Energietransitie: Nu aan de slag!

In juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord in Den Haag gepresenteerd. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is een volgende stap richting een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050, zoals wordt vastgelegd in de Klimaatwet. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot.

De Metropoolregio Eindhoven zorgt ervoor dat de Brainport-regio hier een bijdrage aan levert. We willen naar een groene, duurzame energievoorziening in onze regio, zowel voor onze inwoners als voor onze bedrijven.

 

130726_2377 580x580
Energietransitie is een grote opgave die we nu samen op een innovatieve manier moeten oppakken.
  • 1 Opgave
  • 100% Duurzame Energie in 2050
  • 65 PJ Nodig na energiebesparing

 

Energietransitie

De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie is bijvoorbeeld energie uit zon, wind, biomassa en geothermie. 

De basis voor de afspraken over energietransitie is het Klimaatakkoord van Parijs waarin in 2015 is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

 

In de Nederlandse Klimaatwet wordt vastgelegd dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% verminderd moet zijn. En in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn concrete maatregelen uitgewerkt om tot deze doelstelling te komen. Duidelijk is in ieder geval dat voor het behalen van de opgaven is maatwerk nodig en dat samenwerking tussen de betrokken partners noodzakelijk is.

 

Bekijk het filmpje over het thema Energietransitie:

 

Regionale Energie Strategie

De maatregelen uit het Klimaatakkoord moeten regionaal opgepakt worden. Er wordt vanuit elke regio een ‘bod’ verwacht hoe en in welke mate ze bijdragen aan het Klimaatakkoord: de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat de energieopgave van een regio centraal, met daarbij het potentieel door duurzame opwekking en besparing en de concrete plannen om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen.

De Metropoolregio Eindhoven heeft de trekkersrol in het opstellen van deze Regionale Energie Strategie. Hierbij komt de focus te liggen op twee sectoren uit het Klimaatakkoord:

- Gebouwde omgeving: het transformeren van huizen en gebouwen in goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.

- Elektriciteit: fossiele bronnen van elektriciteit moeten worden vervangen door hernieuwbare opwekking.

Er worden ook verbindingen gelegd naar de andere sectoren, namelijk industrie, landbouw en mobiliteit.

In december 2018 moet er een startnotitie zijn waarin de opdracht van de regio beschreven is.

 

De Regionale Energie Strategie wordt opgesteld samen met partners op verschillende schaalniveaus (buurt, gemeente, regio, provincie, Rijk) en vanuit verschillende branches (denk aan netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven kennisinstellingen, opleidingen etc). Want alleen door een nauwe samenwerking met al deze partijen en met draagvlak bij alle betrokkenen, krijgen we de klus voor elkaar.

 

Inpassing grootschalige duurzame energie

Duurzame opwekking van energie kost veel ruimte. Daarom hebben van december 2016 tot en met april 2017 Paul van Liempd (bestuurlijk trekker voor de regionale Gesprekstafel Duurzaamheid) en Mathijs Kuijken (bestuurlijk trekker voor de Regionale Ruimtelijke Strategie) samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en organisaties een kansenkaart opgesteld. Het traject ‘Ruimte voor Energie’ bestond uit 3 bijeenkomsten. Hiervan is verslag gedaan in Magazine #1, Magazine #2, Magazine #3.

 

Op de kansenkaart staan de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking. De kansenkaart voor energie vormt het handvat voor partijen om daadwerkelijk duurzame energieoplossingen te realiseren. Op de kaart is te zien welke technieken op welke plek kansrijk zijn. De kansenkaart is onderdeel van de Integrale Strategie Ruimte. In het kader van de Regionale Energie Strategie zal deze kansenkaart worden geactualiseerd.

 

Versnelling projecten

Om de energietransitie succesvol te laten maken, zijn veel innovatieve initiatieven nodig. De Metropoolregio Eindhoven zorgt voor versnelling bij belangrijke projecten door kennisdeling en het verbinden van nieuwe partijen, op vraagstukken als het omgaan met windenergie en grootschalige zonneparken, aardgasvrij krijgen van (nieuwbouw)wijken, maken van afspraken met woningcorporaties en het stimuleren van particuliere/lokale initiatieven. Dit doen we in nauwe samenwerking met provincie en Enexis.

 

Gesprekstafel Duurzaamheid

Vier keer per jaar ontmoeten de wethouders duurzaamheid elkaar in de Gesprekstafel Duurzaamheid. Belangrijkste doel van de Gesprekstafel Duurzaamheid is het uitwisselen van kennis over ontwikkelingen en projecten op het brede terrein van duurzaamheid.  De samenwerking op het gebied van energietransitie is een belangrijk thema. Het overleg wordt steeds gekoppeld aan een bezoek aan een inspirerend bedrijf.

 

Wethouder van de gemeente Cranendonck Frans Kuppens is kwartiermaker voor het onderwerp Energietransitie.

 

Samenwerkingsakkoord

In het project de Update werkt de Metropoolregio Eindhoven nu aan een Samenwerkingsakkoord voor de periode 2019-2024. Energie Transitie is een van de nieuwe thema's in dit Samenwerkingsakkoord. Lees de planning van het nieuwe Samenwerkingsakkoord. 

 

Contactpersonen

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Netwerkregisseur 040 2594 566...
Barbara 300x450

Barbara Marcus

Netwerkregisseur
040 2594 558 ...

20170330 Ab Oosting 4 heel staand Ab Oosting
Netwerkregisseur040 2594 594 ...
170424_BDJ4288_Hans Hans van de Louw
Netwerkregisseur 040 2594 564 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn