Subsidie

Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven 2020

Ook in coronatijd is de Regio Deal structuurversterkend voor de pijlers Voorzieningen, Talent en Innovatie in Brainport Eindhoven

In 2020 zijn alle 26 Regio Deal projecten van start gegaan

In het Bestuur van stichting Brainport is op 26 maart 2021 deelfinanciering toegekend voor het project: vergroten zichtbaarheid startups. De projectaanvraag is gericht op het effectief vergroten van de internationale zichtbaarheid van Brainport Eindhoven als aantrekkelijk startup klimaat. Het bestuur van stichting Brainport heeft tevens de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2020 vastgesteld. De voortgangsrapportage is te vinden op de website van Brainport Eindhoven.

Positieve duurzame impact op de brede welvaart en missiegedreven innovaties.

De Regio Deal Brainport Eindhoven levert ook in 2020 meerwaarde doordat nauwe samenwerking en open innovatie dé kenmerken zijn die deze regio sterk maken. De verwachting is dat de projectresultaten de komende jaren een positieve en duurzame impact hebben op de brede welvaart en missiegedreven innovaties. Juist in deze tijd ontstaan er nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen, zoals samenwerkende podia in de regio en de organisatie van hybride (on- & offline) events, die vanuit de huiskamer toegankelijk zijn voor een nog groter publiek. Zo bouwen we in 3 pijlers aan wat we als regio willen zijn. Innovatief, hoogstaand, toonaangevend, en vooral: een plek waar je wilt zijn.

Volle kracht vooruit

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport: “Het derde jaar van de Regio Deal Brainport Eindhoven ligt al weer achter ons. Een jaar waarin corona de boventoon voerde en onze regio creatief bleef werken aan het vinden van oplossingen, het benutten van kansen en het doorvoeren van digitale vernieuwingen om gestelde doelen te realiseren. Hoewel de focus bij een groot deel van de projecten op dit moment (tijdelijk) is verlegd van ‘groei’ naar ‘creatief inspelen op de actualiteit’, blijft bij velen de ambitie om ‘voorop te blijven lopen’ gewoon overeind. Daarnaast is de rol van de Hightech industrie als enabler van duurzaamheid duidelijk zichtbaar geworden”. Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten.

Regio Deal Brainport Eindhoven

Regio Deals zijn er om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt sinds 2018 ingezet op drie pijlers: voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal wordt via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. Aan alle projecten is inmiddels een bijdrage toegekend en alle projecten zijn gestart. In totaal is tot en met maart 2021 een waarde van circa 97 miljoen toegezegd aan 26 projecten. De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt circa 185 miljoen euro.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties). Zo wordt binnen Brainport Eindhoven, als een van de bewezen innovatie ecosystemen, gewerkt aan de nieuwe economie van morgen. Daarom is het cruciaal dat een nieuw kabinet kiest om blijvend in deze innovatie-ecosystemen te investeren. Wat dit concreet betekent voor Brainport Eindhoven brengen we komende weken nadrukkelijk onder de aandacht van alle betrokken partijen bij de kabinetsformatie, te beginnen bij de nieuwe Tweede Kamer.

Logo Brainport Dit is een persbericht van Brainport