Viaduct handen header

Team MRE

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven ‘zijn’ de samenwerking. Ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en ontwikkelen beleid. Gemeenten en Team MRE werken samen als één. Team MRE faciliteert en coördineert de regionale samenwerking. Ook verzorgt het team het regionaal strategisch programmamanagement. Van daaruit organiseren we de integrale inbreng vanuit de regio aan diverse (boven) regionale bestuurlijke tafels.

Soms wordt Team MRE gezien als dé regionale samenwerking. Dit is niet zo, de 21 gemeenten zijn dé samenwerking. Het team is wel de etalage voor de MRE en is daardoor soms het eerste aanspreekpunt of functioneert het als vertegenwoordiging van de Metropoolregio Eindhoven.

Wat doet Team MRE concreet?

Programmasturing

 • Regionaal programmamanagement op alle onderwerpen
 • Sturing regionaal samenhangende doelen

Agendasetting en lobby

 • Bovenregionaal beïnvloeden van beleid (o.a. gebruik bestaande lobbylijnen)
 • Bovenregionaal profileren

Analyse, verkenning en kennisuitwisseling

 • Via onderzoek, verkenning en monitoring nieuwe opgaven en oplossingen in beeld brengen
 • Kennisuitwisseling voor vergroten kwaliteit samenwerking en gemeenten
 • Kennisuitwisseling vanuit gezamenlijke koers
 • Afspraken met partners op basis van gedeelde agenda(‘s)

Strategiebepaling

 • Gezamenlijk koers en focus richting bovenregionaal beleid

Netwerk, dialoog en afstemming

 • Samenbrengen van partijen (stakeholders, gemeenten, partners)
 • In gesprek over verbindende belangen (niet over maar met elkaar)
 • Integrale dialoog vanuit perspectief brede welvaart, brede belangenafweging

Aanjager

 • Stimuleren van ecosystemen door o.a. inzet Stimuleringsfonds
 • Als overheden proactief stimuleren van (toepassen) innovaties (o.a. launching customer)

Coördinatie en verbinding

 • Samenbrengen agenda’s rondom bovenlokale en complexe samenhangende opgaven
 • Makel en schakelrol tussen regio, 21 gemeenten en andere partners op de realisatie
 • Beheer fondsen (Stimuleringsfonds, regiofonds)