Header omgevingsagenda

Eerste versie Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant vastgesteld

Kaft Omgevingsagenda 171220

Tijdens de Ontwikkeldag op 17 december 2020 hebben bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie de eerste versie van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant vastgesteld. Hiermee loopt onze regio voor op andere regio’s in Brabant.

De Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant is de bestuurlijke samenwerkingsagenda van gemeenten, waterschappen en provincie voor de fysieke leefomgeving van de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat om hoofdopgaven binnen het fysieke domein.


In de Omgevingsagenda worden bestaande afspraken met provincie, waterschappen (en Rijk) in beeld gebracht en met elkaar in verband gebracht. Dit kan aanleiding zijn voor nadere acties en afspraken. De Omgevingsagenda is daarmee een instrument om bestuurlijk beter en slimmer te sturen op de voortgang en realisatie van belangrijke opgaven in Zuidoost-Brabant.

Voor alle duidelijkheid: de Omgevingsagenda is niet de plek waar nieuw beleid wordt gemaakt. Dat gebeurt in bestaande sectorale trajecten.

De Omgevingsagenda bevat twee lagen:

  1. aanvullende afspraken tussen gemeenten, waterschappen en de provincie en
  2. de gezamenlijk inzet van gemeenten, regio, provincie en waterschappen voor te maken afspraken met het Rijk.


Het gaat om afspraken over de volgende onderwerpen:

  • Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)-onderzoek Bereikbaarheid en Verstedelijking Brainport Eindhoven;
  • Nationale Omgevingsvisie (NOVI)-gebied De Peel;
  • gebiedsgerichte aanpak stikstof;
  • klimaat adaptieve en toekomstbestendige inrichting van gebieden;
  • vervolg op de Brainport Nationale Actieagenda.


Eén samenhangende regio

Mathijs Kuijken, lid van het Bestuurlijk kernteam voor de Ontwikkeldag dat opdrachtgever is voor de Omgevingsagenda, is blij met deze eerste versie. Mathijs: ‘Het is goed om op deze manier de ambities en afspraken voor de hele regio in beeld te hebben. De omgevingsagenda is opgebouwd aan de hand van twee verhaallijnen: ‘duurzame schaalsprong Brainport Eindhoven’ en ‘nieuwe balans in het landelijk gebied’. Deze agenda laat eens te meer zien dat we één samenhangende regio zijn en dat stedelijk en landelijk gebied elkaar nodig hebben’.

U kunt de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant hier downloaden.

Meer informatie:

Chantal van den Eijnden
Chantal van den Eijnden
Procesmanager Landelijk Gebied 040-2594682 email hidden; JavaScript is required