Actueel

Jaarrekening 2019

Het proces van de jaarrekening 2019 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is inmiddels afgerond en afgesloten met een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid.

In 2019 hebben de diensten Metropoolregio Eindhoven en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven een gezamenlijk positief resultaat behaald van ruim €1 miljoen. Een voorstel tot resultaatbestemming zal aan het algemeen bestuur worden voorgelegd in de bijeenkomst op 1 juli 2020. Conform de wettelijke voorschriften zal de concept-jaarrekening voor 15 april 2020 ter informatie aan de deelnemende gemeenten worden gestuurd.