Energiestrategie

Regionale Energiestrategie (RES)

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan alle 30 regio's in Nederland gevraagd te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. Regio's stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. Deze RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

Met het opstellen van een gezamenlijke RES laten we als 21 gemeenteraden, twee algemene besturen van Waterschappen en Provinciale Staten zien dat we zelf verantwoordelijkheid erkennen en nemen om de gestelde opgave - op tijd - te realiseren. Het opstellen van een RES is een complexe opgave met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Voor bijvoorbeeld het aanwijzen van zoekgebieden voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden is altijd een afweging nodig met andere belangen, zoals de energie-infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. De RES verbindt daarom belangrijke stakeholders: provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Res
De energietransitie is een grote opgave die we nu samen op een innovatieve manier moeten oppakken.
  • 1Opgave
  • 45%CO2 besparing in 2030
  • 2 TWH Duurzame opwek in regio in 2030

WAAR STAAN WE NU?

Inmiddels is de concept-RES voor onze regio gereed. We zien de concept-RES als een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten.

U kunt hier de concept-RES en de bijlagen van de concept-RES downloaden. Ook kunt u een samenvatting downloaden.

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. Ook wordt de concept-RES gedeeld met de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van beide waterschappen.

Het Rijk vraagt de regio's om uiterlijk 1 oktober 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te dienen. We zien de concept-RES als een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten. De verdere concretisering gebeurt in de volgende fase, om te komen tot een RES 1.0. Op basis van de concept-RES starten we deze zomer een planMER traject, waarin alle milieu-effecten bij inpassing van duurzame opwekking van energie in beeld worden gebracht. Ook worden richting RES 1.0 andere ruimtelijke, economische, sociale en politiek-bestuurlijke overwegingen in kaart gebracht. Dan vindt ook verdere consultatie plaats van stakeholders en inwoners.

De RES 1.0 moet ingediend zijn op 1 juli 2021. Ook daarna gaat het proces door: elke 2 jaar vindt er een herijking plaats van de RES. Dan wordt beoordeeld of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Bovendien is de verwachting dat wij door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen nieuwe inzichten krijgen. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen).

WEBINARS

De maatregelen die zijn genomen in het kader van de Corona-crisis raken uiteraard ook het proces van de RES. Het consulteren van stakeholders en van raden is een stuk lastiger: dit gebeurt nu met name digitaal. Op 3 en 4 juni werden er door de MRE webinars georganiseerd als alternatief voor de brede bijeenkomst die in eerste instantie op 11 maart gepland stond.

Op 3 juni werd er een webinar gehouden voor volksvertegenwoordigers. Hier kunt u dit webinar van 3 juni terugkijken.

Op 4 juni werd er een webinar gehouden om inwoners te informeren en gelegenheid te geven mee te praten en hun vragen te stellen over de RES. Hier kunt u het webinar van 4 juni terugkijken.

Vervolgproces besluitvorming concept-RES en RES 1.0

De concept-RES, die wij zien als tussenbalans, is aan alle colleges, GS en de DB's van de Waterschappen aangeboden, met de vraag om deze uiterlijk 31 augustus vast te stellen. Deze wordt vervolgens uiterlijk 1 oktober ingediend bij het Rijk.

De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden aangeboden aan het Rijk. Om deze deadline te halen streven we naar besluitvorming over de RES 1.0 in de Stuurgroep RES in maart/april 2021. Vervolgens zal de RES 1.0 ter vaststelling worden voorgelegd aan alle gemeenteraden, de Provincie en de Waterschappen.

Meer weten?

Vragen en antwoorden over de Concept-RES van de MRE leest u hier
Lees hier meer over het Nationaal Klimaatakkoord
Meer informatie over de 30 regio's die aan een RES werken vindt u hier
Antwoorden op algemene vragen over de RES vindt u hier

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

De Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten. Het zijn de bestuurders van deze gemeenten die samen met de provincie Noord-Brabant en de waterschappen, die het proces van de RES aansturen. Samen vormen zij de stuurgroep voor de RES. Voorzitter van de stuurgroep is Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck en bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie binnen de Metropoolregio Eindhoven.

20200203 foto voor website van FK RT SL

Van links naar rechts: voorzitter Frans Kuppens en vice-voorzitters Rik Thijs en Stef Luijten.

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

Meer weten over hoe we als RES-regio zijn georganiseerd? Lees hier dan verder.

Inwoners, bedrijven en organisaties

De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we graag in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Op welke plaatsen in de regio is het grootschalig en duurzaam opwekken van energie mogelijk? Wat kunnen we doen om huizen en gebouwen te verduurzamen? En waar kunnen we energie besparen? Zo werken we samen aan een sterk onderbouwde RES voor iedereen!

Contactpersonen

Ronald Kraus
Ronald Kraus
Procesmanager 040 2594578 r.kraus@metropoolregioeindhoven.nl
Barbara Marcus
Barbara Marcus
Procesmanager; coördinator 040 2594 558 b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl