Publicaties

Samenwerken is samen werken

Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is ook wat onze regio zo succesvol maakt.

De 21 gemeenten werkten jarenlang samen in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Maar het SRE werd star, log en bureaucratisch. De 21 gemeenten wilden wel bestuurlijk blijven samenwerken, maar in een betere vorm en met meer focus op welke onderwerpen ze samenwerking. Daarom is in 2015 de Metropoolregio Eindhoven opgericht. Een flexibele, energieke netwerksamenwerking met focus op de thema’s waarop regionale samenwerking echt nodig is en met een focus op die onderwerpen die regionaal opgepakt moeten worden.

Samen de ambitie realiseren

De regio heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, van arme keuterboertjes op schrale grond naar een hoogwaardige high tech topregio geworden, één van de drie mainports van Nederland. Dat is gelukt door eeuwenlang hard werken, samen de schouders eronder te zetten en van elkaar te leren.

Samenwerken en kennisdelen zijn de succesfactoren voor onze regio. En in de Metropoolregio Eindhoven zetten we die lijn door. MRE is het netwerk waar wij, de 21 regiogemeenten, samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven. Het doel is een excellente regio, een economisch sterke regio met een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. Maar we willen ook een evenwichtige regio zijn, met welvaart én welzijn. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken!

In MRE ligt momenteel de focus op vier thema’s om het regionale leefklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers te verbeteren. Ons eigen werk aan de thema’s draagt ook bij aan de ambities in de Brainportagenda. De vier thema’s zijn: economie, mobiliteit, transitie landelijk gebeid en energietransitie. Maar we staan niet stil en kijken vanuit onze basisthema’s ook vooruit naar opgaven die op ons als gemeenten afkomen.

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar!

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.

Aan de werkplaatsen nemen ook externe samenwerkingspartners deel: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc. We werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen we de goede, bijzondere oplossingen.

Gemeenten werken samen

Om onze ambities te realiseren, hanteren we als basisprincipes: slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van deze principes werken we samen aan onze regionale opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend. De 21 gemeenten zíjn de samenwerking, de gemeenten. De 21 gemeenten zijn de samenwerking, zij zijn Metropoolregio Eindhoven. In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. De 21 gemeenteraden stellen de plannen vast. Iedereen voelt zich naast onderdeel van de eigen gemeente ook deel van de regio. Team MRE zorgt dat die samenwerking goed loopt.

De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren we gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat onze inwoners en bedrijven er beter van worden!

Ontmoetingen organiseren

De 21 gemeenten worden ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie: Team MRE. Team MRE faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten. Ze zorgt dat het MRE-netwerk sterk is en dat het netwerk waar nodig uitgebreid wordt met nieuwe partijen. Elkaar ontmoeten is daarbij essentieel, alleen dan ontstaat er “buzz”, nieuwe energie waaruit nieuwe dingen ontstaan. De 21 gemeenten zijn de samenwerking, daarom is Team MRE beperkt van omvang.