Energietransitie: Nu aan de slag!

In onze Metropoolregio Eindhoven werken we aan een Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen, duurzaam kunnen opwekken en welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden.

We hebben te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Die problemen zullen groeien en meer mensen treffen naarmate de temperatuur stijgt. Die problemen zullen groeien en meer mensen treffen naarmate de temperatuur stijgt. Daar willen we wat aan doen, samen met u: inwoner, ondernemer of organisatie in de Metropoolregio Eindhoven.

 

130726_2377 580x580
De energietransitie is een grote opgave die we nu samen op een innovatieve manier moeten oppakken.
  • 1 Opgave
  • 100% Duurzame Energie in 2050
  • 65 PJ Nodig na energiebesparing

 

Een korte geschiedenis van de RES

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

 

Het doel van het Nationaal Klimaatakkoord komt voort uit de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dit akkoord hebben 192 landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen. Meer weten over wat er precies in de RES komt te staan? Lees hier dan verder.

 

Na ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord moeten de regio’s een conceptversie van hun RES indienen bij het Rijk, de deadline daarvoor is 1 juni 2020. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord. Daarna hebben regio’s nog eens een aantal maanden de tijd om tot een definitieve RES te komen en deze in te dienen bij het Rijk. De definitieve RES moet 1 maart 2021 klaar zijn.

 

Startnotitie

Hoe we in onze regio samen gaan werken aan de RES staat beschreven in de startnotitie. Deze is voor de zomer van 2019 in alle gemeenten besproken. Aan de hand hiervan wordt nu de concept-RES opgesteld.

 

Basis voor de RES

Een basis voor de RES vormt de regionale kansenkaart voor duurzame energie, opgesteld in 2017. Op de kansenkaart voor energie staan de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking. Op de kaart is te zien welke technieken op welke plek kansrijk zijn. De kansenkaart is onderdeel van de Integrale Strategie Ruimte. 

 

Meer weten?

Lees hier meer over het Nationaal Klimaatakkoord. Meer informatie over de 30 regio’s die aan een RES werken vindt u hier 

 

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

 

De Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten. Het zijn de bestuurders van deze gemeenten die samen met de provincie Noord-Brabant en de waterschappen die het proces van de RES aansturen. Samen vormen zij de stuurgroep voor  de RES. Voorzitter van de stuurgroep is Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck en bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie binnen de Metropoolregio Eindhoven.

 

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

Meer weten over hoe we als regio zijn georganiseerd? Lees hier dan verder

 

Provincie

De provincie stelt regionale projectleiders en provinciale kennis ter beschikking. Ze geeft bijvoorbeeld opdracht voor onderzoeken naar de haalbaarheid van duurzame energieprojecten en zorgt dat er een warmtebronnenregister komt.

 

Waterschappen

De waterschappen in de regio’s helpen mee vanwege hun kennis en ervaring bij vragen over de (her)inrichting van de ruimte in de regio. Ze kennen veel belanghebbende partijen, zoals landbouw- en natuurorganisaties. Die zijn vanwege hun grondgebied belangrijke partners als het gaat om het verkennen van kansen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Ook het terrein van de waterschappen is mogelijk daarvoor geschikt.

 

Enexis denkt mee

Enexis Netbeheer beheert ongeveer 180.000 kilometer elektriciteitskabels en 42.000 kilometer gasleidingen, verspreid over 5 provincies in Nederland. Enexis heeft daarmee de maatschappelijke taak om klanten aan te sluiten op het energienet en te zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom hebben de ambities van het Klimaatakkoord en de RES  belangrijke gevolgen voor de huidige en toekomstige energie infrastructuur van Enexis. Vanuit deze verantwoordelijkheid biedt Enexis met kennis en data een belangrijke bijdrage aan de RES.

 

Inwoners, bedrijven en organisaties

De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we graag in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Op welke plaatsen in de regio is het grootschalig en duurzaam opwekken van energie mogelijk? Wat kunnen we doen om huizen en gebouwen te verduurzamen? En waar kunnen we energie besparen? Zo werken we samen aan een sterk onderbouwde RES voor iedereen!

 

Samen komen gemeenten, provincie en waterschapen tot de inhoud van de Regionale Energiestrategie. Zij zullen de RES voorleggen aan de 21 gemeenteraden, Gedeputeerde Staten van de provincie en de Algemene Besturen van de waterschappen. Die bepalen vervolgens of zij akkoord gaan met de inhoud van de RES.

 

Contactpersonen

   
Barbara 300x450

Barbara Marcus

Netwerkregisseur; coördinator
040 2594 558 ...

20170330 Ab Oosting 4 heel staand Ab Oosting

Netwerkregisseur

040 2594 594 ...

 

 

Berry 300 x 450

Berry de Jong
Netwerkregisseur 040 2594 566...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn