Planning

Planning en control

Metropoolregio Eindhoven kent een planning en control cyclus. Planning en control biedt de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen van de organisatie.

De Metropoolregio stelt hiervoor de volgende documenten op:

Samenwerkingsakkoord

Het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 (pdf) is de basis voor de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Visie, missie en ambitie zijn beschreven. Het Samenwerkingsakkoord geldt vier jaar en wordt ieder jaar met de opstelling van de Begroting geactualiseerd. Het Samenwerkingsakkoord wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Kadernota

In de Kadernota zijn de financiële kaders voor het komende jaar opgenomen. Dit zijn de uitgangspunten voor de Begroting. Het Algemeen Bestuur stelt deze kaders vast.

Begroting

De Begroting is een vertaling van het Samenwerkingsakkoord, deze wordt jaarlijks opgesteld en in juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De Begroting wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.

Werkprogramma

Het Werkprogramma is een gedetailleerde uitwerking van de Begroting, wordt jaarlijks opgesteld en in principe in februari vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het Werkprogramma zijn de concrete activiteiten voor dit jaar beschreven. Het Werkprogramma wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beleidsmatige bestuursrapportage, peildatum 1 juni

Met de eerste Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m mei. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in juni vast.

Financiële bestuursrapportage, peildatum 1 oktober

Met de tweede Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m september. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in december vast.

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen, die invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage worden voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur stelt alle begrotingswijzigingen vast.

Jaarverslag

Met het Jaarverslag rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige en financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m december. Het Algemeen Bestuur stelt het Jaarverslag in juni vast.

Jaaroverzicht

Het Jaaroverzicht is een overzichtelijke weergave van het Jaarverslag. In dit overzicht zijn de in dat jaar bereikte resultaten beschreven. De financiële gegevens zijn opgenomen in de Jaarrekening.

2025

Kadernota Begroting 2025

2024

Kadernota Begroting 2024 (pdf)

Presentatie raadsinformatiebijeenkomsten ontwerp-Begroting 2024 Metropoolregio (pdf)

Begroting 2024 (pdf)

2023

Kadernota Begroting 2023 (pdf)

Presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp Begroting 2023 Metropoolregio (pdf)

Begroting 2023 (pdf)

Werkprogramma 2023 2024 (pdf)

Bestuursrapportage peildatum 1 juni 2023 (pdf)

Begrotingswijziging 2023 01

Bestuursrapportage peildatum 1 oktober 2023

Begrotingswijziging 2023 2

2022

Kadernota Begroting 2022 (pdf)

Plenaire presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp Begroting 2022 vier grote G Ren (pdf)

Presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp Begroting 2022 Metropoolregio (pdf)

Begroting 2022 (pdf)

Werkprogramma 2022 (pdf)

Ambitiedocument 2022 (pdf)

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022 (pdf)

Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2022 (pdf)

Begrotingswijziging 2022-01 (pdf)

Jaarrekening 2022 (pdf)


Contactpersonen

Sietske van der Velden
Sietske van der Velden
Procesmanager Bestuurlijke Samenwerking 040 2594624 email hidden; JavaScript is required
Dick Rozema
Dick Rozema
Concerncontroller 040 2594537 email hidden; JavaScript is required