Actueel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant gaan samen regionale afspraken maken over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkingsinstallaties.

De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde planMer. In het voorjaar van 2020 moet het concept van dit plan klaar zijn. De uitgangspunten voor het planMer zijn nu beschreven in de concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocatie (NRD). De NRD gaat in op de te realiseren opgave (hoeveel mest moet worden bewerkt), de alternatieven (welke locaties worden onderzocht), varianten en scenario’s die in het planMER worden onderzocht en hoe tot een beoordeling te komen. Ook beschrijft de NRD het te volgen proces.

Kijk voor meer informatie over de NRD op de website van de provincie Noord-Brabant. Tot en met 8 november kan iedereen een zienswijze indienen. Kijk hiervoor op deze pagina.

Mestbewerking is een belangrijke stap in een circulaire landbouw waarin mest gebruikt wordt voor bodem en gewas. Breed-gedragen afspraken over mestbewerkingslocaties in Brabant dragen bij aan de noodzakelijke transitie van de landbouw in onze regio.