Algemeen

Technische aanpassing Gemeenschappelijke Regeling en Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. Hiermee hebben we gekozen voor een nieuwe manier van werken. Echter de Gemeenschappelijke Regeling hebben we nog niet aangepast, omdat we hebben afgesproken tot en met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en we op basis daarvan in 2021 een geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen.

Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe in december 2020 een begeleidingsgroep van bestuursambtenaren ingesteld, die de technische aanpassing voorbereidt en daarover adviseert. Uitgangspunt daarbij is de aansluiting van de Gemeenschappelijk Regeling en het Statuut Overlegorganen op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 te waarborgen. Vrijgave van de aangepaste regeling is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021, zodat de regeling in de tweede helft van het jaar voor vaststelling aan de deelnemende gemeenten kan worden voorgelegd en na besluitvorming in alle colleges en raden eind 2021 in werking kan treden.

Medio januari 2021 is de ambtelijke begeleidingsgroep aan de slag gegaan met deze opdracht. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • De aanpassing betreft primair het in overeenstemming brengen van de Gemeenschappelijke Regeling met de afspraken over governance en samenwerking in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Statuut Overlegorganen 2019. Ook leiden een aantal voorgestelde aanpassingen
    in de regeling weer tot technische aanpassingen van het statuut.
  • In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is afgesproken, dat we na vaststelling van dit akkoord nog ervaring opdoen met het in de praktijk brengen van de governance en samenwerking, voordat we de Gemeenschappelijke Regeling aanpassen. Eventuele wijzigingen op basis van de ervaring nemen we mee.
  • Daarnaast is nagegaan of bepalingen in de regeling achterhaald zijn door genomen besluiten, afgeronde taken, wetswijzigingen en dergelijke, die aanleiding geven tot aanpassingen.

Kortom, het gaat hier om een aantal technische wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling. De voorgenomen wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) nemen we niet mee in deze technische wijziging. De aanpassing van deze wet zal mogelijk ook consequentie hebben voor de andere 3 grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio). Besloten is de definitieve wetswijziging af te wachten, zodat in samenhang kan worden gekeken naar de implementatie.

Duidelijk is dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling al voor een groot gedeelte voldoet aan de nieuwe (voorziene) bepalingen van de Wgr.
De aangepaste Gemeenschappelijke Regeling sturen we na vrijgave in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek deze regeling uiterlijk 15 november 2021 vast te stellen. Dit vraagt om een eensluidend besluit van de colleges en raden van alle gemeenten.
Omdat de aanpassing van het Statuut Overlegorganen een bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur leggen we het uit de technische aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling voortvloeiende voorstel voor aanpassing van het statuut vervolgens op 15 december 2021 ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur.

Meer informatie:

Sietske van der Velden
Sietske van der Velden
Procesmanager Bestuurlijke Samenwerking 040 2594624 email hidden; JavaScript is required