1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Onderzoek Brede Welvaart in onze regio

Het regionaal onderzoek Brede Welvaart is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de stand van de Brede Welvaart specifiek voor de regio Zuidoost Brabant. Hiermee heeft onze regio als eerste in Nederland inzicht in de brede welvaart in de regio. Dit is een goed instrument om binnen gemeenten en regio het gesprek aan te gaan over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners.

Brede Welvaart

Onze regio is economisch sterk, dat wordt gemeten met het Bruto Binnenlandsproduct (BBP). Maar het BBP zeg weinig over welvaart en welbevinden van inwoners. Groei kan ook negatieve effecten hebben, denk aan milieu- en gezondheidsschade.

Brede welvaart is een nieuw begrip waarin gekeken wordt naar welvaart in de brede zin van het woord. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.

Daarmee is brede welvaart bij uitstek een onderwerp voor de overheid, lokaal én regionaal.

Het gaat om de kwaliteit van leven van mensen, en dat wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee is het regioniveau ook belangrijk. Onze regio is de natuurlijke schaal waarop mensen zich bewegen in hun dagelijks leven. Mensen gebruiken de hele regio, denk aan wonen, werken, sporten, winkelen en recreëren.

Waarom is het onderzoek brede welvaart ontwikkeld?

Het doel van de monitor is het aanleveren van objectieve cijfers op een aantal kernindicatoren over de volle breedte. De brede welvaart monitor past bij het Better Life Initiative van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en bouwt erop voort. Met de objectieve cijfers van de monitor kan het politieke debat goed gevoerd worden.

Op nationale schaal hebben we al de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart van het CBS. Ons onderzoek bouwt voor op deze onderzoeksmethodiek maar dan met de focus op de regio.

Masterclass Brede Welvaart terug kijken

In 2021 organiseerden we ook een masterclass over Brede Welvaart. Joks Janssen vertelde over (Be)sturen op Brede Welvaart, hoe doe je dat? Hoe maak je de slag van een monitor naar actie? De masterclass is nu terug te kijken.

MRE en brede welvaart: van economie naar duurzaamheid en kwaliteit van leven

In de onderzoeksopzet is gekozen voor een aanpak die inspeelt op de historie, heden en toekomst. Hierdoor kunnen we leren van hoe zaken zich ontwikkeld hebben, en welke cultureel-sociaal maatschappelijke ontwikkelingen hier aan ten grondslag lagen.

Samengevat zijn drie hoofdthema’s onderzocht:

1. Foto van de regio: met behulp van de monitor Brede Welvaart is de ‘toestand van de regio’ in beeld gebracht. Het gaat zowel om een ‘foto’ van de regio als geheel als ook van de verschillende gemeenten binnen de regio.

2. Film van de regio: in dit onderdeel zijn belangrijke, regionale trends in beeld gebracht en daarmee de voorgeschiedenis van belangrijke, regionale vraagstukken. Hierdoor krijgen de cijfers meer betekenis in relatie tot waar we vandaan komen. Zuidoost Brabant is de eerste regio waarvoor een dergelijke verdiepende analyse is uitgevoerd.

3. Monitor als beleidsinstrument: resultaten van het onderzoek (‘foto’ en ‘film’) bieden gespreksstof om ambities en doelstellingen voor de toekomst te formuleren. Het onderzoek kan individuele gemeentes helpen bij het maken van beleidskeuzen, maar levert ook bouwstenen voor de (door) ontwikkeling van het samenwerkingsakkoord van de MRE.

Bespreken van de monitor

Met de monitor levert de MRE een bijdrage aan het lokale en regionale gesprek over brede welvaart, het gesprek over het verbeteren van het welbevinden van inwoners. De monitor is daarom naar alle gemeenten gestuurd zodat zij het in hun college en gemeenteraad kunnen bespreken. Ook bespreken we de monitor in alle vier de regionale portefeuillehoudersoverleggen (economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied). Het rapport is ook een belangrijke bouwsteen in het proces voor de doorontwikkeling van het nieuwe regionale samenwerkingsakkoord dat wordt opgesteld na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Meer lezen:

Als u meer wilt lezen over de monitor Brede Welvaart:

- Eindrapportage (pdf)

- DB-voorstel (pdf) over het onderzoek Brede Welvaart