Een dynamisch netwerk

Een dynamisch netwerk

Hoe werken we samen binnen de MRE?

De regio is steeds meer het logische niveau om zaken op te pakken. Niet ‘elke gemeente voor zich’, maar sámen, als één geheel. Want samen ben je sterker en bereik je meer. Hard nodig, zeker als we kijken naar de grote opgaven waar we voor staan. Het is van belang om als één partij te acteren, krachten te bundelen en uitvoeringskracht te organiseren om onze lange termijnopgaven te realiseren.

Dat doen we zo:

 • In Zuidoost-Brabant werken gemeenten, subregio’s en regio samen als 1 samenhangend geheel. Opgaven voeren we uit op de meest gepaste schaal, waarbij we elkaars kwaliteiten benutten.
  • De realisatie van en de besluitvorming over de regionale opgaven vindt plaats op gemeentelijk niveau.
  • De subregio’s hebben een schakelfunctie bij de fasering en uitvoering van de regionale programma’s.
  • In de MRE, de regio:
 • Bepalen we samen de koers van de regio. We stellen hierbij prioriteiten, maken heldere afspraken en zorgen samen dat het tot uitvoering komt.
 • Brengen we de agenda’s voor bovenlokale en complex samenhangende opgaven samen, profileren we ons bovenregionaal en trekken we als 1 regio op naar provincie en Rijk.
 • Delen we actief kennis en wisselen we informatie uit zodat partners in de samenwerking mee kunnen doen aan onze regionale opgaven.
 • Alle bestuurders, raadsleden en ambtenaren zijn eigenaar van de samenwerking en de gezamenlijke ambitie. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenwerking en dragen de regionale afspraken actief uit. Iedereen spant zich maximaal in voor het realiseren van onze gezamenlijke opgaven. Voldoende realisatiekracht is voorwaardelijk.
 • Team MRE faciliteert de samenwerking van de gemeenten. Ook verzorgt het team het regionaal strategisch programmamanagement.

Onze governance op hoofdlijnen

Gemeenteraden

 • Kaderstellend en controlerend.

Raadstafel21

 • Ambassadeurs en schakelpunt gemeenten.

Portefeuillehoudersoverleggen (poho’s)

 • Bij elk programma is een poho
 • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van de vijf hoofdopgaven.
 • Bepalen de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het werkprogramma.
 • Sturend op de realisatie van onze ambities.
 • Wethouders bereiden het inhoudelijke beleid en de besluitvorming in de raden voor.
 • Voorzitters zijn inhoudelijk adviseur van het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks Bestuur

 • Faciliteert de samenwerking bestuurlijk.
 • Bereidt de regionale agenda en strategie voor.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord, de realisatie van de ambities op de hoofdopgaven en coördinatie van de integraliteit hierin.

Algemeen Bestuur

 • Stelt het samenwerkingsakkoord, de begroting en het werkprogramma vast.
 • Stelt de bestuursrapportages en jaarrekening vast.

Een uitgebreide beschrijving van de huidige governance is te vinden op: https://lokaleregelgeving.over...

In het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 (pdf) staat hoe de gemeenten in deze bestuursperiode gaan samenwerken.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 2 diensten: Team MRE en Team RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).

Het RHCe houdt toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij 20 gemeenten in regio (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre). Ook enkele andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vallen onder het toezicht van het RHCe. Na twintig jaar zijn deze overheden wettelijk verplicht hun archieven over te brengen naar het E-depot/de archiefbewaarplaats. Het RHCe zorgt dat de informatie voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio heeft inhoudelijke taken aangaande het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe, en bedrijfsvoeringszaken gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur MRE.