Gulbergen header

Samenwerking en Strategie

Resultaten van samenwerken 2020

Resultaten in 2020 zijn:

  • Digitaal vergaderen
  • Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant
  • Ontwikkelingen Landgoed Gulbergen

Digitaal vergaderen

Ondanks de aangescherpte Coronamaatregelen in 2020 heeft de nieuwe governancestructuur, met enige aanpassingen vanwege het digitaal vergaderen, volgens planning plaats kunnen vinden. Om goed met elkaar in contact te blijven zijn de digitale werkvormen doorontwikkeld. Alle ruim 20 verschillende bestuurlijke overleggremia over de inhoudelijke onderwerpen en opgaven van onze agenda zijn gewoon doorgegaan, net als de bijbehorende ambtelijke overleggen.

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, moeten er omgevingsagenda’s opgesteld worden. De omgevingsagenda is een nieuw ruimtelijk, integraal sturingsinstrument. Nieuw is ook dat de volledige scope voor de fysieke leefomgeving hierin staat en een gebiedsgerichte uitwerking krijgt.

De Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant is de bestuurlijke samenwerkingsagenda van gemeenten, waterschappen en provincie voor de fysieke leefomgeving van de regio Zuidoost-Brabant. Al deze partijen hebben dus ook meegewerkt aan het opstellen van deze nieuwe samenwerkingsagenda. En onze regio liep hiermee ook nog voor op andere regio’s in Brabant. De eerste Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant is vastgesteld tijdens de Ontwikkeldag op 17 december 2020.

Landgoed Gulbergen

Het landgoed Gulbergen is de voormalige vuilnisstortplaats op de grens van Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo. Essent Milieu (nu Attero) is sinds 2003 beheerder en vergunninghouder van de stortplaats. SRE (nu Metropoolregio) was voor een deel eigenaar van de ondergrond van het Landgoed (ruim 350 ha). In 2003 is een groot deel van het landgoed (301 ha) in erfpacht gegeven aan Attero.

Op 21 december 2020 is de eigendom weer volledig in handen gekomen van de MRE. Dat betekent dat de MRE nu voor de opgave staat om het gebied te gaan ontwikkelen. Het afgelopen jaar zijn we al in overleg gegaan met de beide grondgebied gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. Samen met de provincie is er gekeken wat de planologische kaders en randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling binnen dit gebied zouden moeten zijn. Uitgangspunt is een ontwikkeling met hoofdzakelijk recreatief karakter, in een landschappelijke omgeving, en waarin de natuurdoelstellingen tot hun recht kunnen komen.

Lees meer over de resultaten op de MRE thema's economie, energietransitie, transitie landelijk gebied, mobiliteit.