Samen sterk voor en door de regionale ambitie

Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is ook wat onze regio zo succesvol maakt.

De 21 gemeenten werkten jarenlang samen in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Maar het SRE werd te star, log en bureaucratisch. Het droeg niet meer bij aan de oplossingen voor de regio, huidige én toekomstige. Daarom is het SRE opgeheven. Maar de 21 gemeenten wilden wel bestuurlijk blijven samenwerken. Daarom is in 2015 de Metropoolregio Eindhoven opgericht. Een flexibele, energieke netwerksamenwerking met focus op de thema’s waarop regionale samenwerking echt nodig is.

 

Samen De ambitie realiseren

03_excellente_regio 300 x 225

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. We willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken!

opgaven in de samenwerking

De 21 gemeenten zijn bezig een nieuw Samenwerkingsakkoord te maken voor de periode 2019-2022. Daarin beschrijven ze hoe ze aan de opgaven met betrekking tot economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie samen willen werken. 

 

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar!

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.

01_triple_helix 300 x 225

Aan de werkplaatsen nemen ook externe samenwerkingspartners deel: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc.  We werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen we de goede, bijzondere oplossingen. Als je meer wilt lezen over de structuur van het netwerk, klik hier.

 

Gemeenten aan zet

De 21 gemeenten zíjn de samenwerking. Zij gaan in het Samenwerkingsakkoord vastgeleggen hoe ze gaan samenwerken. En via zgn. 'Metropoolconferenties' en  de nieuwe beleidsvelden pakken de gemeentebestuurders concreet de regionale vraagstukken aan. De 21 gemeenteraden stellen alle plannen en voorstellen vast. Zo hebben zij direct invloed op de samenwerking.

De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren we gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat onze inwoners en bedrijven er beter van worden!

 

Ontmoetingen organiseren

De 21 gemeenten worden ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke ondersteuning regelt de randvoorwaarden, en is de aanjager voor het debat en de actie. Ze bereidt beslisdocumenten voor waarbij de input komt van gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook zorgt ze dat alle lokale ontwikkelingen gebundeld worden en relevante kennis weer gedeeld wordt. Maar vooral organiseert ze bijeenkomsten en ontmoetingen. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. En dan slaat de vonk over!

 

gebiedskaartje MRE_3 400x332

Delen

FacebookTwitterLinkedIn