Actueel

Regionale Monitor Brede Welvaart (2)

In de nieuwsbrief van 8 april jl. hebben wij jullie geïnformeerd over het recent gestarte onderzoek Monitor Brede Welvaart. Het DB heeft ingestemd met het ondersteunen van dit onderzoek dat inzicht moet geven in de brede Welvaart van onze regio. We hebben aangegeven dat het hierbij om een bredere benadering gaat, die niet alleen kijkt naar de economische welvaart maar ook de brede sociaal-maatschappelijk welvaart in onze regio. De uitkomsten van het onderzoek worden o.a. ingezet voor regionaal beleid. Nu gaan we nader in op het doel van het onderzoek, de inhoudelijke onderzoeksstappen en het tijdspad van het onderzoek.

Inhoudelijke duiding

De Monitor Brede Welvaart is een instrument dat op Rijkniveau is ontwikkeld door het CBS om de Tweede Kamer breder te kunnen voorzien van informatie over de algehele welvaartontwikkeling in Nederland.

Het gaat hierbij om het meten van economische groei en brede welvaart. De monitor is gebaseerd op internationale standaarden (o.a. OESO, VN Sustainable Development Goals).

Ook op regionale schaal kan een dergelijke monitor goed toepasbaar zijn om meer inzicht te krijgen in de brede welvaart. In het onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart wordt ook specifiek ingegaan op vragen die op regionale schaal spelen. Hoe staat het in de regio bijvoorbeeld met de verschillen in inkomen, gezondheid, opleiding en levensvoldoening? De regio wil een optimaal woon-, werk- en leefklimaat realiseren, maar hoe ontwikkelt zich het culturele leven, de luchtkwaliteit en de energietransitie? Hoe staat deze regio in dat opzicht er nationaal en internationaal gezien voor?

Onderzoeksstappen

Het onderzoek zal bestaan uit de volgende hoofdonderdelen:

Foto van de regio: allereerst zal met behulp van de monitor Brede Welvaart de ‘toestand van de regio’ in beeld worden gebracht. Het gaat zowel om een ‘foto’ van de regio als geheel als ook van de verschillende gemeenten binnen de regio. De onderlinge verschillen geven aan waar de brede welvaart zich gunstig ontwikkelt in de regio, en waar mogelijke aandachtspunten liggen.

Film van de regio: in dit onderdeel worden belangrijke, regionale trends in beeld gebracht en daarmee de voorgeschiedenis van belangrijke, regionale vraagstukken. Hoe zijn deze vraagstukken verankerd in een historisch gegroeide werkelijkheid? Hiermee worden de kansen en belemmeringen inzichtelijk gemaakt om de maatschappelijke ongelijkheid te verminderen, sociale cohesie te bevorderen, een gezonde leefomgeving te creëren etc.

Monitor als beleidsinstrument: resultaten van de monitor (‘foto’ en ‘film’) worden afgezet tegen doelstellingen uit regionale beleidsdocumenten en de ‘grand challenges’ (de Sustainable Development Goals van de VN). Daarmee kunnen de ambities en doelstellingen voor de toekomst geformuleerd worden, ‘de punten’ op de horizon. Het onderzoek is specifiek voor de individuele gemeentes behulpzaam voor het maken van beleidskeuzen. Daarnaast levert het bouwstenen op die bruikbaar zijn voor de toekomstige doorontwikkeling van de samenwerkingsagenda.

Onafhankelijk Onderzoek

Het onderzoek betreft een wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijk onafhankelijkheid is uitgangspunt. De uitvoering van het onderzoek valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Historie der Techniek/TUE. De programmaleiders zijn: Prof.dr. Jan Pieter Smits (CBS en TUE) en Prof.dr.ir. Harry Lintsen (emeritus TUE).

Het DB van de Metropoolregio Eindhoven wordt op regelmatige basis geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Namens het DB zal de portefeuillehouder economie optreden als coördinator van het onderzoek. Daarnaast wordt ook de verbinding naar portefeuillehoudersoverleggen en de metropoolconferentie gelegd.

Aanpak Onderzoek

Op basis van een afstudeeronderzoek door de TUE wordt een brede eerste verkenning uitgevoerd naar de Brede Welvaartssituatie op regio niveau. Het tijdspad van deze fase loopt tot 1 juli 2020.

Mede op basis van de uitkomsten hiervan wordt een wetenschappelijke indicatorenset opgesteld die gebruikt wordt voor de hierboven beschreven fases “foto” en “film”. Het tijdspad hiervoor loopt tot 26 mei.

Op basis hiervan levert het CBS statistisch materiaal dat dieper inzicht geeft in stand van zaken op regionale schaal. Het tijdspad hiervan loopt tot 15 juli.

Dit geeft een eerste analyse van de Brede Welvaart situatie voor onze regio (analyse voor foto en film). Het tijdspad hiervan loopt tot 15 september.

Tenslotte vindt als resultaat van het onderzoek de interactie plaats tussen de uitkomsten van de monitor en beleidsdoelstellingen in de regio plaats. Er zal een advies opgesteld wordt met inzicht van thema’s die knellend zijn, maar ook hier het handelingsperspectief voor regionaal beleid.