Energiestrategie

Concept-RES Metropoolregio Eindhoven gereed

Concept-RES gereed

De concept-RES voor onze regio is gereed en ligt ter vaststelling voor bij colleges, GS en de DB’s van beide waterschappen. De komende maanden wordt de concept-RES met de volksvertegenwoordigers besproken. We zien de concept-RES als een belangrijke tussenbalans, een volgende mijlpaal in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten naar de RES 1.0 en verder.

De verdere concretisering gebeurt in de volgende fase. Op basis van de concept-RES starten we deze zomer een planMER traject, waarin alle milieu-effecten bij inpassing van duurzame opwekking van energie in beeld worden gebracht. Ook worden andere ruimtelijke, economische, sociale en politiek-bestuurlijke overwegingen in kaart gebracht. Dan vindt ook verdere consultatie plaats van stakeholders en inwoners.

Besparing, opwek en duurzame warmte

Inzetten op besparing is de basis van de energiestrategie. Door de komende jaren vol in te zetten op energiebesparing, willen we voorkomen dat onze regionale opgave voor duurzame energieopwekking nog groter wordt dan ze al is. “Want hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we ook hoeven op te wekken”, aldus Frans Kuppens, voorzitter van de regionale stuurgroep en wethouder in Cranendonck.

Veel energie wordt al duurzaam opgewekt in de regio: “Er is al voor 0,7 terawattuur gerealiseerd of in voorbereiding. Daarnaast kijken we naar relatief eenvoudige maatregelen zoals zonnepanelen op de daken van bedrijven en grote stallen.” In de concept-RES staan ook de gebieden waar windmolens en zonnevelden mogelijk geplaatst zouden kunnen worden. We verwachten dat we in totaal 2 TWh kunnen bijdragen aan grootschalige duurzame energie-initiatieven in 2030. Ter vergelijking: één terawattuur is zo’n 50 - 65 Windturbines van 200 meter hoog of 2.500 voetbalvelden met zonnevelden. “Vervolgonderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn en hoeveel terawattuur we in een gebied willen opwekken met zonnepanelen en hoeveel met windmolens”, zegt Kuppens.

Naast het opwekken van duurzame energie, gaan onze woningen en gebouwen stapsgewijs van het gas af. “Dat werken we de komende jaren uit, ook dat doen we op gemeenteniveau”, zegt Kuppens. “In de Metropoolregio Eindhoven spreken we daarbij af hoe we omgaan met de regionaal beschikbare alternatieve warmtebronnen, ruimte en infrastructuur. Zodat we samen op duurzame wijze in de warmtevraag kunnen voorzien.”

Vervolg

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. De concept-RES wordt voor 1 oktober 2020 aangeboden aan het Rijk. Voordat er definitieve keuzes worden gemaakt, worden eerst de (milieu)effecten van windmolens en zonnevelden in beeld gebracht. Inwoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen hier informeel en formeel over meedenken. De Regionale Energiestrategie 1.0 moet, na vaststelling door de gemeenteraden, provincie en waterschappen, vervolgens voor 1 juli 2021 bij het Rijk zijn ingediend. Om veranderingen en technologische ontwikkelingen mee te nemen, wordt de Regionale Energiestrategie straks iedere twee jaar geactualiseerd.

Uitnodiging Webinars 3 juni (voor volksvertegenwoordigers) en 4 juni (voor inwoners)

Op woensdagavond 3 juni wordt een Webinar georganiseerd voor volksvertegenwoordigers over de (concept-)RES. Op donderdagavond 4 juni wordt daarnaast een Webinar georganiseerd om inwoners mee te nemen. Deze Webinars zijn een alternatief voor de brede bijeenkomst over de RES die in eerste instantie op 11 maart gepland stond. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u via deze link.

Voor meer informatie:

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Programmaregisseur Energietransitie 040 2594 558 email hidden; JavaScript is required