Publicaties

Samenwerken is samen werken

De regio heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, van arme keuterboertjes op schrale grond naar een hoogwaardige high tech topregio geworden, één van de drie mainports van Nederland. Dat is gelukt door eeuwenlang hard werken, samen de schouders eronder te zetten en van elkaar te leren. Lees Ons Verhaal in deze pdf.

Samenwerken en kennisdelen zijn de succesfactoren voor onze regio.

En in de Metropoolregio Eindhoven zetten we die lijn door. MRE is het netwerk waar wij, de 21 regiogemeenten, samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven. Het doel is een excellente regio, een economisch sterke regio met een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. Maar we willen ook een evenwichtige regio zijn, met welvaart én welzijn. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken!

In MRE ligt momenteel de focus op vier thema’s.

Hieraan werken we om het regionale leefklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers te verbeteren, op vier thema's, namelijk: economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie. Ons eigen werk aan deze thema’s draagt ook bij aan de ambities in de Brainportagenda.

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar!

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.

We werken in een structuur van een Algemeen Bestuur met een afvaardiging van elke gemeente, een Dagelijks Bestuur en voor elk inhoudelijke thema is er een eigen portefeuillehoudersoverleg. Ter ondersteuning zijn er ambtelijke overleggen.

Aan het werk aan de thema's doen ook externe samenwerkingspartners mee: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc. We werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen we de goede, bijzondere oplossingen.

Gemeenten werken samen

Om onze ambities te realiseren, hanteren we als basisprincipes: slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van deze principes werken we samen aan onze regionale opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend.

De 21 gemeenten zíjn de samenwerking, zij zijn de MRE. In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen.

21 gemeenteraden stellen de plannen vast. Iedereen voelt zich naast onderdeel van de eigen gemeente ook deel van de regio.

Verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren we gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat onze inwoners en bedrijven er beter van worden!

De samenwerking van de 21 gemeenten wordt ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie: Team MRE. Team MRE faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten. Ze zorgt dat het MRE-netwerk sterk is en dat het netwerk waar nodig uitgebreid wordt met nieuwe partijen. Elkaar ontmoeten is daarbij essentieel, alleen dan ontstaat er “buzz”, nieuwe energie waaruit nieuwe dingen ontstaan. De 21 gemeenten zijn de samenwerking, daarom is Team MRE beperkt van omvang. Lees meer over Team MRE op een aparte pagina op deze website.