Planning

Planning en control

Metropoolregio Eindhoven kent een planning en control cyclus. Planning en control biedt de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen van de organisatie.

De Metropoolregio stelt hiervoor de volgende documenten op:


Samenwerkingsakkoord

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is de basis voor de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Visie, missie en ambitie zijn beschreven. Het Samenwerkingsakkoord geldt vier jaar en wordt ieder jaar met de opstelling van de Begroting geactualiseerd. Het Samenwerkingsakkoord wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.


Kadernota

In de Kadernota zijn de financiële kaders voor het komende jaar opgenomen. Dit zijn de uitgangspunten voor de Begroting. Het Algemeen Bestuur stelt deze kaders vast.


Begroting

De Begroting is een vertaling van het Samenwerkingsakkoord, deze wordt jaarlijks opgesteld en in juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De Begroting wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.


Werkprogramma

Het Werkprogramma is een gedetailleerde uitwerking van de Begroting, wordt jaarlijks opgesteld en in principe in februari vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het Werkprogramma zijn de concrete activiteiten voor dit jaar beschreven. Het Werkprogramma wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.


Beleidsmatige bestuursrapportage, peildatum 1 juni

Met de eerste Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m mei. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in juni vast.


Financiële bestuursrapportage, peildatum 1 oktober

Met de tweede Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m september. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in december vast.

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen, die invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage worden voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur stelt alle begrotingswijzigingen vast.

Jaarverslag

Met het Jaarverslag rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige en financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m december. Het Algemeen Bestuur stelt het Jaarverslag in juni vast.


Jaaroverzicht

Het Jaaroverzicht is een overzichtelijke weergave van het Jaarverslag. In dit overzicht zijn de in dat jaar bereikte resultaten beschreven. De financiële gegevens zijn opgenomen in de Jaarrekening.

Samenwerkingsakkoord 2019-2022

2022

Kadernota Begroting 2022

Plenaire presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp Begroting 2022 vier grote G Ren

Presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp Begroting 2022 Metropoolregio

2021

Kadernota Begroting 2021

Presentatie ontwerp-Begroting 2021

Begroting 2021

Werkprogramma 2021

2020

Kadernota Begroting 2020

Plenaire presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp-Begroting 2020 vier grote GR'en

Presentatie raadsinfobijeenkomsten ontwerp-Begroting 2020 Metropoolregio

Begroting 2020

Begrotingswijziging 2020-1

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2020

Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2020

Begrotingswijziging 2020-2

2019

Kadernota Begroting 2019

Begroting 2019

Werkprogramma 2019

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2019

Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2019

Begrotingswijziging 2019-1

Jaarrekening 2019

Instrumenten governance Metropoolregio Eindhoven


Contactpersonen

Sietske van der Velden
Sietske van der Velden
Procesmanager 040 2594624 s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl
Dick Rozema
Dick Rozema
Concerncontroller 040 2594537 d.rozema@metropoolregioeindhoven.nl