Energiestrategie

Energietransitie

De energietransitie is een enorme opgave, waar de gemeenten een belangrijke rol in hebben. Onze regio wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en als tussenstap uiterlijk in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Als Metropoolregio Eindhoven hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt, waarin we met elkaar ambities hebben afgesproken. We zetten volop in op energiebesparing, de realisatie van zonnevelden en windparken en een slimme inzet en verdeling van warmtebronnen in onze regio. Ook werken we aan een robuust en betrouwbaar energiesysteem.

Res
“Van de grote stad tot de kleinere gemeenten: we gaan echt voor de energietransitie, lokaal én gezamenlijk”. Stef Luijten, voorzitter Stuurgroep Energietransitie
  • 1Regionale Energiestrategie
  • 55%minder CO2-uitstoot in 2030
  • 2 TWHDuurzame energie

De RES is opgesteld door de 21 gemeenten, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. In het RES-proces werken we als gemeenten verder samen met netbeheerder Enexis, en met partijen als energiecoöperaties, woningcorporaties, natuurorganisaties, ondernemersverenigingen en kennisinstellingen. Uitvoering staat voorop, in wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap. Regionaal zorgen we voor verbinding, kennisdeling en monitoring. En we maken strategische afspraken waar dat van meerwaarde is.

Lees meer over onze RES op www.energieregiomre.nl

Een toekomstbestendig energiesysteem, de highlights uit het Samenwerkingsakkoord

  • Inzetten op energiebesparing en stap voor stap overgaan op duurzame energie.
  • Uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. In 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals ook landelijk is afgesproken.
  • Zorgen voor duurzame opwek van energie op daken en in zoekgebieden (in totaal 2 terawattuur (TWh) in 2030).
  • Inzicht creëren in hoe het energiesysteem (elektriciteits- en gasnetwerk) er in 2050 voor de regio uit zal zien met toepassing van nieuwe technologieën en innovaties.
  • Besparing en verduurzaming van energieverbruik in onze gebouwen.
  • Afstemming over de inzet van verschillende warmtebronnen voor de verwarming van onze gebouwen.

Lees het hele Samenwerkingsakkoord 2023-2026 (PDF).

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

Voorzitter en vicevoorzitter Energietransitie klein

Het portefeuillehoudersoverleg (poho) energietransitie richt zich op het bepalen van de strategische koers op het thema energietransitie binnen de regio. Voorzitter van het poho energietransitie is Stef Luijten (wethouder gemeente Bergeijk) (rechts op de foto), Rik Thijs (wethouder gemeente Eindhoven) is vicevoorzitter (links op de foto).

De Stuurgroep energietransitie fungeert als een vooruitgeschoven post van het poho en richt zich op de uitvoering binnen het programma energietransitie op basis van de kaders die door de gemeenten, provincie en waterschappen zijn vastgesteld. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de 21 gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerder Enexis en Brainport Development.

Het Programmabureau energietransitie is de ambtelijke tegenhanger van de Stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis. Het Programmateam heeft de rol van klankbord en reflecteert op voorstellen aan de Stuurgroep en het poho.

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. Zij zijn de samenwerking, zij zijn Metropoolregio Eindhoven. Team MRE zorgt dat die samenwerking goed loopt, zij faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten.

Contactpersonen

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Programmaregisseur Energietransitie 040 2594 558 email hidden; JavaScript is required
Ronald Kraus
Ronald Kraus
Procesmanager Energietransitie 040 2594578 email hidden; JavaScript is required