Energiestrategie

Energietransitie

Op basis van de Klimaatwet moet in 2050 de CO2-uitstoot met 95% zijn afgenomen en is het streven om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. De afspraken die we gemaakt hebben in het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven sluiten hierbij aan: "De regio wil koploper zijn in de energietransitie, met als einddoel om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990."

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan alle 30 regio's in Nederland gevraagd te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. Regio's stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. In onze regio doen de 21 gemeenten van de MRE dat, samen met de provincie en de twee waterschappen.

De 21 gemeenten willen samen een evenwichtige regio zijn waarbij naast aandacht voor de excellente economie ze ook werken aan een inclusieve en duurzame regio. Welvaart én welzijn voor inwoners en ondernemers, daar gaat het om. Het is dan ook logisch dat we samen een RES opstellen. We zetten samen de schouders eronder en maken onze regio sterker, beter en toekomstbestendig!

Res
"De energietransitie is een opgave die we kunnen realiseren als iedereen meedoet." Frans Kuppens, Voorzitter Stuurgroep RES
  • 1Regionale Energiestrategie
  • 49%minder CO2-uitstoot in 2030
  • 2 TWHDuurzame energie

Regionale Energiestrategie (RES)

De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

Voor onze RES hebben we een aparte website gemaakt zodat daar alle actuele informatie netjes bij elkaar staat. Klik hier om naar de aparte website te gaan.

Niet alleen gemeenten!
In MRE werken 21 gemeenten samen. In de RES werken we samen met de provincie, de twee waterschappen en Enexis. Maar daarnaast hebben we de andere partijen nodig die kunnen meewerken aan onze maatschappelijke opgaven. Het opstellen van een RES is een complexe opgave met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Voor bijvoorbeeld het aanwijzen van zoekgebieden voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden is altijd een afweging nodig met andere belangen, zoals de energie-infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. De RES verbindt daarom belangrijke stakeholders: provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Uiteindelijk stellen de 21 gemeenteraden, de waterschappen en de Provincie de RES vast.

Inwoners, bedrijven en organisaties
De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we graag in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Op welke plaatsen in de regio is het grootschalig en duurzaam opwekken van energie mogelijk? Wat kunnen we doen om huizen en gebouwen te verduurzamen? En waar kunnen we energie besparen? Zo werken we samen aan een sterk onderbouwde RES voor iedereen!

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

De Stuurgroep RES is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces van de Regionale Energiestrategie. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de drie overheden die de RES moeten vaststellen (gemeenten, waterschappen en provincie) en een vertegenwoordiger van Enexis. Voorzitter van de stuurgroep is Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck en bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie binnen de Metropoolregio Eindhoven. Hierbij werkt hij intensief samen met vice-voorzitters Rik Thijs van de gemeente Eindhoven en Stef Luijten van de gemeente Bergeijk.


20200203 foto voor website van FK RT SL

Van links naar rechts: voorzitter Frans Kuppens en vice-voorzitters Rik Thijs en Stef Luijten.

De verbinding met alle wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg (poho) energietransitie. De wethouders zijn eigenaar en eindverantwoordelijk voor de producten naar de colleges.

Het programmateam RES is de ambtelijke tegenhanger van de Stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis. De Stuurgroep is directe opdrachtgever van het programmateam. De leden van het programmateam zijn de verbindende schakel van de Stuurgroep en poho naar (één van) de werkgroepen. Voorzitter van het programmateam is Ronald Kraus van Team MRE.

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. Zij zijn de samenwerking, zij zijn Metropoolregio Eindhoven. Team MRE zorgt dat die samenwerking goed loopt, zij faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten.

Werkprogramma 2021

Elk jaar maken we een werkprogramma. Hierin beschrijven de 21 gemeenten wat ze in dat jaar gaan doen in MRE-verband aan de regionale thema's. Dit is een filmpje over 2021. Frans Kuppens vertelt in ongeveer 4 minuten wat we in 2021 gaan doen aan de Regionale Energie Strategie en thema Energietranstie.

Contactpersonen

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Procesmanager; coördinator 040 2594 558 b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl
Ronald Kraus
Ronald Kraus
Procesmanager 040 2594578 r.kraus@metropoolregioeindhoven.nl