Energietransitie

Wat denkt u? Is onze regio er klaar voor om écht werk te maken van de overstap naar groene, duurzame energie? Als Brainport zijn we het aan de wereld en onszelf verplicht om de uitdagingen van ‘Parijs’ met enthousiasme, vertrouwen en de nodige spoed op te pakken, voor het klimaat, de werkgelegenheid en om het wonen en leven hier aantrekkelijk te houden.

De energietransitie, de omschakeling van fossiele energie naar schone groene energie, van vooral zon en wind, gaat slagen als we ons daar allemaal voor inzetten.  Er gebeurt al veel in onze regio, overal zien we initiatieven ontstaan en groeien. Maar we kunnen pas echt komen tot een versnelling en opschaling als we elkaar beter weten te vinden en gezamenlijk aan de slag gaan. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Berry de Jong.

 

Wilbert Seuren, Mathijs Kuijken en Paul van Liempd gaan voor ‘de eerste energieneutrale regio’
Paul van Liempd: "Een regionale aanpak om de ambities te realiseren tot energieneutraliteit. Deze opgave vraagt om een goede afweging tussen verschillende maatschappelijke functies en belangen.
  • 1 Opgave
  • 3 Bijeenkomsten
  • 100% Duurzame Energie in 2050

 

Kansenkaart voor energie

Van december 2016 tot en met april 2017 hebben Bestuurders Paul van Liempd (bestuurlijk trekker voor de regionale Gesprekstafel Duurzaamheid) en Mathijs Kuijken (bestuurlijk trekker voor de Regionale Ruimtelijke Strategie) samen toegewerkt naar een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking in beeld zijn gebracht.

 

Met onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en organisaties is een kansenkaart opgesteld. Hierop staan de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking.
De kansenkaart voor energie vormt het handvat voor partijen om daadwerkelijk duurzame energieoplossingen te realiseren. Op de kaart is te zien welke technieken op welke plek kansrijk zijn.

 

Kansenkaart voor energie 640 x 489Kansenkaart voor energie

Een aantal pioniers zetten de eerste stap. Benieuwd naar hun businesscases? Lees hierover meer in het magazine 'Ruimte voor Energie #3'.


Ruimte voor Energie // het proces

Het traject ‘Ruimte voor Energie’ bestond uit 3 bijeenkomsten. In december 2016 werd de omvang en urgentie van onze regionale energieopgave belicht en werd in de ateliers enthousiast de eerste hand gelegd aan het ontwerpen van verschillende denkrichtingen. Lees meer over deze bijeenkomst in het Magazine 'Ruimte voor Energie #1'.

Op 7 februari 2017 heeft een diverse groep stakeholders zich verder verdiept in drie uitdagende denkrichtingen. Hierbij hebben we ons verdiept in de vraag ‘Waar en hoe gaan we de energietransitie vormgeven in de regio?’. Lees meer over deze bijeenkomst en de resultaten in het Magazine 'Ruimte voor Energie #2'.

Afgelopen 6 april zijn de resultaten gepresenteerd in de vorm van een ruimtelijke kaart. Deze omvat de kansen én de ruimtevraag voor duurzame energieopwekking in de regio. Lees meer over de bijeenkomst in het Magazine 'Ruimte voor Energie #3. Als onderdeel van de Integrale Strategie Ruimte is deze kansenkaart het hoofdstuk energie.

 

Vervolg 'Ruimte voor Energie'

Zijn we nu klaar? Nee, we zijn pas net begonnen aan de energietransitie! We hebben nog vele jaren, projecten, veranderingen, aanpassingen, ideeën en realisaties te gaan voordat we als regio energieneutraal zijn. Het traject ‘Ruimte voor Energie’ had een aanvliegfunctie. Het is de katalysator die een start is voor de verbeteringen die de komende jaren noodzakelijk zijn in onze energievoorzieningen en –verbruik. Samen moeten we gaan realiseren, projecten uitvoeren en de koe bij de hoorns vatten. Dit blijven we dan ook faciliteren. Daarnaast werken we toe naar een manifest. Want alleen zo worden we als regio energieneutraal in 2050.

 

Bureaustudie als theoretisch startpunt

De Metropoolregio Eindhoven heeft - als eerste stap - in samenwerking met de provincie Noord-Brabant door bureau Posad een bureaustudie uit laten voeren naar de ruimtelijke impact van een duurzame energievoorziening. Deze studie heeft geresulteerd in een basiskaart waarop te zien is waar de opwekkingstechnieken ruimtelijk gezien mogelijk zijn en waar niet. Bekijk het hele rapport ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Noord-Brabant' of de factsheet ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Zuidoost-Brabant voor de inhoud van het rapport.  

 

Contact

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Procesmanager 040 2594 566...

 

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn