Nieuwsbrief

Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven

Klimaatakkoord

In juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord in Den Haag gepresenteerd. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is een volgende stap richting een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. In vijf 'klimaattafels' zijn ambities voorgesteld om bij te dragen aan de landelijke ambitie.

20200610 Klimaatakkoord bij Nieuwsbericht 30 oktober 2018

Regionale Energie Strategie

In de Metropoolregio Eindhoven werken we in samenwerking tussen gemeenten, provincie, waterschappen en andere betrokken partijen aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave voor de onderdelen gebouwde omgeving en elektriciteit in het Klimaatakkoord.

De RES bevat het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de regio, het potentieel aan duurzame opwekking en de concrete plannen om de vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De RES is daarmee een bod van de regio aan het Rijk hoe en in welke mate de regio bijdraagt aan het Klimaatakkoord. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen).

In de RES werken provincies, gemeenten, waterschappen en netbeheerder de energieopgave van de regio uit. Hierin is samenwerking met andere partijen, zoals woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, natuurpartijen, bouwbedrijven, kennisinstellingen, etc.) essentieel.

Doel

Ons doel is om te komen tot daadwerkelijke versnelling van projecten in het veld. Gedurende het proces van de totstandkoming van de RES wordt er ook in de praktijk gewerkt aan oplossingen voor de belangrijkste opgaven. Vanuit een coördinerende rol proberen wij projecten van de grond te krijgen. Wij proberen hindernissen weg te nemen en zoeken naar kansen. Wij zoeken hierbij naar dwarsverbanden met andere thema's.

Onderdelen van de RES

De RES gaat tenminste in op de volgende onderdelen:

Opgave gebouwde omgeving

In de RES brengen we de warmtebronnen en netwerken en de locaties waar de beschikbare warmte ingezet kan worden in beeld. We gaan in op de verwachte verduurzaming van wijken en de concrete plannen op dit thema, waarbij ook aandacht is voor energiebesparing in woningen en bedrijfspanden. In samenhang met de RES stelt elke gemeente een 'transitievisie warmte' op waarin de wijkgerichte aanpak is uitgewerkt. Deze transitievisie moet eind 2021 klaar zijn.

Opgave duurzame elektriciteit

In de RES brengen we de locaties in beeld waar in de regio grootschalige duurzame energie kan worden opgewekt. Ook maken we inzichtelijk welke concrete plannen er zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hierbij kunnen we voortbouwen op de regionale kansenkaart energietransitie[1] die in 2017 is opgesteld en de onderzoeken die al zijn uitgevoerd bij een aantal gemeenten, zoals de Kempengemeenten, de Peelgemeenten (geothermie) en Eindhoven.

Tijdsplanning en proces

We stellen de RES op samen met partners op verschillende schaalniveaus (buurt, gemeente, regio, provincie, Rijk) en vanuit verschillende branches (denk aan netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, natuurpartijen, bouwbedrijven, kennisinstellingen, opleidingen etc.). Dat is een ambitieus tijdspad. Het vraagt (extra) capaciteitsinzet bij gemeenten en andere betrokken partijen. Om sturing te geven aan dit proces is een regionale Stuurgroep RES ingericht; in feite de regionale 'koplopersgroep' voor het thema energietransitie. De Stuurgroep bestaat uit bestuurders van alle subregio's, de gemeenten Eindhoven en Helmond, provincie, waterschappen en Enexis. De eerste stap is het uitwerken van een startnotitie met uitgewerkt plan van aanpak, die in de periode december 2018-februari 2019 ter vaststelling zal worden voorgelegd aan alle gemeenteraden.

[1]De regionale kansenkaart energietransitie is in 2017 opgeleverd, als onderdeel van de regionale Integrale Ruimtelijke Strategie.