Default header

Samen sterk voor en door de regionale ambitie

Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is ook wat onze regio zo succesvol maakt.

De 21 gemeenten werkten jarenlang samen in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Maar het SRE werd te star, log en bureaucratisch. Het droeg niet meer bij aan de oplossingen voor de regio, huidige én toekomstige. Daarom is het SRE opgeheven. Maar de 21 gemeenten wilden wel bestuurlijk blijven samenwerken. Daarom is in 2015 de Metropoolregio Eindhoven opgericht. Een flexibele, energieke netwerksamenwerking met focus op de thema’s waarop regionale samenwerking echt nodig is.

Samen De ambitie realiseren

Test img

De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport is niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. De sleutel tot dit succes van Brainport: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wisten elkaar te vinden - en te versterken. Binnen de Brainport Triple Helix is een overheidsrol weggelegd voor de Metropoolregio Eindhoven.

Het doel van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Alleen in onderlinge samenhang kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken. Het is niet de stad of het landelijk gebied, er is een gezamenlijk eigenaarschap over zowel de problemen als de successen van elk van de 21. Stad en landelijk gebied versterken elkaar en functioneren als een geheel. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken!

opgaven in de samenwerking

De 21 gemeenten werken de komende periode samen aan de thema's met betrekking tot economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie willen werken. Dit zijn de thema’s waarop we met 21 gemeenten het verschil maken. In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 staat wat de gemeenten in deze bestuursperiode gaan doen aan de vier thema's.

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar!

Test img 2

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.

Aan de werkplaatsen nemen ook externe samenwerkingspartners deel: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc. We werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen we de goede, bijzondere oplossingen.

Gemeenten aan zet

De 21 gemeenten zíjn de samenwerking. Zij gaan in het Samenwerkingsakkoord vastgeleggen hoe ze gaan samenwerken. En via zgn. 'Metropoolconferenties' en de nieuwe thema's pakken de gemeentebestuurders concreet de verbetering van de regio op. De 21 gemeenteraden stellen alle plannen en voorstellen vast. Zo hebben zij direct invloed op de samenwerking.

De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren we gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat onze inwoners en bedrijven er beter van worden!

Ontmoetingen organiseren

De 21 gemeenten worden ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke ondersteuning regelt de randvoorwaarden, en is de aanjager voor het debat en de actie. Ze bereidt beslisdocumenten voor waarbij de input komt van gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook zorgt ze dat alle lokale ontwikkelingen gebundeld worden en relevante kennis weer gedeeld wordt. Maar vooral organiseert ze bijeenkomsten en ontmoetingen. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. En dan slaat de vonk over!


Gebiedskaartje MRE 3 400x332