dat er op dit moment geen meerwaarde wordt gezien in het anders organiseren van bedrijfsvoering, dat de samenwerking tussen de diensten is geïntensiveerd maar dat afstemming van de inhoudelijke agenda’s wel verder kan worden versterkt. Het voorstel hierover is besproken in de vergadering van Algemeen Bestuur van 16 december 2020. Er is kennis genomen van het resultaat en geconcludeerd is dat het realiseren van efficiency en de samenwerking tussen de 4 GR-en blijvende aandacht behoeft.

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. Hiermee is gekozen voor een nieuwe manier van werken. Afgesproken is om tot en met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en op basis daarvan in 2021 een geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 december 2020 ingestemd met een procesvoorstel om de Gemeenschappelijke Regeling in 2021 technisch aan te passen op basis van de uitgangspunten, zoals vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Vrijgave door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 30 juni 2021. Vervolgens wordt de aangepaste regeling voor vaststelling voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

De Burap

Lees voor meer informatie over de resultaten de hele Burap.