Planning en control

De Metropoolregio Eindhoven kent een planning en control cyclus. Planning en control biedt de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen van de organisatie.

De Metropoolregio stelt hiervoor de volgende documenten op:  


Samenwerkingsakkoord

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is de basis voor de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Visie, missie en ambitie zijn beschreven. Het Samenwerkingsakkoord geldt vier jaar en wordt ieder jaar met de opstelling van de Begroting geactualiseerd. Het Samenwerkingsakkoord wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.


Kadernota

In de Kadernota zijn de financiële kaders voor het komende jaar opgenomen. Dit zijn de uitgangspunten voor de Begroting. Het Algemeen Bestuur stelt deze kaders vast.  


Begroting

De Begroting is een vertaling van het Samenwerkingsakkoord, deze wordt jaarlijks opgesteld en in juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De Begroting wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.  


Werkprogramma

Het Werkprogramma is een gedetailleerde uitwerking van de Begroting, wordt jaarlijks opgesteld en in principe in februari vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het Werkprogramma zijn de concrete activiteiten voor dit jaar beschreven. Het Werkprogramma wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.


Beleidsmatige bestuursrapportage, peildatum 1 juni

Met de eerste Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m mei. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in juni vast. 


Financiële bestuursrapportage, peildatum 1 oktober

Met de tweede Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m september. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in december vast. 

 

Begrotingswijzigingen

Voor Begrotingswijzigingen, die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage is in de meeste gevallen een  besluit van het Algemeen Bestuur nodig.  


Het Algemeen Bestuur besluit over Begrotingswijzigingen, die leiden tot de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Deze wijzigingen worden voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Jaarverslag

Met het Jaarverslag rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige en financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m december. Het Algemeen Bestuur stelt het Jaarverslag in juni vast.  


Jaaroverzicht

Het Jaaroverzicht is een overzichtelijke weergave van het Jaarverslag. In dit overzicht zijn de in dat jaar bereikte resultaten beschreven. De financiële gegevens zijn opgenomen in de Jaarrekening. 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022

 

2020

Kadernota Begroting 2020

Plenaire presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp-Begroting 2020 vier grote GR'en 
Presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp-Begroting 2020 Metropoolregio

Begroting 2020
Concept-Werkprogramma 2020 (zienswijzeprocedure loopt nog tot 20 november 2019)

2019

Kadernota Begroting 2019

Begroting 2019
Werkprogramma 2019 

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2019

2018

Kadernota Begroting 2018

Begroting 2018

Begrotingswijziging 2018-1
Begrotingswijziging 2018-2
Werkprogramma 2018
Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2018
Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2018 

Jaarverslag 2018

2017

Kadernota Begroting 2017
Begroting 2017

Begrotingswijziging 2017-01
Werkprogramma 2017

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2017
Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2017

Jaarverslag 2017

2016

Begroting 2016
Begrotingswijziging 2016-01
Werkprogramma 2016
Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2016
Bestuursrapportage, peildatum 1 september 2016

Jaarverslag 2016

Jaaroverzicht 2016
Instrumenten governance Metropoolregio Eindhoven

 

 

Contactpersonen

Sietske 300x450

Sietske van der Velden
Netwerkregisseur040 259 46 24 ...

20170330 Dick Rozema 3 half

Dick Rozema
Concerncontroller040 259 45 37

...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn