Actueel

Feitenrelaas MIRT-onderzoek geeft actueel beeld van de mobiliteit in de regio

De bereikbaarheid van de Brainportregio komt onder druk te staan door de economische groei en de invulling van de woningbouwopgave. Het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid en Verstedelijking Brainport Eindhoven moet inzichtelijk maken welke grote opgaven de regio te wachten staan. Het Rijk, de provincie en de regio kunnen daarna afspraken maken over een samenhangend pakket aan maatregelen en de financiering daarvan.

Feitenrelaas

Onderdeel van het MIRT-onderzoek is een Feitenrelaas. Het eerste concept van het Feitenrelaas is gereed. Het is een lijvig boekwerk geworden dat een actueel beeld geeft van de mobiliteit in de regio. Zeker de moeite waard om door te bladeren op het moment dat de eindversie openbaar wordt. Naar verwachting is dit begin juni 2020.

Het Feitenrelaas focust zich op het deel van de regio met de grootste verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven en de hiervoor meest interessante thema’s. Metropoolregio Eindhoven onderzoekt of het mogelijk is om, buiten het MIRT-onderzoek, met aanvullingen een completer beeld te schetsen van de status van het mobiliteitssysteem.