Subsidie

Samen investeren!

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Al vele jaren stimuleren we innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant.

Als we horen dat een project een prijs heeft gewonnen of een vervolgfinanciering heeft binnengehaald, gaat bij ons de vlag uit. Met een bijdrage van het Stimuleringsfonds hebben we de winnaars op weg geholpen. Dáár doen we het voor! Ons doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat – noem maar op. Wij wakkeren het vuurtje aan, anderen leveren ook een bijdrage en samen maken we van een kansrijk idee een succesverhaal. De Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat dankzij de bijdragen van alle 21 gemeenten.

Voor wie?

Kan jouw veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio draaiend houden en versterken? Dan loont het om een projectvoorstel in te dienen bij het Stimuleringsfonds. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Als het maar gaat om samenwerken, innovatie en versterken van de regionale economie in Zuidoost-Brabant. Het Stimuleringsfonds geeft al jaren subsidie en intussen zijn er zeer succesvolle ondernemingen uit voorgekomen.

Uitgangspunten in het kort

 • Het Stimuleringsfonds onderscheidt ‘Aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘Uitvoeringsprojecten’;
 • Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de totaal subsidiabele kosten steun krijgen, Uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%;
 • Voor Aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum subsidiebedrag van €50.000,-;
 • De subsidiabele projectkosten mogen voor maximaal 50% bestaan uit eigen ureninzet van de projectpartners. Uren van overheden zijn niet subsidiabel;
 • Het uurtarief voor eigen ureninzet van de projectpartners bedraagt €50,- (m.u.v. studenten en stagiaires, hiervoor geldt een uurtarief van € 20,--).

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem, en heeft in principe 3 tenders per jaar. Dus je kan 3 keer per jaar een projectvoorstel in dienen, wanneer het Dagelijks Bestuur daadwerkelijk tot openstelling besloten heeft. De sluitingen van de tenders zijn gepland op 1 februari, 1 juni en 1 oktober om 17.00 uur.

Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het Dagelijks Bestuur neemt op 9 september a.s. een besluit over de volgende openstelling. Als tot openstelling besloten wordt, is de sluiting op 1 oktober a.s.

Aanvragen en indienen

Wanneer je een aanvraag wil indienen, dan ben je verplicht uiterlijk 2 weken vóór de sluitingsdatum van de betreffende tender het project te bespreken met programmamanager Bas Luijten (contactgegevens onderaan deze pagina). Dit gesprek geeft jou een goed beeld van de slaagkans en mogelijke aandachtspunten bij de aanvraag en geeft ons een breder beeld van de aanvraag. De bespreking van het project doen we aan de hand van een intakeformulier dat je per email krijgt toegestuurd na het maken van een afspraak.

Wanneer je tijdens de openstelling van een tenderperiode een aanvraag wilt indienen klik dan hier voor het online aanvraagformulier.

Let op: bijlagen kunnen enkel in Word of PDF formaat gekoppeld worden aan het formulier. Andere formaten dienen eerst opgeslagen te worden als PDF. Het verzoek is om de begroting in Excel-formaat ook te mailen naar subsidies@metropoolregioeindhoven.nl

Als bijlagen voeg je de volgende documenten toe:

 • een projectplan
 • een begroting en financieringsplan
 • de cofinancieringsverklaringen (van alle partners, inclusief aanvrager)
 • de minimisverklaring (van alle partners die subsidie gaan ontvangen bij een toekenning)
 • een additioneel aanvraagformulier
 • eventueel een filmpje van maximaal 2 minuten/50MB waarin u uw project pitcht.

Op het filmpje na zijn bovengenoemde bijlagen verplicht, dit geldt ook voor het gebruik van de templates die wij hiervoor beschikbaar stellen op deze website. Klik hier voor de templates.

Beslissing over toekennen subsidie

Alle aanvragen worden door de Adviesgroep beoordeeld aan de hand van criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. Klik hier voor de beleidsregel met de toetsingscriteria. De Adviesgroep bestaat uit 6 personen. De samenstelling is evenwichtig verdeeld over kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Na het advies van de Adviesgroep, besluit het Dagelijks Bestuur van de MRE formeel over het verlenen van de subsidie.

Rapportage

Na verlening van de subsidie moeten aanvragers met enige regelmaat rapporteren over de voortgang van hun project. Ook aan het einde van het project wordt een rapportage verwacht. Onder het kopje downloads vind je de voorwaarden bij beschikking en alle relevante rapportagedocumenten.

Downloads

Alle relevante documenten met betrekking tot het Stimuleringsfonds die op deze pagina vermeld zijn, staan ook bij elkaar op een aparte pagina, deze kunt u hier vinden

Contact

Tijdens de uitvoering van het project verloopt de correspondentie over het project altijd via het emailadres: subsidies@metropoolregioeindhoven.nl. Hier kan je de voortgangsrapportage(s), de eindrapportage en eventuele verzoeken tot looptijdverlenging naar toe sturen. Rapportages en verzoeken die niet via dit mailadres worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Voor informatie over:

 • nieuwe en lopende projecten: neem contact op met Bas Luijten (inhoudelijk) of Jan Monen (financieel).
 • nadere informatie over de voorwaarden van het Stimuleringsfonds: neem contact op met Bas Luijten.
Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager Economie - Stimuleringsfonds 0402594596 email hidden; JavaScript is required
Jan Monen
Jan Monen
Financiële ondersteuning investeringsfondsen 040 259 45 65 email hidden; JavaScript is required