Actueel

Meer ruimte voor creatieve pioniers in Brainport Eindhoven

Financiering Regio Deal Brainport Eindhoven toegekend aan Temporary Art Center

In een nieuwe ronde van de Regio Deal Brainport Eindhoven is 1.500.000 euro toegekend voor het deelproject ‘TAC: Temporary Art Center’ als onderdeel van ‘Ateliers en Markerspaces’. Door deze impuls uit de Regio Deal kan het TAC zich ontwikkelen naar TAC 2.0. Zo kunnen ze nog beter bijdragen aan een prettige leefomgeving en een goed economisch vestigingsklimaat voor de inwoners van Eindhoven

Regio Deal Brainport Eindhoven

Regio Deals zijn er om de regionale opgave aan te pakken: het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht.
Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt ingezet op drie pijlers: onderscheidend voorzieningenaanbod, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact.
In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. De uitloop voor de uitvoering van de projecten is vier jaar. De besluitvorming over de projecten verloopt op een zorgvuldige en transparante wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het Regiofonds komt. Het totaal aan toegezegde (deel)projecten staat op 24 met een waarde van circa 81,5 miljoen euro (december 2019). De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt ruim 178 miljoen euro.

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).