Energietransitie

De Metropoolregio Eindhoven wil een koploper zijn in de energietransitie en uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. De energietransitie, de omschakeling van fossiele energie naar schone groene energie, van vooral zon en wind, gaat slagen als we ons daar allemaal voor inzetten.  Er gebeurt al veel in onze regio, overal zien we initiatieven ontstaan en groeien. Maar we kunnen pas echt komen tot een versnelling en opschaling als we elkaar beter weten te vinden en gezamenlijk aan de slag gaan.

 

Wilbert Seuren, Mathijs Kuijken en Paul van Liempd gaan voor ‘de eerste energieneutrale regio’
Paul van Liempd: "Een regionale aanpak om de ambities te realiseren tot energieneutraliteit. Deze opgave vraagt om een goede afweging tussen verschillende maatschappelijke functies en belangen.
  • 1 Opgave
  • 100% Duurzame Energie in 2050
  • 65 PJ Nodig na energiebesparing

 

In onze regio werd in 2014 zo’n 77 PJ aan duurzame energie verbruikt. Als we op de huidige voet doorgaan, hebben we in 2050 84 PJ schone energie nodig hebben. Wanneer we inzetten op energiebesparing hebben we nog steeds 65 PJ nodig.taartdiagrammen 816x350andere plaatjes 600x150

 

Regionale Energie Alliantie

In de regio zijn er al veel initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambitie. Echter, de opgave is dermate divers en omvangrijk dat een impuls op lokaal en regionaal niveau nodig is.


Op alle schaalniveaus moeten partijen elkaar vinden in acties. Hiervoor is een netwerk nodig, waarbinnen partijen bij elkaar moeten worden gebracht en coalities gesmeed en begeleid. De condities voor een succesvolle samenwerking ontstaan niet vanzelf. Wij nemen het initiatief om een regionale energie alliantie op te bouwen, als basis om de energietransitie te versnellen. Daarnaast is het belangrijk om ook bij provincie, Rijk en Europa bondgenoten te vinden voor onze ambities.

Wij bouwen vanuit twee sporen:

  1. Het opbouwen van een Regionale Energie Alliantie:
    Alle betrokken partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan onze Regionale Energie Alliantie, een netwerk van partijen uit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
  2. Het organiseren van uitvoeringskracht:
    Essentieel is dat we ook uitvoeringskracht organiseren, gericht op het bij elkaar brengen van initiatieven en kennis en het continueren en uitrollen van succesvolle projecten. Dat gaan we  doen door het inzetten van ‘ontwikkelaars’. Zij hebben als taak het faciliteren, verbinden, aanjagen, initiëren, kennisdelen en het vormen van gelegenheidscoalities. Ook wordt gezorgd voor het verzamelen van data en monitoring. Uitgangspunt is dat we niet starten met een uitgewerkt programma met vaste thema’s, maar steeds op zoek gaan naar kansen en coalities.


Energietop

Op 1 februari 2018 organiseerden we de regionale Energietop voor ondernemers, bestuurders, ambtenaren, initiatiefnemers en andere genodigden. Bekijk hier het verslag van de dag.

 

Kansenkaart voor energie

Van december 2016 tot en met april 2017 hebben Bestuurders Paul van Liempd (bestuurlijk trekker voor de regionale Gesprekstafel Duurzaamheid) en Mathijs Kuijken (bestuurlijk trekker voor de Regionale Ruimtelijke Strategie) samen toegewerkt naar een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking in beeld zijn gebracht.

 

Met onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en organisaties is een kansenkaart opgesteld. Hierop staan de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking. De kansenkaart voor energie vormt het handvat voor partijen om daadwerkelijk duurzame energieoplossingen te realiseren. Op de kaart is te zien welke technieken op welke plek kansrijk zijn. De kansenkaart is onderdeel van de Integrale Strategie Ruimte.

 

Het traject ‘Ruimte voor Energie’ bestond uit 3 bijeenkomsten. Hiervan is verslag gedaan in Magazine #1, Magazine #2, Magazine #3.

 

Bureaustudie als theoretisch startpunt

De Metropoolregio Eindhoven heeft - als eerste stap - in samenwerking met de provincie Noord-Brabant door bureau Posad een bureaustudie uit laten voeren naar de ruimtelijke impact van een duurzame energievoorziening. Deze studie heeft geresulteerd in een basiskaart waarop te zien is waar de opwekkingstechnieken ruimtelijk gezien mogelijk zijn en waar niet. Bekijk het hele rapport ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Noord-Brabant' of de factsheet ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Zuidoost-Brabant voor de inhoud van het rapport.  

 

Nieuwe Samenwerkingsagenda

In het project de Update werkt de Metropoolregio Eindhoven nu aan een nieuwe Samenwerkingsagenda voor de periode 2019-2024. Energie Transitie is een van de nieuwe thema’s in deze Samenwerkingsagenda. De komende tijd wordt verder uitgewerkt wat precies de opgaven, aanpak, acties en resultaten worden van de regionale samenwerking op dit thema. Lees de planning van de nieuwe Samenwerkingsagenda.

 

Contactpersonen

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Netwerkregisseur 040 2594 566...
Barbara 300x450

Barbara Marcus

Netwerkregisseur
040 2594 558 ...

20170330 Ab Oosting 4 heel staand Ab Oosting
Netwerkregisseur040 259 45 94 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn