Subsidie

Resultaten thema Bestuurlijke Samenwerking

Binnen het thema Bestuurlijke samenwerking wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking, het bestuurlijk netwerk en de relatie met de raden. Veel aandacht gaat hierbij naar het organiseren van bijeenkomsten, zoals bestuurlijke overleggen, de Metropoolconferentie en ondersteuning van de Raadstafel21. In de eerste helft van 2020 is ook het opstellen van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en Omgevingsagenda Brabant-Limburg ondersteund. En is gestart met de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling.

Versterken van het netwerk

Met het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is ook besloten om de governancestructuur aan te passen. Bijvoorbeeld geen Regionaal Platform meer, wel portefeuillehoudersoverleggen. Essentieel voor samenwerken is namelijk het elkaar ontmoeten, om met elkaar van gedachten te wisselen en concreet te werken aan regionale stukken. Dus het organiseren van ontmoetingen/bijeenkomsten is een belangrijk aspect van de MRE. In 2020 is de nieuwe structuur helemaal ingevoerd, er worden nu ruim 20 verschillende bestuurlijke overleggen georganiseerd en een equivalent daarvan aan ambtelijk voorbereidingsoverleg.

De Corona-maatregelen hebben het natuurlijk moeilijk gemaakt om elkaar fysiek te ontmoeten, maar er zijn zo goed mogelijk alternatieven gebruikt om het werk toch door te kunnen laten gaan.

Metropoolconferentie

Een van de belangrijkste regionale bijeenkomsten om met alle betrokken raadsleden en bestuurders
te praten over de voortgang van het Samenwerkingsakkoord en het Werkprogramma 2020 is de Metropoolconferentie. Helaas ging die vanwege de Coronamaatregelen niet door. Daarvoor in de plaats is, in samenspraak met onder andere de Raadstafel21, extra ingezet op het delen van informatie via nieuwsbrieven. Specifiek voor het proces rondom de Regionale Energiestrategie zijn Webinars georganiseerd om zoveel mogelijk informatie te delen.

Raadstafel21

De Raadstafel21 verzorgt een ambassadeursfunctie in de eigen gemeenteraad. Zo kunnen de raadsleden de voelsprieten zijn van de MRE naar de gemeenteraden en vice versa. Er wordt samen met de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raadstafel21 gewerkt aan een continue terugkoppeling bij de Raadstafel21 door actuele onderwerpen te agenderen. Tijdens Coronacrisis zijn ook extra informele overleggen georganiseerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21 om de informatiebehoefte bij raadsleden te toetsen. De Raadstafel wordt ondersteund door de MRE, bijv. bij het houden van bijeenkomsten.

Verbinding en coördinatie

Twee keer per jaar worden in de regio Ontwikkeldagen georganiseerd. Hier ontmoeten bestuurders van provincie, regio, gemeenten en waterschappen elkaar. Het doel van de ontwikkeldagen is om als regionale partijen samen met de provincie richting te bepalen en uitvoeringsafspraken te maken. De ambitie is om vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak de problematiek te benaderen. Op deze manier wordt de verbinding tussen de verschillende overheidsschalen versterkt en kan beter pro-actief ingespeeld worden op programma’s van provincie en Rijk.

De coördinatie van de ontwikkeldag wordt nu sterker bij de MRE gelegd. Daardoor vindt afstemming met en tussen de 21 gemeenten over de inhoudelijke inbreng van de regio Zuidoost-Brabant als geheel plaats. Dit positioneert de regio als geheel op de bovenliggende bestuurstafel met provincie en beide waterschappen en draagt bij aan de integraliteit van de opgaven.

Omgevingsagenda

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, worden er omgevingsagenda’s gemaakt. De omgevingsagenda is een nieuw ruimtelijk, integraal sturingsinstrument. In deze agenda’s komen de verschillende omgevingsvisies – nationaal, provinciaal en gemeentelijk – met elkaar in verbinding. Nieuw is dat de volledige scope voor de fysieke leefomgeving hierin wordt meegenomen en een gebiedsgerichte uitwerking krijgt. Dus inclusief bijvoorbeeld de energietransitie, natuur en cultureel erfgoed, enzovoorts.

Er is sprake van twee lagen:
1. Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant: Opgaven, waarover gemeenten/regio realisatieafspraken
maken met de provincie/waterschappen - gereed december 2020 en
2. Input voor de Omgevingsagenda Brabant-Limburg: Opgaven, waarover gemeenten/regio/
provincie/waterschappen realisatieafspraken willen maken met het Rijk – gereed mei 2021.

Een regionale werkgroep bereidt dit voor. Daarin zitten vertegenwoordigers van de gemeenten via de subregio’s, provincie en waterschappen. De ondersteuningsorganisatie van de Metropoolregio coördineert het werk. Het plan van aanpak voor de totstandkoming van de omgevingsagenda is goedgekeurd. Inmiddels is gestart met de uitvoering, en is de positionering en formulering van hoofdopgaven gereed. Deze uitwerkingen zijn geagendeerd voor de Ontwikkeldag in juni 2020.

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het
Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. Hiermee hebben we gekozen voor een nieuwe manier van werken. Echter de Gemeenschappelijke Regeling hebben we nog niet aangepast, omdat we hebben afgesproken tot en met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en we op basis daarvan in 2021 een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen. Afgesproken is dat het Dagelijks Bestuur hiervoor in de tweede helft van 2020 met een voorstel komt.
Parallel lopen enkele andere trajecten die consequentie kunnen hebben voor de tekst van de
regeling maar waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Bijvoorbeeld de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. We willen voorkomen dat de gemeenteraden kort achter elkaar een aangepaste regeling moeten vaststellen. Met het oog hierop is een aangepast procesvoorstel gemaakt.

Meer informatie

Dit is informatie uit de Beleidsmatige Bestuursrapportage 2020, peildatum 1 juni 2020. Lees hier de hele Burap zoals die is vastgesteld voor het AB op 1 juli 2020. En lees de informatie over de resultaten bij de andere thema’s: Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.

Voor meer informatie over het thema Bestuurlijke Samenwerking kunt u terecht bij: