Default header

Samen sterk voor en door de regionale ambitie

De ambitie van de MRE is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners.

De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio.

De 2 ontwikkellijnen daarin zijn:

 1. Duurzame schaalsprong Brainport: we werken met extra aandacht en inzet aan oplossingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit.
 2. Nieuwe balans in het landelijk gebied: we versterken de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten in het landelijk gebied en de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied.

Perspectief: brede welvaart

Brede welvaart gaat om het welzijn en welbevinden van onze inwoners. In onze regio speelt het leven zich af door de hele regio, ofwel het ‘daily urban system’. Samen richten we ons op welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Daarom is brede welvaart ons kompas in de MRE-opgaven.

5 hoofdopgaven

 1. Schaalsprong ruimte en wonen: de economische groei letterlijk een plek geven in de regio. In woningbouw, bedrijventerreinen, in mobiliteit maar ook in de ontwikkeling van het landelijk gebied
 2. Vitaal landelijk gebied: verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied.
 3. Toekomstbestendig mobiliteitssysteem: oplossen van de congestie in Zuidoost-Brabant.
 4. Toekomstbestendig energiesysteem: actief doorpakken op energietransitie.
 5. Veerkrachtig economisch systeem: werken aan een gezonde, veerkrachtige regionale economie.

Op elke van de hoofdopgaven organiseert de MRE een programma.

Lees meer over de opgaven op aparte pagina's op de website: ruimte en wonen, economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie.

Hoe werken we samen binnen de MRE?

De regio is steeds meer het logische niveau om zaken op te pakken. Niet ‘elke gemeente voor zich’, maar sámen, als één geheel. Want samen ben je sterker en bereik je meer. Hard nodig, zeker als we kijken naar de grote opgaven waar we voor staan. Het is van belang om als één partij te acteren, krachten te bundelen en uitvoeringskracht te organiseren om onze lange termijnopgaven te realiseren.

Dat doen we zo:

 • In Zuidoost-Brabant werken gemeenten, subregio’s en regio samen als 1 samenhangend geheel. Opgaven voeren we uit op de meest gepaste schaal, waarbij we elkaars kwaliteiten benutten.
  • De realisatie van en de besluitvorming over de regionale opgaven vindt plaats op gemeentelijk niveau.
  • De subregio’s hebben een schakelfunctie bij de fasering en uitvoering van de regionale programma’s.
  • In de MRE, de regio:
 • Bepalen we samen de koers van de regio. We stellen hierbij prioriteiten, maken heldere afspraken en zorgen samen dat het tot uitvoering komt.
 • Brengen we de agenda’s voor bovenlokale en complex samenhangende opgaven samen, profileren we ons bovenregionaal en trekken we als 1 regio op naar provincie en Rijk.
 • Delen we actief kennis en wisselen we informatie uit zodat partners in de samenwerking mee kunnen doen aan onze regionale opgaven.
 • Alle bestuurders, raadsleden en ambtenaren zijn eigenaar van de samenwerking en de gezamenlijke ambitie. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenwerking en dragen de regionale afspraken actief uit. Iedereen spant zich maximaal in voor het realiseren van onze gezamenlijke opgaven. Voldoende realisatiekracht is voorwaardelijk.
 • Team MRE faciliteert de samenwerking van de gemeenten. Ook verzorgt het team het regionaal strategisch programmamanagement.
 • De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 2 diensten: dienst Team MRE en dienst RHCe. Voor meer informatie over het RHCe, zie hun website.

Gebiedskaartje MRE 3 400x332