Mobiliteit

Resultaten thema Mobiliteit

Om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, wordt op lokaal, subregionaal, regionaal, provinciaal en op landelijk niveau gewerkt aan mobiliteit. Een belangrijk aandachtspunt in het thema Mobiliteit van de Metropoolregio Eindhoven is daarom om alle informatie samen te brengen, met elkaar te delen en te zorgen dat de regio goed vertegenwoordigd wordt op de verschillende niveaus. Verder is in 2020 gestart met het opstellen van een Regionale mobiliteitsagenda en Regionaal uitvoeringsprogramma en met het opstellen van een Streefbeeld mobiliteit.

Kennisdelen en verbinden van agenda’s

Ons doel met het thema mobiliteit is het verbinden, slimmer gebruiken en verbeteren van de mobiliteitsnetwerken. ‘Verbeteren’ betreft niet alleen de bereikbaarheid, maar ook het aanpakken van de negatieve effecten van mobiliteit, zoals geluidsoverlast, energieverbruik, luchtverontreiniging, ongevallen, ruimtebeslag en files.

Dit vraagt dus om verschillende acties door diverse partijen. We gebruiken de bestaande overlegstructuren, zoals het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en het ambtelijke TOVER-overleg, om onze regionale doelen te bereiken door actief informatie met elkaar te delen, samen de strategie uit te zetten, goede input te geven op andere overlegtafels en de werkzaamheden en de samenwerking te coördineren.

Voor diverse thema’s en onderwerpen zijn er wethouders, die als vertegenwoordiger van het Portefeuillehoudersoverleg optreden. Naast de voorzitter Antoinette Maas en vicevoorzitter Mathijs Kuijken is dat sinds april Helm Verhees voor verkeersveiligheid.

Verbinding Brainport met economische centra (nationaal en internationaal)

De externe bereikbaarheid van de regio gaat over het verbinden van Brainport met andere economische centra, nationaal en internationaal. Dit onderwerp staat op de agenda van SmartwayZ.NL. In de Programmaraad van SmartwayZ.NL is de regio (o.a.) vertegenwoordigd door Antoinette Maas als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg en Monique List als wethouder van Eindhoven. SmartwayZ.NL staat standaard op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit, zodat alle wethouders geïnformeerd en geconsulteerd kunnen worden. Ook in andere overleggen is Monique List of Antoinette Maas vaak lid van de bestuurlijke adviesgroep en op deze manier de linking pin naar het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

Dit is een voorbeeld van hoe we organiseren dat agenda’s op het gebied van mobiliteit op lokaal, regionaal, provinciaal en Rijksniveau inhoudelijk en procedureel verbonden worden. Door het poho als centraal punt te nemen waar alle informatie samenkomt en wordt gedeeld, komen onze bestuurders in positie om op provinciaal en Rijksniveau onze regio goed te vertegenwoordigen.

Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio, samen, slim en co-modaal

Bereikbaarheidsagenda

Het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en het ambtelijk Tover-overleg worden gebruikt om de samenwerking op het gebied van mobiliteit te coördineren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Bereikbaarheidsagenda die elk poho en Tover op de agenda staat. In het portefeuillehoudersoverleg van 4 juni jl. is het jaarverslag van 2019 en de voortgangsrapportage goedgekeurd. Deze worden de komende periode aan de gemeenteraden aangeboden ter informatie.

Regionaal Verkeerskundig Team

Elke maand komt het Regionaal Verkeerskundig Team bij elkaar met als doel om verkeershinder als gevolg van wegwerkzaamheden, evenementen en daarmee gepaard gaande gemeente-overstijgende omleidingsroutes zoveel mogelijk te beperken. Op deze manier wordt actuele informatie snel met elkaar gedeeld en vindt goede afstemming plaats.

Regionale mobiliteitsagenda en Regionaal uitvoeringsprogramma

Tijdens de Ontwikkeldag van december 2019 hebben gemeenten en provincie afgesproken om een gezamenlijke regionale mobiliteitsagenda op te stellen. De gezamenlijke mobiliteitsagenda met daaraan gekoppeld het regionale uitvoeringsprogramma komen in de plaats van het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) waarmee tot nu toe projecten in de regio in aanmerking kwamen voor subsidie van de provincie.

De regio werkt samen met de provincie aan het opstellen van een gezamenlijke regionale mobiliteitsagenda met een bijhorend uitvoeringsprogramma. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er afgelopen periode zowel bestuurlijke als ambtelijke sessies georganiseerd. Hierbij hebben we met elkaar gekeken naar trends en ontwikkelingen. Op basis van de resultaten van deze sessies en bestaande documenten op regionaal en provinciaal niveau is een eerste schets van de regionale strategielijnen en hoofdopgaven gemaakt. Deze eerste schets, lag ter kennisname voor tijdens de Ontwikkeldag van 17 juni jl. Nu wordt de gezamenlijke mobiliteitsagenda met het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt, met als doel vaststelling in december 2020.

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

Streefbeeld mobiliteit

Om vanuit de regio de juiste input te kunnen geven op de gezamenlijke regionale mobiliteitsagenda wordt sinds het begin van het jaar gewerkt aan het Streefbeeld mobiliteit van de regio. Het Streefbeeld geeft een realistisch wensbeeld van het mobiliteitssysteem in 2035, inclusief het pad er naar toe met strategielijnen en opgaven. De Bereikbaarheidsagenda is de basis voor het Streefbeeld mobiliteit. Het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid is een belangrijke bouwsteen, net zoals de subregionale agenda’s. Zo verbinden we de lokale, subregionale en regionale agenda’s met elkaar.

MIRT-onderzoek

Een ander voorbeeld van hoe binnen het thema Mobiliteit samenwerking en kennisdeling wordt georganiseerd, is het MIRT-onderzoek Verstedelijking en bereikbaarheid Brainportregio Eindhoven. Dit is vanuit SmartwayZ.NL opgestart en wethouder Monique List uit Eindhoven is bestuurlijk trekker van het onderzoek. Dit onderzoek staat standaard op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

Meer informatie

Dit is informatie uit de Beleidsmatige Bestuursrapportage 2020, peildatum 1 juni 2020. Lees hier de hele Burap zoals die is vastgesteld voor het AB op 1 juli 2020. En lees de informatie over de andere thema’s: Economie, Energietransitie, Transitie Landelijk Gebied en Bestuurlijke Samenwerking.

Voor meer informatie over het thema Mobiliteit kunt u terecht bij:

Nelleke Knipscheer
Nelleke Knipscheer
Procesmanager Mobiliteit 040 2594588 email hidden; JavaScript is required