Nieuwsbrief

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 naar 21 gemeenten voor zienswijzen: van praten naar doen

Samenwerkingsakkoord, werkprogramma, Metropoolregio

Op woensdag 12 december heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenteraden. Het Samenwerkingsakkoord is de agenda voor de samenwerking voor de komende vier jaar. Hierin staan de gezamenlijke ambitie en de opgaven voor de 21 gemeenten. De gemeenten werken samen aan de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In het Werkprogramma 2019 staat wat de gemeenten het komend jaar oppakken.

John Jorritsma, voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven: "We hebben een akkoord, dat is mooi, maar papier is geduldig. De ambitie is er. Laten we in 2019 niet alleen praten maar vooral doen. Dan gaan we samen die ambitie waar maken."

Na de evaluatie van de samenwerking in 2017, is in 2018 hard gewerkt aan een vernieuwing van de samenwerking, de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Het Samenwerkingsakkoord is het resultaat van een jaar zorgvuldig en slagvaardig bouwen. Bouwen aan eigenaarschap en vertrouwen, aan focus en inhoud en aan gezamenlijke doelen. John Jorritsma, over het proces: “Het proces was intensief. Het heeft ons niet alleen dichter bij elkaar gebracht, maar ook nog meer overtuigd van de kracht die we gezamenlijk hebben. Stad en land, groot en klein: als één ding duidelijk is geworden, is het dat onze samenwerking de multiplier is voor onze individuele kracht."

Doel: versterken van het economische profiel

De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport is niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. De sleutel tot dit succes van Brainport: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wisten elkaar te vinden - en te versterken. Binnen de Brainport Triple Helix is een overheidsrol weggelegd voor de Metropoolregio Eindhoven.

Het doel van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Alleen in onderlinge samenhang kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken. Het is niet de stad of het landelijk gebied, er is een gezamenlijk eigenaarschap over zowel de problemen als de successen van elk van de 21. Stad en landelijk gebied versterken elkaar en functioneren als een geheel.

Focus op inhoud

Het Samenwerkingsakkoord sluit direct aan op de Brainportagenda. Dat doen we omdat we alleen zo de huidige economische ontwikkeling van de regio op een duurzame wijze kunnen consolideren en uitbouwen.

De 21 gemeenten werken de komende periode samen aan de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Dit zijn de thema's waarop we met 21 gemeenten het verschil maken.

1. Economie: om versnippering van de belangen te voorkomen is een bundeling en verankering van de krachten nodig. Slagen we er niet in gezamenlijk te investeren in kennis, infrastructuur en aantrekkelijkheid, dan zal de internationale concurrentie ons overvleugelen en onze talenten wegtrekken. De Metropoolregio Eindhoven biedt daartoe de financiële middelen, zowel via de bijdrage van de 21 gemeenten aan Brainport, als rechtstreeks via instrumenten als het Stimuleringsfonds

2. Mobiliteit: regionale, landelijke en internationale bereikbaarheid van de regio. Een onbereikbare regio heeft zijn weerslag op alle andere elementen binnen het Brainportsucces. En omgekeerd: een succesvolle bereikbaarheidsagenda kan het vliegwiel zijn voor alle andere ontwikkelingen. De Metropoolregio Eindhoven kiest daarbij voor die projecten die bijdragen aan het unieke economische profiel van het geheel; de mobiliteitsopgave heeft juist daarom hoge prioriteit.

3. Energietransitie: we hebben de plicht een vestigingsklimaat te bieden dat kan voorzien in duurzame beschikbaarheid van energie. De keuze van bedrijven om zich in de Metropoolregio Eindhoven te vestigen en om er te blijven, is hiervan afhankelijk. We moeten deze taak daarom met voorrang uitvoeren.

4. Transitie landelijk gebied:

De overal zichtbare high tech bedrijvigheid maakt onze regio uniek en bindt ons. Ook de agrarische sector is in onze regio van belang en is medebepalend voor de kwaliteit van het vestigingsklimaat. De agrarische sector verandert. Binnen het regionale thema Transitie landelijk gebied zetten we in op het verbeteren van de economische structuur, het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit, en op de verbinding van het landelijk en het stedelijk gebied. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en aan het bijzondere economische profiel van de gehele regio.

20200610 schema20metropoolregio

Vervolgproces

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is samen met het Werkprogramma 2019 op 12 december door het Algemeen Bestuur (AB) vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. De gemeenten wordt gevraagd om voor 1 maart te reageren. Indien de zienswijzen daar aanleiding toe geven worden het Samenwerkingsakkoord en het Werkprogramma nog aangepast. Op 27 maart worden het akkoord en het werkprogramma in de AB-vergadering vastgesteld en gaan we aan de slag met de uitvoering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helmi Leijen, telefoon 040 259 45 27, email: h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl

Bekijk hier het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019.