Energiestrategie

Energietransitie

Op basis van de Klimaatwet moet in 2050 de CO2-uitstoot met 95% zijn afgenomen en het streven is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. De afspraken die we gemaakt hebben in het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven sluiten hierbij aan: "De regio wil koploper zijn in de energietransitie, met als einddoel om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990."

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan alle 30 regio's in Nederland gevraagd te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. Elke regio heeft hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. In onze regio werken de 21 gemeenten van de MRE hierbij samen met de provincie en de twee waterschappen.

De 21 gemeenten willen samen een evenwichtige regio zijn waarbij ze naast aandacht voor de excellente economie ook werken aan een inclusieve en duurzame regio. Welvaart én welzijn voor inwoners en ondernemers, daar gaat het om. Het is dan ook logisch dat we samenwerken aan de RES. We zetten samen de schouders eronder en maken onze regio sterker, beter en toekomstbestendig!

Res
"De energietransitie is een opgave die we kunnen realiseren als iedereen meedoet." Frans Kuppens, Voorzitter Stuurgroep RES
  • 1Regionale Energiestrategie
  • 49%minder CO2-uitstoot in 2030
  • 2 TWHDuurzame energie

Snel wegwijs in het thema energietransitie

Als Metropoolregio Eindhoven hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. In de RES onderzoeken we in de regio per thema de mogelijkheden om de energietransitie te realiseren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover worden lokaal genomen. De RES 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle 21 gemeenteraden, de Algemene Besturen van de 2 waterschappen en Gedeputeerde Staten. In het RES-proces werken we als gemeenten verder samen met netbeheerder Enexis, en met partijen als energiecoöperaties, woningcorporaties, natuurorganisaties, ondernemersverenigingen en kennisinstellingen.

We gebruiken de nieuwste kennis om de RES elke 2 jaar te actualiseren. In de regio wordt al hard gewerkt aan de energietransitie en we willen op volle kracht door, met de RES als basis. Hiervoor maken we een Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP). We werken samen in projecten, wisselen kennis uit en houden de voortgang in de gaten.

Landelijk is een uitgebreid inwerkprogramma gemaakt voor nieuwe raadsleden en bestuurders over de RES, met online en fysieke bijeenkomsten. Zie hiervoor de website van het Nationaal Programma (NP) RES. Nu al meer weten? Kijk dan op de website voor volksvertegenwoordigers van het NP RES en op onze regionale website over de RES.

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

De Stuurgroep RES is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces van de Regionale Energiestrategie. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de drie overheden die de RES moeten vaststellen (gemeenten, waterschappen en provincie) en een vertegenwoordiger van Enexis.

Stuurgroep RES oktober 2022 Stuurgroep RES

Het programmateam RES is de ambtelijke tegenhanger van de Stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis. De Stuurgroep is directe opdrachtgever van het programmateam. De leden van het programmateam zijn de verbindende schakel van de Stuurgroep en poho naar (één van) de werkgroepen. Voorzitter van het programmateam is Ronald Kraus van Team MRE.

Voorzitter en vicevoorzitter Energietransitie klein

De verbinding met alle wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg (poho) energietransitie. De wethouders zijn eigenaar en eindverantwoordelijk voor de producten naar de colleges. Voorzitter van het poho energietransitie is Stef Luijten (wethouder gemeente Bergeijk) (rechts op de foto), Rik Thijs (wethouder gemeente Eindhoven) is vicevoorzitter (links op de foto).

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. Zij zijn de samenwerking, zij zijn Metropoolregio Eindhoven. Team MRE zorgt dat die samenwerking goed loopt, zij faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten.

Contactpersonen

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Procesmanager; coördinator 040 2594 558 b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl
Ronald Kraus
Ronald Kraus
Procesmanager 040 2594578 r.kraus@metropoolregioeindhoven.nl