Actueel

Lange termijn investering in de creatieve designsector in deze regio

Persbericht van Brainport Eindhoven

Het Bestuur van Stichting Brainport heeft binnen de Regio Deal Brainport Eindhoven financiering toegekend voor een nieuwe aanvraag van het project Ateliers en makerspaces (twv € 4.274.000,-). Door het aanbieden van structurele laagdrempelige atelierruimtes krijgen jonge en net afgestudeerde designers een plek om te starten. Zo worden zij als ondernemers van de toekomst behouden voor deze regio. De impuls voor makerspaces is bedoeld om open werkplaatsen voor creatieve en culturele instellingen in de stad verder te professionaliseren.

De impact van Corona

Momenteel bevinden we ons in de tweede golf van de wereldwijde Covid-19 crisis. In de eerste plaats een enorme opgave voor de volksgezondheid. Maar het heeft zeker ook impact op de Regio Deal projecten. De pijler ‘Aantrekken van (internationaal) talent’ draaide tijdens de 1e golf in een lagere versnelling, maar pakt vanaf de zomer de programma’s weer vol op. De coronacrisis lijkt voor de pijlers ‘Innovaties met maatschappelijke impact’ en ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’ geen onoverkomelijke negatieve effecten te hebben.

Hybride events

Evenementen zoals Dutch Design Week gaan in de oorspronkelijke vorm niet door, maar schakelen, dankzij de creatieve achterban, razendsnel door naar virtuele varianten. “Dit levert kansen op voor nieuw en internationaal publiek, met in sommige sessies veel meer deelnemers. Zo ontmoeten mensen designers nu in digitale matchmakingssessies, virtuele kamers en tijdens livestreams. De blended combinatie van virtueel en fysiek wordt de toekomst van DDW”, aldus Martijn Paulen, directeur Dutch Design week.

Ateliers en makerspaces

Culturele en design gerelateerde instellingen en ondernemers worden desalniettemin hard geraakt door de coronacrisis. Bezoekers en opdrachten voor makers vallen deels weg. Aan de andere kant neemt de vraag naar nieuwe concepten en ontwikkelingen gelukkig toe. De investering vanuit de Regio Deal voor atelierruimten voorziet in een structurele oplossing naar de toekomst toe voor (startende) creatieven. Zo worden twee gemeentelijke panden na renovatie langjarig tegen een lage huurprijs beschikbaar gesteld als atelierruimte. De makerspaces vormen een belangrijke schakel in het totale ecosysteem van designers in de regio. Dit zijn de werkplaatsen die zo nodig zijn voor deze sector om zich verder te ontwikkelen. Voor de fysieke aanpassingen en verbeteringen van deze werkplaatsen wordt een subsidieregeling open gesteld. Monique List, wethouder cultuur en design in Eindhoven: “We willen jonge ontwerpers na hun opleiding heel graag in Eindhoven houden. Een eerste betaalbare werkplaats is daarbij heel belangrijk. En met de makerspaces creëren we verspreid over de stad presentatie- en maakplekken die design ook meer zichtbaar maken. Deze lange termijn investering in de creatieve, culturele voorzieningen versterkt de aantrekkelijkheid en de economie van onze stad.”

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten

Regio Deal Brainport Eindhoven

Regio Deals zijn er om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt sinds 2018 ingezet op drie pijlers: voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal wordt in vier jaar (tot 2022) via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. Alle projecten zijn inmiddels toegekend en gestart. De besluitvorming over de (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het regiofonds komt. In totaal is tot en met oktober 2020 een waarde van circa 92 miljoen toegezegd aan 26 projecten. De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt circa 194 miljoen euro.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).