Energiestrategie

De RES 1.0 is vrijgegeven

We hebben een mijlpaal bereikt: het portefeuillehoudersoverleg energietransitie heeft samen met de Stuurgroep RES de RES 1.0 voor de Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor besluitvorming. In de RES 1.0 staan afspraken over de opwekking van duurzame energie via wind en zon, over het besparen van meer energie in onze regio en over de mogelijkheden van duurzame warmte. De RES 1.0 ligt nu voor besluitvorming bij 21 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie.

Nu behandeling van de RES 1.0

Gemeenten, waterschappen en de provincie gaan zich nu buigen over de RES 1.0. Dit najaar wordt de RES 1.0 behandeld binnen de 21 gemeenteraden, de 2 waterschappen en de provincie. We hebben met elkaar afgesproken dat voor het einde van het jaar de RES 1.0 wordt vastgesteld. Na vaststelling van de RES 1.0 wordt deze gedeeld met het Rijk.

Lees de RES 1.0 en alle bijlagen op de speciale website.

Extra verdiepingsslag gemaakt

Het maken van de RES 1.0 heeft langer geduurd dan eerst gepland, maar gaf daardoor de kans om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit te kunnen maken, is een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd, een planMER. Lees meer over de planMER in een apart artikel. Hiermee is een verdiepingsslag gemaakt op de eerste analyses in de concept-RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is besproken. Raadsleden, stakeholders en inwoners hebben in het proces meerdere malen input kunnen leveren. Er is ook regelmatig afstemming geweest met de regionale Adviesgroep RES met een vertegenwoordiging van regionale stakeholders, zoals ZLTO, BMF, energiecoöperaties, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

Alle reacties zijn afgewogen

In de bijlage van de RES 1.0 is opgenomen hoe de Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie zijn omgegaan met de reacties vanuit raden, stakeholders en inwoners. En daarmee op welke manier adviezen een plek hebben gekregen in de RES 1.0, of meegenomen in de doorontwikkeling naar de RES 2.0, die op 1 juli 2023 moet worden opgeleverd.

Lees de hele RES 1.0 en alle bijlagen op de eigen website.