Energietransitie: Nu aan de slag!

Het verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor een te grote CO2-uitstoot waardoor het broeikaseffect toeneemt. Nu al zorgt de stijgende temperatuur voor een toename van droogte en stormen en mislukte oogsten. We hebben te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Die problemen zullen groeien en meer mensen treffen naarmate de temperatuur stijgt. Om te zorgen dat wij, onze kinderen, hun kinderen en generaties daarna nog op deze aarde kunnen blijven leven is direct actie nodig. We staan voor een grote technische, maar vooral een maatschappelijke transitie.

 

De Metropoolregio Eindhoven zorgt ervoor dat de Brainport-regio hier een bijdrage aan levert. We willen naar een groene, duurzame energievoorziening in onze regio, zowel voor onze inwoners als voor onze bedrijven.

 

130726_2377 580x580
Energietransitie is een grote opgave die we nu samen op een innovatieve manier moeten oppakken.
  • 1 Opgave
  • 100% Duurzame Energie in 2050
  • 65 PJ Nodig na energiebesparing

 

Energietransitie

De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie is bijvoorbeeld energie uit zon, wind, biomassa en geothermie. 

De basis voor de afspraken over energietransitie is het Klimaatakkoord van Parijs waarin in 2015 is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

 

In de Nederlandse Klimaatwet wordt vastgelegd dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% verminderd moet zijn. 

De Klimaatwet borgt de ambities op de lange termijn. Het komende Klimaatakkoord gaat de invulling geven hoe we deze ambities kunnen waarmaken. De ruimtelijke inbedding wordt regionaal en decentraal ingevuld via de regionale energiestrategieën (RES).

 

Bekijk het filmpje over het thema Energietransitie:

 

Regionale EnergieStrategie

Onderdeel van het Klimaatakkoord is de afspraak dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. De RES is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. De RES bevat het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de regio, een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en lange termijn. De focus ligt op de opwek van duurzame elektriciteit, energiebesparing en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

 

Essentieel in de RES van de Metropoolregio Eindhoven is dat 21 gemeenten, twee algemene besturen van waterschappen en Provinciale Staten aangeven zelf verantwoordelijkheid te erkennen en te nemen om de gestelde opgave – op tijd – te realiseren. Tijdens het maken van de RES gaan we gelijktijdig met de verschillende partijen op lokaal, subregionaal en regionaal niveau werken aan oplossingen voor de belangrijkste opgaven. De Metropoolregio Eindhoven heeft de trekkersrol in het opstellen van deze RES.

 

Er wordt voortgebouwd op de regionale kansenkaart voor duurzame energie, opgesteld in 2017 

 

Op de kansenkaart voor energie staan de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking. Op de kaart is te zien welke technieken op welke plek kansrijk zijn. De kansenkaart is onderdeel van de Integrale Strategie Ruimte

 

Versnelling projecten

Om de energietransitie succesvol te laten maken, zijn veel innovatieve initiatieven nodig. De Metropoolregio Eindhoven zorgt voor versnelling bij belangrijke projecten door kennisdeling en het verbinden van nieuwe partijen, op vraagstukken als het omgaan met windenergie en grootschalige zonneparken, aardgasvrij krijgen van (nieuwbouw)wijken, maken van afspraken met woningcorporaties en het stimuleren van particuliere/lokale initiatieven. Dit doen we in nauwe samenwerking met provincie en Enexis.

 

Bestuurlijk trekker

Wethouder van de gemeente Cranendonck Frans Kuppens is bestuurlijk trekker voor het onderwerp Energietransitie en voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie.

 

Contactpersonen

 

   
Barbara 300x450

Barbara Marcus

Netwerkregisseur; coördinator
040 2594 558 ...

20170330 Ab Oosting 4 heel staand Ab Oosting

Netwerkregisseur

040 2594 594 ...
170424_BDJ4288_Hans Hans van de Louw
Netwerkregisseur 040 2594 564 ...

 

 

Berry 300 x 450

Berry de Jong
Netwerkregisseur 040 2594 566...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn