Nieuwsbrief

Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart (3)

Wat kunnen we verwachten van het MRE-onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart en de CBS Monitor Regionale Welvaart?

In twee voorgaande nieuwsbrieven hebben we jullie geïnformeerd over het lopende MRE-onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart. In dit nieuwsbericht geven we inzicht in de te verwachten uitkomsten van het MRE-onderzoek ook in relatie tot de CBS-Monitor.

CBS Monitor Brede Welvaart

In het MRE-onderzoek sluiten we aan bij de methodiek die het CBS heeft ontwikkeld voor de landelijke Monitor Brede Welvaart. In mei 2020 heeft het CBS voor de derde keer deze monitor uitgebracht. De monitor gaat in op de wijze waarop de brede welvaart zich in Nederland ontwikkelt.

Regionale Monitor Brede Welvaart

Daarnaast heeft het CBS in opdracht van het Ministerie van LNV de Regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld die eind november 2020 wordt gepresenteerd. Via een website kan iedere gemeente in Nederland (inclusief de 21 MRE-gemeenten) dan zijn eigen Monitor Brede Welvaart bekijken. De Gemeente Eindhoven heeft als pilot-gemeente gefungeerd voor de opzet van deze monitor.

Het MRE-onderzoek Monitor Brede Welvaart

Met het MRE-onderzoek maken we een verdere verdiepingsslag van de landelijke monitor op regionale schaal. Zoals de betrokken onderzoekers Jan Pieter Smits en Harrie Lintsen hierbij aangeven, gaat het hierbij specifiek om de verdiepende analyse op basis van een methodiek van foto (de situatie nu), film (trends) en beleidsinstrument.

Voor de 'foto' van de regio wordt gebruikt gemaakt van de CBS-gegevens uit de regionale CBS-monitor. Aanvullend wordt hierbij onder andere een vergelijking gemaakt op regionale schaal (COROP-gebieden) met andere relevante regio’s in Nederland en wordt de impact van brede welvaart in de Metropoolregio Eindhoven in relatie gebracht met een sterk geglobaliseerde wereld met breed vertakte ketens. De MRE-regio is de 1e regio in Nederland waarvoor dit specifiek wordt onderzocht.

Voor een aantal thema’s die momenteel sterk in de publieke belangstelling staan (waaronder energietransitie, landelijk gebied en inclusiviteit (sociale cohesie en maatschappelijke ongelijkheid)) vindt een nadere analyse plaats o.a. op basis van historische ontwikkelingen ('film'). Dit is deels kwantitatief, deels kwalitatief, waarbij ook specifiek gekeken wordt naar institutionele ontwikkelingen. We kijken ook naar de samenhang tussen ontwikkelingen. Dit geeft een goed inzicht in de kansen en bedreigingen in het realiseren van deze transitie-agenda’s voor de langere termijn. Ook hiermee lopen we voorop om deze relaties op regionale schaal op deze wijze in kaart te brengen.

Tenslotte wordt het onderzoek afgerond met het onderdeel ‘beleidsinstrument’. We kijken hoe we de uitkomsten van de monitor en de inzichten uit de nadere analyse kunnen benutten vanuit het perspectief brede welvaart: wat zijn de mogelijkheden om de regionale brede welvaart te verbeteren? Hierbij is het de kunst om ‘knoppen’ te identificeren die vaak beleid overstijgend zijn en op basis van een integrale strategische benadering tot gewenste effecten leidt. Hiermee loopt onze regio voorop in deze ontwikkeling. In het voorjaar 2021 wordt het eindrapport van het MRE-onderzoek Brede Welvaart uitgebracht.