Default header

Samen sterk voor en door de regionale ambitie

Metropoolregio Eindhoven is een netwerk waarin 21 regiogemeenten samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven. Het doel is een excellente regio van wereldformaat, een economisch sterke regio met een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. Maar we willen ook een evenwichtige regio zijn, een inclusieve en duurzame regio. We willen welvaart én welzijn voor onze inwoners en ondernemers.

Onze regio is creatief, innovatief, volhoudend en slim. Dit is niet nieuw, maar is het resultaat van eeuwenlang ondernemerschap, hard werken, uithoudingsvermogen, samenwerken, innovatie en een dosis lef. En het idee dat samenwerken voor succes zorgt, is ook niet opeens uit de lucht komen vallen. Het succes is het resultaat van eeuwenlang hard werken om beter te worden en merken dat samenwerken en kennisdeling uiteindelijk leiden tot succes.

Samen de ambitie realiseren

Test img

De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport is niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. De sleutel tot dit succes van Brainport: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wisten elkaar te vinden en te versterken. Binnen de Brainport Triple Helix is een overheidsrol weggelegd voor de Metropoolregio Eindhoven.

Alleen in onderlinge samenhang kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken. Het is niet de stad of het landelijk gebied, er is een gezamenlijk eigenaarschap over zowel de problemen als de successen van elk van de 21. Stad en landelijk gebied versterken elkaar en functioneren als een geheel. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken!

Vier thema's

In MRE ligt momenteel de focus op vier thema’s als uitwerking van de opgave om het regionale leefklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers te verbeteren. We sluiten hiermee direct aan bij de ambities in de Brainportagenda.

De vier thema’s zijn:

  • Economie: versterken van de basiseconomie en gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en aantrekkelijkheid van de regio;
  • Mobiliteit: samen zorgen dat de regio goed bereikbaar is, zowel regionaal, landelijk als internationaal;
  • Transitie landelijk gebied: de huidige grote uitdagingen in het buitengebied samen aangaan en bedrijven helpen met noodzakelijke transities;
  • Energietransitie: verduurzamen van de regio, en inwoners en bedrijven een energieneutraal leefklimaat bieden en voorzien van duurzame energie.

Dit zijn de onderwerpen waarop wij als 21 samenwerkende gemeenten nu het verschil kunnen maken en waarop we afstemmen om successen te kunnen behalen. In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 staat wat de gemeenten in deze bestuursperiode gaan doen aan de vier thema's.

Lees meer over de vier thema's op aparte pagina's op de website: economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie.

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar!

Test img 2

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.

Aan de werkplaatsen nemen ook externe samenwerkingspartners deel: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc. We werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen we de goede, bijzondere oplossingen.

Gemeenten werken samen

De 21 gemeenten zíjn de samenwerking. Zij hebben in het Samenwerkingsakkoord beschreven hoe ze gaan samenwerken. De 21 gemeenteraden stellen alle plannen en voorstellen vast. Zo hebben zij direct invloed op de samenwerking.

De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren we gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat onze inwoners en bedrijven er beter van worden!

Ontmoetingen organiseren

De 21 gemeenten worden ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie: Team MRE. Deze ambtelijke ondersteuning regelt de randvoorwaarden, en is de aanjager voor het debat en de actie. Ze bereidt beslisdocumenten voor waarbij de input komt van gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook zorgt ze dat alle lokale ontwikkelingen gebundeld worden en relevante kennis weer gedeeld wordt. Maar vooral organiseert ze bijeenkomsten en ontmoetingen. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. En dan slaat de vonk over!


Gebiedskaartje MRE 3 400x332