Subsidie

Resultaten thema Economie

Op het thema Economie is in het eerste deel van 2020 gewerkt aan het verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de Brainportagenda, opstellen van Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024, subsidieverlening vanuit Stimuleringsfonds en SAR, het Onderzoek Brede Welvaart en een nieuwe leergang Centrumgebieden.

Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de Brainportagenda

Een belangrijk aandachtspunt van de MRE in het algemeen is zorgen dat strategie en beleid van gemeenten, subregio’s en regio (en provincie en Rijk) op elkaar aansluiten. Zo werken we zo optimaal mogelijk samen aan het gezamenlijk doel: het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers.

Heel concreet gebeurt dit ook op het onderwerp economie. Rijk en regio investeren in Brainport Eindhoven door de Brainport Actieagenda. En het is belangrijk dat de subregionale economische agenda’s daarbij aansluiten. Op deze manier werken we vanuit de hele regio samen aan het succes van de Brainport Actieagenda.

Een bestuurlijke koplopersgroep met wethouders die een subregio vertegenwoordigen en ook een vertegenwoordiger van Brainport Development zorgen voor deze afstemming. Terugkoppeling hierover gebeurt aan het Portefeuillehoudersoverleg Economie en het ambtelijk overleg economie, zodat alle gemeenten op de hoogte zijn.

Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024

De 21 gemeenten zijn de overheidspoot in de triple helix van Brainport. En zij financieren ook Brainport Development. Dat gebeurt via de MRE, waarbij er gewerkt wordt met een meerjarenprogramma. In 2020 loopt het Meerjarenprogramma 2016-2020 af. Daarom is in afstemming met het portefeuillehoudersoverleg Economie een voorstel tot Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 opgesteld. Dit wordt vastgesteld in het AB van 1 juli 2020.

Stimuleringsfonds

Via het Stimuleringsfonds financieren we innovatieve samenwerkingsprojecten. In de eerste helft van 2020 zijn 48 aanvragen behandeld, waarvan er 29 zijn gehonoreerd en 19 zijn afgewezen. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 1.344.825 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 3.318.495. Voor de april-tender van het Stimuleringsfonds zijn 47 nieuwe aanvragen ingediend.

Voor de SAR, de adviesregeling voor individuele bedrijven, zijn in de eerste helft van 2020 negen aanvragen ingediend. Daarvan is er een gehonoreerd en zijn er vier afgewezen. De overige vier zijn nog in behandeling. Meer informatie over het Stimuleringsfonds.

Onderzoek Brede Welvaart

De Monitor Brede Welvaart is een instrument dat op Rijkniveau is ontwikkeld door het CBS om de Tweede Kamer te kunnen voorzien van informatie over de algehele welvaartontwikkeling in Nederland als geheel en op regionale schaalniveau. Het gaat hierbij om het meten van economische groei en brede welvaart. De monitor is gebaseerd op internationale standaarden (o.a. OESO, VN Sustainable Development Goals).

Ook op regionale schaal kan de Monitor Brede Welvaart gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de brede welvaart (van de regio). In het onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart wordt ook specifiek ingegaan op vragen die op regionale schaal spelen. Hoe staat het in de regio bijvoorbeeld met de verschillen in inkomen, gezondheid, opleiding en levensvoldoening? De regio wil een optimaal woon-, werk- en leefklimaat realiseren, maar hoe ontwikkelt zich het culturele leven, de luchtkwaliteit en de energietransitie? Hoe staat deze regio in dat opzicht er nationaal en internationaal gezien voor?

Onder coördinatie van het portefeuillehoudersoverleg Economie is het onderzoek Regionale Monitor Monitor Brede Welvaart in 2020 gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof.dr. Jan Pieter Smits (CBS en TUE) en Prof.dr.ir. Harry Lintsen (emeritus TUE). Ook is een expertgroep vanuit vertegenwoordigers van de gemeenten ingesteld, die het onderzoek begeleidt. De resultaten van de Monitor Brede Welvaart worden in de loop van 2020 verwacht.

Leergang Centrumgebieden

In 2018 is een succesvolle leergang Centrumgebieden georganiseerd door Fontys, provincie, MRE en regiogemeenten. Doel van deze Leergang was om de problematiek van de toenemende winkelleegstand en de consequentie voor de centrumgebieden verder uit te diepen, de samenwerking tussen de verschillende gemeenten en subregio’s te verstevigen en te leren van elkaars ervaringen.

Deze leergang was zo succesvol dat de leergang wordt uitgerold in de andere Brabantse regio’s en dat in onze regio bestuurlijke is besloten tot een vervolg van de leergang. Daarom zijn in 2019 de voorbereidingen voor een nieuwe leergang Centrumgebieden gestart. Met de leergang wordt een positieve benadering aangereikt van de negatieve ontwikkeling van groeiende leegstand: Welke kansen liggen er met de vrijkomende ruimte en hoe kunnen opgaven en wensen vanuit deze situatie worden gecombineerd? Omdat het onderwerp vanwege de Coronacrisis actueler is dan ooit, zal vanuit de leergang nu ook een relatie worden gelegd met de extra uitdagingen waar gemeenten met de Coronacrisis voor staan.

De eerste bijeenkomst in de vorm van een excursie stond gepland voor 4 juni 2020. Als gevolg van de corona-crisis is deze verplaatst naar 14 oktober 2020, de dag waarop ook de tweede bijeenkomst plaatsvindt.

Meer informatie

Dit is informatie uit de Beleidsmatige Bestuursrapportage 2020, peildatum 1 juni 2020. Lees hier de hele Burap zoals die is vastgesteld voor het AB op 1 juli 2020. En lees de informatie over de resultaten bij de andere thema’s: Mobiliteit, Energietransitie, Transitie Landelijk Gebied en Bestuurlijke Samenwerking.

Voor meer informatie over het thema Economie kunt u terecht bij Thomas Vonken, 040-2594656, t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl