Actueel

Regionaal thema 'Transitie Landelijk Gebied'

Met het Werkprogramma 2020 worden onderwerpen aangepakt die voor de hele regio belangrijk zijn. De kunst is een balans te vinden tussen stedelijk en landelijk gebied. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de héle regio!

Dat is terug te vinden in het dit jaar door het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied opgestelde concept Streefbeeld. Het Streefbeeld bevat richtinggevende uitspraken die we als 21 samenwerkende gemeenten uitspreken. Daarom zal het streefbeeld in het tweede kwartaal 2020 aan alle 21 gemeenteraden ter vaststelling worden voorgelegd.

20191119 afbeelding bij Nieuwsbereicht PG over Streefbeeld TLG

De hoofdmoot van de richtinggevende uitspraken bestaat uit drie onderdelen:

1. We versterken landschap, natuur en de verbinding tussen stad en platteland en creëren ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.

2. We streven naar een ruimtegebruik van onze regio dat in balans is met de natuurlijke systemen.

3. We zoeken samen met de landbouw-sector en andere stakeholders naar mogelijkheden om in het landelijk gebied meer maatschappelijke en economische meerwaarde te genereren. Door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een gezonde bodem, maatschappelijke aspecten (vitaliteit en leefbaarheid), biodiversiteit, duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit.