1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Eerste tranche regionale herstelaanpak coronacrisis

Op 30 september 2020 besloot het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om het positief jaarresultaat 2019 van RHCE, MRE en het Stimuleringsfonds van 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een regionale herstelaanpak coronacrisis. Doel van de inzet van deze middelen is, om met structuurversterkende maatregelen de impact van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en toekomstgericht onze regionale economie te versterken. Op 7 december 2020 stemde het Dagelijks Bestuur op advies van het portefeuillehoudersoverleg Economie in met de eerste tranche projecten door toekenning van middelen.

Gekozen is voor een herstelaanpak op drie sporen: Opleiden, Digitaliseren en Kennisdelen & samenwerken. Om tempo te maken in de uitrol van de herstelaanpak is nu door partners in het regionale netwerk een aantal projecten geformuleerd voor de eerste tranche. Belangrijk bij de projecten is het behalen van een multiplier, zodat de inzet van de middelen uit deze herstelaanpak geldt als vliegwiel voor het losmaken van nieuwe investeringen, samenwerkingen en kennisvermeerdering.

Opleiden: Project Omscholing

Investeren in opleidingen voor de beroepsbevolking voor kansrijke sectoren leidt tot een gezonde arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit en draagt bij aan het groeivermogen van het regionale bedrijfsleven. Daarom is scholing en omscholing het eerste spoor in de herstelaanpak.

Om een goed beeld te kunnen krijgen van het effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt, is uitvoerig gesproken met de Arbeidsmarktregio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel en met Brainport Development. Zij gaven een aantal zaken aan:

  • Er werd voor corona al gewerkt aan het weerbaar en toekomstbestendig maken van de regionale arbeidsmarkt. Een van de lijnen waarlangs dit is ingezet is Leven Lang Ontwikkelen, dat vanuit het Rijk is geïnitieerd en waar met de Brainport Nationale Actieagenda op aangesloten is.
  • Het verstorende effect van de coronacrisis op de economie maakt dat een aantal beroepsgroepen op de korte of langere termijn hard wordt geraakt. Dat betekent een groei van de werkloosheid. Anderzijds is er (nog steeds) sprake van groeisectoren, waar een nijpend tekort is aan gekwalificeerd personeel.
  • De coronacrisis vraagt om een versnelling en opschaling van het reeds ingezette spoor, met de focus op de al werkende beroepsbevolking op praktijk- en kaderniveau. Hiervoor is omscholing het beste, maar ook het meest uitdagende instrument.

Arbeidsmarktregio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel en Brainport Development hebben een voorstel gemaakt voor de herstelaanpak. Deze is gericht op het snel functionerend maken van een structuur, waarmee mensen van werk naar werk begeleid kunnen worden met een zo kort mogelijke onderbreking en zo min mogelijk hindernissen. Daarnaast bevat het voorstel een concrete aanpak met drie trajecten om deze structuur snel in te zetten voor uitvoering. Het plan wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met onder andere UWV, werkgevers en onderwijsinstellingen. Aan dit project is een bijdrage toegekend van € 700.000.

Digitaliseren

Digitalisering Onderwijs: Project Hybride Lesgeven

Door de risico’s en maatregelen als gevolg van het coronavirus zijn onwenselijke situaties in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs ontstaan zoals leerachterstanden en te veel uitval van lessen en leerlingen. Voor de zomervakantie 2020 was de verwachting dat het om een tijdelijke situatie van korte duur zou gaan. Inmiddels is er sprake van een langdurige situatie en loopt het risico op structurele achterstand bij steeds meer leerlingen op.

Dit probleem is niet regio specifiek; overal in Nederland worstelen onderwijsinstellingen met uitval van lessen en leerlingen, het combineren van live en digitaal onderwijs en de terugval in kwantiteit en kwaliteit van invulling van lessen. Als Brainportregio past het ons om het voortouw te nemen om goede oplossingen voor dit probleem.

Voor dit spoor heeft een consortium van onderwijsinstellingen onder projectleiderschap van Brainport Development een voorstel gemaakt om digitalisering in het voortgezet onderwijs te integreren en te versnellen, zodat met hybride onderwijs (een combinatie van regulier en digitaal onderwijs) achterstanden en uitval van leerlingen tegen gegaan kunnen worden. Het voorstel richt zich niet alleen op de acute problemen die zijn ontstaan als gevolg van de coronarisico’s en -maatregelen, maar beoogt ook de inzet die op de korte termijn wordt gedaan te gebruiken als basis om digitalisering in het onderwijs op de langere termijn en voor meer toepassingen te ontwikkelen. Aan dit project is een bijdrage toegekend van € 175.000.

