Nieuwsbrief

Handen op elkaar voor agenda warme sanering varkenshouderij

Tijdens het Regionaal Platform op 21 februari jl. heeft de Taskforce transitie landelijk gebied haar plannen ontvouwd voor de opstelling van een transitieagenda warme sanering varkenshouderij. De Taskforce wil voor 1 juli a.s. in nauwe samenwerking met de provincie- een agenda opleveren en deze indienen bij de minister. Medio april zal minister Schouten tijdens een werkbezoek aan onze regio kennis nemen van de problematiek in de varkenshouderij en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Annemie Burger, door de taskforce aangesteld als procestrekker, heeft de aanwezigen geïnformeerd over het proces wat de Taskforce wil doorlopen. Zij ging daarbij in op het belang van een vitaal economisch en aantrekkelijk landelijk gebied voor de Brainportregio en de noodzaak van een systeemtransitie. Met name de urgentie in de varkenshouderij is groot: veel varkensboeren in onze regio staan voor de beslissing wat te doen met hun bedrijf (stoppen of doorgaan). Met de beschikbaar komende kabinetsmiddelen voor warme sanering wil de Taskforce het ijzer smeden als het heet is.

20200612 Afb bij Nb Sanernig varkenshouderij 6 maart 2018

Momenteel worden bij vakinhoudelijk deskundigen en gemeenten in onze regio pragmatische voorstellen opgehaald voor de sanering van de varkenshouderij. Het gaan dan zowel om het helpen van stoppers, maar ook om het bieden van perspectief aan degenen die doorgaan. Dit vormt input voor de agenda die we vanuit Brabant voor 1 juli a.s. aan willen leveren aan het Rijk. De regio hoopt daarmee aanspraak te kunnen maken op de middelen voor warme sanering. Het is belangrijk dat de regio in dit proces met één mond praat; daarom wordt in dit traject nauw samengewerkt met de provincie. De bedoeling van de taskforce is om in de uitwerking van de transitieagenda ook de verbinding te leggen met thema's als woningbouw, klimaat, gezondheid, energie, natuurontwikkeling, etc.

De Taskforce is uiteraard blij met de toezegging van Carola Schouten om in de loop van april een bezoek te brengen aan onze regio. Zo kunnen we haar alvast deelgenoot maken van de plannen van onze regio voor de transitie van de varkenshouderij.

Lees over de voorbereiding door de Taskforce.

Meer informatie

Thomas Voncken 040-259 4656 t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl
Chantal van den Eijnden 040-259 4682 c.vandeneijnden@metropoolregioeindhoven.nl