Nieuwsbrief

Regionaal Platform: Brainport Nationale Actieagenda

Eind 2016 heeft onze regio de status van Mainport verkregen. Op 5 april 2017 is het ambitiedocument voor de Brainport Nationale Actieagenda aangeboden in Den Haag. Recent is een propositie aan het Rijk aangeboden voor de zogeheten regio enveloppe van het Rijk, waarin in totaal 950 miljoen is gereserveerd voor urgente opgaven; de regio Eindhoven is daarin expliciet benoemd.

Staf Depla start de werksessie in het Regionaal Platform op 21 februari 2018 met een korte inleiding. Met het aanbod aan het Rijk hebben we een belangrijke stap gezet in de verdere inkleuring van de agenda. We werken toe naar een 'next level' waarin we het ontwikkelperspectief van onze Brainport regio neerzetten. Bij de inkleuring hiervan moeten we allemaal een steentje bijdragen, ook wij als overheden/gemeenten.

Carly Jansen, programma manager Brainport Actieagenda, gaat vervolgens dieper in op de stand van zaken. Hierbij geeft ze aan dat het aanbod voor de Brainport Nationale Actieagenda nauw aansluit bij de uitgangspunten in het nieuwe regeerakkoord en dat in de uitwerking naar een gezamenlijke rijk-regio Agenda met name de verbinding gezocht wordt op talent- en kennisontwikkeling, vestigingsklimaat en maatschappelijke innovaties. De eerste resultaten zijn geboekt, zoals de afspraken in het BO-MIRT t.a.v. de knooppuntontwikkeling in Eindhoven en nu het recent aanbod voor de regio enveloppen waarin de focus meer op voorzieningen ligt. De Brainport Nationale Actieagenda èn de propositie voor de regio-enveloppe beogen beide een antwoord te geven op de opgave om de bijdrage van Brainport Eindhoven aan het toekomstig verdien- en innovatievermogen van Nederland zeker te stellen. Regio-enveloppe en Actieagenda hebben dan ook samenhang: de regio-enveloppe dient als vliegwiel te werken voor de Actieagenda. Met de uitwerking van de regio-enveloppe zal duidelijk worden wat de resterende gemeenschappelijke opgave wordt voor de verdere uitwerking van de Mainport-status in de Brainport Nationale Actieagenda (vóór de zomer van 2018). Ook voor de subregio's liggen er volop kansen om, samen met bedrijven en kennisinstellingen, de Actieagenda te schragen. Dit door de verbinding te zoeken met de economisch agenda's en initiatieven in de regio zelf.

Staf Depla gaat vervolgens in gesprek met Willem van der Leegte, president directeur van de VDL groep. Hij start met de vraag vanuit welke perspectief VDL kijkt naar de Brainport Nationale Actieagenda. Als basis stelt Willem van de Leegte dat de wijze van samenwerking in de regio een enorme kracht is. Elkaar opzoeken en snel weten te vinden. Ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid heeft een belangrijke vliegwielfunctie. Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van elektrisch busvervoer. Door intensieve samenwerking is in de afgelopen 10 jaar de basis gelegd voor deze ontwikkeling in onze regio. "En nu zijn we de 1e bussenbouwer in Europa op het gebied van elektrisch busvervoer". Innovatief inkopen van overheidspartijen is hierbij cruciaal. Waar vraag jij als ondernemer de aandacht voor in de komende jaren, stelt Staf vervolgens? Voor ons als bedrijf is een stevig vestigingsklimaat cruciaal. Dit moet meegroeien met onze ambities. Daarnaast is het aantrekken en behouden van talent van groot belang. In de hele regio hebben bedrijven goed gekwalificeerde mensen nodig. Als VDL hebben wij nu 700 vacatures. Hierin voorzien is een grote uitdaging voor ons, maar het lukt ons tot nu toe goed. Tenslotte noemt Willem van de Leegte dat hij de verbinding met beroepsonderwijs en kennisinstellingen wil stimuleren. Slimme mensen moeten we meer verbinden met de praktijk, zodat hieruit weer nieuwe ontwikkelingen en start-ups voortvloeien. "Een initiatief als de Eindhoven Engine sluit hier naadloos bij aan".

Om een goed beeld te krijgen over de bijdrage die initiatieven in de regio leveren aan de Brainport Nationale Actieagenda gaat Staf Depla het gesprek aan met Frans Kuppens, verantwoordelijk wethouder in Cranendonck voor o.a. de ontwikkeling rondom Metalot. Frans geeft aan dat de nieuwe invulling van het bestemmingsplan rondom Nyrstar een belangrijk startpunt is geweest om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het contact met hoogleraar Philip de Goey van de TU/e heeft ervoor gezorgd dat het concept voor de Metalot -campus is ontstaan. Metaal als energiedrager voor de toekomst kan een belangrijk antwoord geven op een van onze maatschappelijke uitdagingen in de energietransitie. Hierbij trekken we ook onderwijs en studenten naar ons toe, met faciliteiten op de campus. Maar we kijken duidelijk verder. We hebben veel tijd geïnvesteerd in het gesprek met de omgeving. En dit levert resultaat op, er ontstaat een gedragen plan.

Het vraaggesprek wordt afgesloten met de uitnodiging van Willem van der Leegte om medio 2019 een bijeenkomst van het Regionaal Platform in het nieuw te openen hoofdkantoor van de VDL groep te laten plaatsvinden. Natuurlijk ook met een presentatie over de vele activiteiten van het familiebedrijf. De uitnodiging van Willem van der Leegte wordt graag aanvaard.

20200612 Afb bij Nb Reg Pf over Bp actieagenda 6 maart 2018