Digitalisering MKB: Project Data awareness en Project Digitale Innovatie Slimme Maakregio De Kempen

Het MKB heeft te kampen met de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. Omzet loopt terug, diensten kunnen niet meer (naar behoren) geleverd worden en acquisitie verloopt moeizaam. Bedrijven verwachten dat wanneer de regelingen van het Rijk stoppen de schade sterk zal oplopen. Het MKB heeft baat bij een structuurversterkende impuls die de marktpositie versterkt en hen beter in staat stelt samen te werken, processen te verbeteren en op te schalen en de relatie met (potentiële) klanten te versterken. Digitalisering van processen en dataficering kan daarbij helpen en draagt bij aan de beperking van de economische schade. Na inventarisatie bij verschillende regionale partners is gekomen tot een getrapte aanpak, waarbij ingezet wordt op:

1. Bewustwording van de noodzaak tot digitalisering bij het MKB. Samen met World Trade Centre (WTC) Eindhoven, de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de lokale ondernemersverenigingen worden laagdrempelige, inspirerende en op de praktijk aansluitende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om MKB’ers bewust te maken van de mogelijkheden en uitdagingen die digitalisering en dataficering bieden. Daarbij worden nadrukkelijk ook partners uit de regionale keten betrokken om daarmee het belang van digitalisering in het complete ecosysteem van Zuidoost-Brabant te benadrukken. Hiervoor is een bedrag toegekend van €100.000.

2. Activering van het MKB om tot actie te komen middels een laagdrempelige voucherregeling. Door middel van een adviesvoucher kunnen MKB-ondernemers hulp inschakelen bij hun vraagformulering als het gaat om digitale innovatie. Het gaat hierbij om een snelle, beperkte incentive waarbij ondernemers zelf ook nadrukkelijk mee moeten investeren. In dit onderdeel wordt ook de verbinding gezocht met het project ‘Digitale werkplaats Brabant Zuidoost’, wat erop gericht is om digitaliseringsinitiatieven van MKB-bedrijven te ondersteunen met kennis vanuit de regionale onderwijsinstellingen. Dit project komt aan de orde in de tweede tranche van de Herstelaanpak begin 2021.

3. Ondersteunen van ondernemersgedreven clusterprojecten op het gebied van digitalisering en dataficering. Zowel op thematisch als op geografisch vlak zijn er initiatieven die het belang van een enkele MKB’er zullen overstijgen. Door Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Huis van de Brabantse Kempen is een projectvoorstel gemaakt: Digitale Innovatie Slimme Maakregio de Kempen. Dit is een clusteraanpak voor digitalisering van productieprocessen en marketing. Aan dit project is een bijdrage toegekend van € 200.000. Ondernemersorganisaties uit de andere subregio’s kunnen hierbij aanhaken en/of een eigen traject hiervoor uitzetten. Deze kunnen indien gewenst in een volgende tranche aan bod komen.

Kennisdelen & Samenwerken: Versterking Vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is voor de Brainportregio cruciaal voor het aantrekken en vasthouden van talent, niet alleen in de steden Helmond en Eindhoven, maar ook in de kleinere kernen in de regio. Aantrekkelijke centrumgebieden met een passend voorzieningenniveau vormen hierbij een cruciale factor. De coronacrisis heeft de transformatie van centrumgebieden versneld en leidt tot meer leegstand en verlies van een aantrekkelijk verblijfsgebied in de kernen van dorpen, wijken en stadsdelen. Omdat de Metropoolregiogemeenten alle een eigen ontwikkelkoers en -snelheid hebben als het gaat om ontwikkeling van de centrumgebieden, vraagt dit om lokaal maatwerk en is een inhoudelijk gezamenlijke aanpak niet opportuun. Daarom zetten we in op kennisdelen en samenwerken. Naast de aandacht voor centrumgebieden is ook de rol van de overheid in termen van launching customer naar voren gekomen, als investeerder in publieke werken. Hierbij is expliciet het onderwerp verLEDding aangegeven. Beide onderwerpen, centrumgebieden en verLEDding, worden nog nader uitgewerkt en komen in de volgende tranche begin 2021 aan de orde.

Multiplier

Met de inzet van de middelen voor deze herstelaanpak wordt beoogd meerwaarde te creëren door onder andere meer investeringen te ontlokken bij andere partijen. Hiervoor zijn lijnen uitgezet bij diverse partijen, waaronder de provincie. Deze heeft een provinciale coronaherstelagenda in de maak. Daarnaast heeft de provincie een aantal programma’s die mogelijkheden bieden voor cofinanciering. Daar waar het gaat om projecten voor bedrijven is de aanvullende inzet van eigen middelen van de betreffende bedrijven een vereiste.

Tweede tranche

Lees ook meer over de Tweede Tranche, een subsidieregeling voor het MKB.

Meer informatie:

Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie - Landelijk Gebied 040 2594621 email hidden; JavaScript is required
Maikel Denissen
Maikel Denissen
Procesmanager Economie 040 2594598 email hidden; JavaScript is required
Thomas Voncken
Thomas Voncken
Programmaregisseur Economie 040 2594656 email hidden; JavaScript is required