Actueel

Interbestuurlijke samenwerking voor de Zuidoostelijke Zandgronden

Het ministerie van LNV, de provincies Limburg en Noord-Brabant, de waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Limburg, en de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Noordoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied in de Zuidoostelijke Zandgronden. Hiervoor is vorig jaar een actieprogramma opgesteld. Voor de uitvoering hiervan heeft het ministerie van LNV bijna 7 miljoen euro toegezegd.

Het ministerie onderzoekt nog op welke wijze deze middelen kunnen worden toegekend. Om die reden kon begin dit jaar de sluiting van een overeenkomst met samenwerkingsafspraken nog niet doorgaan.

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

In juli 2018 hebben het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen afspraken gemaakt om te komen tot een samenhangende aanpak voor het landelijk gebied. Dit is het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland. Het gebied Zuidoostelijke Zandgronden is een van de 15 gebieden in Nederland waarvoor een dergelijke aanpak is uitgewerkt. Het actieprogramma voor Zuidoostelijke Zandgronden richt zich met name op het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bevorderen van kringlooplandbouw. Centraal staan activiteiten op het gebied van samenwerking en kennisdeling en de uitvoering van vijf proeftuinen. Drie van de proeftuinen liggen in Zuidoost-Brabant: De Levende Beerze in De Kempen, Innovatiepark de Vlier in Deurne en Troprijt/Kroonvennen in Bladel/Reusel-De Mierden.

Meer informatie:

Joan van Dijk
Joan van Dijk
Programmaregisseur Landelijk Gebied 040 2594 567 email hidden; JavaScript is required