Regionale Energiestrategie (RES)

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan alle 30 regio’s in Nederland gevraagd te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. Regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. Deze RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

 

Met het opstellen van een gezamenlijke RES laten we als 21 gemeenteraden, twee algemene besturen van Waterschappen en Provinciale Staten zien dat we zelf verantwoordelijkheid erkennen en nemen de gestelde opgave – op tijd – te realiseren. Het opstellen van een RES is een complexe opgave met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Voor bijvoorbeeld het aanwijzen van zoekgebieden voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden is altijd een afweging nodig met andere belangen, zoals de energie-infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. De RES verbindt daarom belangrijke stakeholders: provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

130726_2377 580x580
De energietransitie is een grote opgave die we nu samen op een innovatieve manier moeten oppakken.
  • 1 Opgave
  • 49%

    CO2 besparing in 2030

  • 2 TwhDuurzame opwek in regio in 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar staan we nu?

Inmiddels is de concept-RES voor onze regio gereed. We zien de concept-RES als een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten.

U kunt hier de concept-RES en de bijlagen van de concept-RES downloaden. Ook kunt u een samenvatting downloaden.

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. Ook wordt de concept-RES gedeeld met de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van beide waterschappen.

 

Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 oktober 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te dienen. We zien de concept-RES als een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten. De verdere concretisering gebeurt in de volgende fase, om te komen tot een RES 1.0. Op basis van de concept-RES starten we deze zomer een planMER traject, waarin alle milieu-effecten bij inpassing van duurzame opwekking van energie in beeld worden gebracht. Ook worden richting RES 1.0 andere ruimtelijke, economische, sociale en politiek-bestuurlijke overwegingen in kaart gebracht. Dan vindt ook verdere consultatie plaats van stakeholders en inwoners.

De RES 1.0 moet ingediend zijn op 1 juli 2021. Ook daarna gaat het proces door: elke 2 jaar vindt er een herijking plaats van de RES. Dan wordt beoordeeld of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Bovendien is de verwachting dat wij door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen nieuwe inzichten krijgen. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen).

 

Het proces om te komen tot de RES is beschreven in de Startnotitie voor het proces van de RES, die in het voorjaar van 2019 aan alle raden, GS en DB van de Waterschappen is voorgelegd.

 

WEBINARS

De maatregelen die zijn genomen in het kader van de Corona-crisis raken uiteraard ook het proces van de RES. Het consulteren van stakeholders en van raden is een stuk lastiger: dit gebeurt nu met name digitaal. Op 3 en 4 juni werden er door de MRE webinars georganiseerd als alternatief voor de brede bijeenkomst die in eerste instantie op 11 maart gepland stond.

 

Op 3 juni werd er een webinar gehouden voor volksvertegenwoordigers. Hier kunt u dit webinar van 3 juni terugkijken.
De beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens dit webinar van 3 juni kunt u hier lezen.

 

Op 4 juni werd er een webinar gehouden om inwoners te informeren en gelegenheid te geven mee te praten en hun vragen te stellen over de RES. Hier kunt u het webinar van 4 juni terugkijken.
De beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens dit webinar van 4 juni kunt u hier lezen.

 

Vervolg proces besluitvorming concept-RES en RES 1.0

De concept-RES, die wij zien als tussenbalans, is aan alle colleges, GS en de DB’s van de Waterschappen aangeboden, met de vraag om deze uiterlijk 31 augustus vast te stellen. Deze wordt vervolgens uiterlijk 1 oktober ingediend bij het Rijk.

De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden aangeboden aan het Rijk. Om deze deadline te halen streven we naar besluitvorming over de RES 1.0 in de Stuurgroep RES in maart/april 2021. Vervolgens zal de RES 1.0 ter vaststelling worden voorgelegd aan alle gemeenteraden, de Provincie en de Waterschappen.

 

Meer weten?

Lees hier meer over het Nationaal Klimaatakkoord
Meer informatie over de 30 regio’s die aan een RES werken vindt u hier 
Antwoorden op algemene vragen over de RES vindt u hier

 

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

 

De Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten. Het zijn de bestuurders van deze gemeenten die samen met de provincie Noord-Brabant en de waterschappen, die het proces van de RES aansturen. Samen vormen zij de stuurgroep voor  de RES. Voorzitter van de stuurgroep is Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck en bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie binnen de Metropoolregio Eindhoven.

 

20200203 foto voor website van FK-RT-SL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: voorzitter Frans Kuppens en vice-voorzitters Rik Thijs en Stef Luijten.

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

Meer weten over hoe we als regio zijn georganiseerd? Lees hier dan verder

 

Provincie

De provincie stelt regionale projectleiders en provinciale kennis ter beschikking. Ze geeft bijvoorbeeld opdracht voor onderzoeken naar de haalbaarheid van duurzame energieprojecten en zorgt dat er een warmtebronnenregister komt.

 

Waterschappen

De waterschappen in de regio’s helpen mee vanwege hun kennis en ervaring bij vragen over de (her)inrichting van de ruimte in de regio. Ze kennen veel belanghebbende partijen, zoals landbouw- en natuurorganisaties. Die zijn vanwege hun grondgebied belangrijke partners als het gaat om het verkennen van kansen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Ook het terrein van de waterschappen is daarvoor mogelijk geschikt.

 

Enexis denkt mee

Enexis Netbeheer beheert ongeveer 180.000 kilometer elektriciteitskabels en 42.000 kilometer gasleidingen, verspreid over 5 provincies in Nederland. Enexis heeft daarmee de maatschappelijke taak om klanten aan te sluiten op het energienet en te zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom hebben de ambities van het Klimaatakkoord en de RES  belangrijke gevolgen voor de huidige en toekomstige energie infrastructuur van Enexis. Vanuit deze verantwoordelijkheid biedt Enexis met kennis en data een belangrijke bijdrage aan de RES.

 

Inwoners, bedrijven en organisaties

De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we graag in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Op welke plaatsen in de regio is het grootschalig en duurzaam opwekken van energie mogelijk? Wat kunnen we doen om huizen en gebouwen te verduurzamen? En waar kunnen we energie besparen? Zo werken we samen aan een sterk onderbouwde RES voor iedereen!

 

Samen komen gemeenten, provincie en waterschapen tot de inhoud van de Regionale Energiestrategie. Zij zullen de RES voorleggen aan de 21 gemeenteraden, Gedeputeerde Staten van de provincie en de Algemene Besturen van de waterschappen. Die bepalen vervolgens of zij akkoord gaan met de inhoud van de RES.

 

Contactpersonen

   
Barbara 300x450

Barbara Marcus

Procesmanager; coördinator
040 2594 558 ...

20200316 Ronald Kraus Ronald Kraus

Procesmanager

040 2594 578...

 

 

Berry 300 x 450

Berry de Jong
Procesmanager 040 2594 566...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn