1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Thema Economie

HET RESULTAAT VAN SAMENWERKEN 2020

Als economische topregio hebben we een vooraanstaande positie. Onze prioriteit is het verstevigen van ons regionaal vestigingsklimaat. Welvaart koppelen aan welzijn krijgt hierbij aandacht. Resultaten voor 2020 zijn:

  • Gezamenlijke herstelaanpak gevolgen coronacrisis op regionale economie
  • Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart
  • Stimuleringsfonds
  • Leergang Centrumgebieden

Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

De Coronacrisis heeft ook onze regio stevig geraakt. De 21 gemeenten van de MRE hebben in 2020 besloten tot een gezamenlijke herstelaanpak om de gevolgen van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en op langere termijn de leefbaarheid, werkgelegenheid en innovatiekracht in onze regio te versterken. Hiervoor hebben de 21 gemeenten samen 2 miljoen euro ingezet uit het positief jaarresultaat 2019 en de financiële buffer van het Stimuleringsfonds. Op 7 december 2020 stemde het Dagelijks Bestuur op advies van het portefeuillehoudersoverleg Economie in met de eerste tranche projecten door toekenning van middelen aan projecten. Gekozen is voor een herstelaanpak op drie sporen: Opleiden, Digitaliseren en Kennisdelen & samenwerken. Begin 2021 is besloten over de tweede tranche met een Adviesregeling Digitalisering MKB 2021.

Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart

In opdracht van het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Economie is in 2020 een onderzoek gestart naar de brede welvaart van onze regio. Brede welvaart gaat niet alleen over economie maar ook over ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

In het onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart wordt specifiek ingegaan op vragen die op regionale schaal spelen. Hoe staat het in de regio bijvoorbeeld met de verschillen in inkomen, gezondheid, opleiding en levensvoldoening? De regio wil een optimaal woon-, werk- en leefklimaat realiseren, maar hoe ontwikkelt zich het culturele leven, de luchtkwaliteit en de energietransitie? Hoe staat deze regio in dat opzicht er nationaal en internationaal gezien voor? Het is belangrijk om dit te weten bij het opstellen van beleid om de welvaart in onze regio verder te verbeteren.

De uitkomst van het onderzoek is een analyse van de huidige situatie. Daarbij worden de uitkomsten van de monitor naast de beleidsdoelstellingen gelegd en wordt een advies gegeven over te ondernemen acties om de welvaart te verbeteren. De eindrapportage zal medio 2021 gereed zijn. . In 2021 zal brede welvaart in het algemeen en de regionale situatie op verschillende momenten besproken worden.

Stimuleringsfonds

In 2020 is het aanvraagproces van het Stimuleringsfonds vergemakkelijkt. Na feedback van aanvragers uit de regio en leden van de Adviesgroep zijn nieuwe en meer gestandaardiseerde aanvraagformulieren opgesteld en gepubliceerd. Voor aanvragers is het hierdoor eenvoudiger om een aanvraag te doen, want aanvragen kunnen volledig online worden ingediend via de MRE-website. Voor de Adviesgroep zal het online indienen van aanvragen, het vergelijken en beoordelen van projecten vereenvoudigen. De Beleidsregel van het Stimuleringsfonds is hierop aangepast.

Financieren van innovatieve samenwerkingsprojecten

De belangrijkste opgave van het Stimuleringsfonds is het financieren van innovatieve samenwerkingsprojecten. De Stimuleringsfondsbijdragen worden primair gefinancierd door de 21 gemeenten. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant een bedrag van € 424.286,49 gereserveerd voor cofinanciering in het MRE Stimuleringsfonds van 2020.

In de eerste maanden van 2020 zijn 48 aanvragen behandeld, waarvan er 29 zijn gehonoreerd en 19 zijn afgewezen. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 1.344.825 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 3.318.495. Hiermee werd een multiplier van 2,5 gerealiseerd. Voor de april-tender van het Stimuleringsfonds zijn 45 nieuwe aanvragen ingediend, waarvan er 29 zijn gehonoreerd en 16 zijn afgewezen. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 1.443.424 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 4.685.174. Hiermee is een multiplier gerealiseerd van 3,2.

Voor de SAR, de adviesregeling voor individuele bedrijven, zijn in de eerste helft van 2020 16 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 10 gehonoreerd en zijn er 5 afgewezen. De resterende aanvraag is nog in behandeling. In totaal is er vanuit deze regeling voor €95.100 aan bijdragen verleend. Gecombineerd met de eigen inbreng van aanvragers wordt hiermee voor €205.090 aan adviestrajecten gefinancierd.

Ondertussen heeft de Coronacrisis ook de regio Zuidoost-Brabant stevig geraakt. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat een bijdrage van €800.000 uit het Stimuleringsfonds wordt aangewend in de ontwikkeling/uitvoering van een breder regionaal maatregelenpakket ten behoeve van de Herstelaanpak Regionale Economie.

Leergang Centrumgebieden

Kennisdeling is een belangrijke pijler van de MRE-samenwerking. Van elkaar leren maakt ons sterker. In het portefeuillehoudersoverleg Economie vinden bestuurders elkaar op de onderwerpen die ze met elkaar verbinden en belangrijke economische ontwikkelingen.

Concreet zijn we 2020 weer gestart met een Leergang Centrumgebieden. Veel gemeenten worstelen met de leegloop, verpaupering van het centrum of ondermijnende activiteiten liggen op de loer. Komt dit alleen door de terugtrekkende detailhandel of zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen? Wat kunnen wij als gemeenten doen om het centrum weer aantrekkelijk te maken? Wat en wie hebben we hierbij nodig? Hierover kunnen we veel van elkaar leren. In oktober 2020 is de leergang digitaal van start gegaan met zo’n 30 ambtenaren. In het eerste half jaar van 2021 wordt deze nog digitaal gehouden. Afhankelijk van de mogelijkheden kijken we of de leergang na de zomervakantie live kan worden voortgezet. In 2021 worden ook o.a. kennissessies met de Raadstafel21 en ambtenaren/bestuurders georganiseerd.

Alle thema's bij elkaar

De informatie over de resultaten in 2020 van alle thema's is bij elkaar gezet in een bestand. Bekijk de pdf met alle teksten.