Actueel

Voortgang Mobiliteit

Het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van 18 maart 2020 heeft schriftelijk plaatsgevonden. Onderwerpen die vragen om bespreking zijn verplaatst naar een extra poho medio april (teleconferentie), omdat de periode tot het volgende reguliere poho van 6 juni wordt als te lang wordt beschouwd.

Momenteel wordt er in verschillende initiatieven gewerkt aan de vorming van het toekomstige mobiliteitssysteem. Denk daarbij aan de projecten van SmartwayZ.NL, het MIRT Onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid, de projecten van ZO Slim Bereikbaar en de landsdelige en regionale uitwerking van het OV-Netwerk. De lijnen komen in het poho Mobiliteit samen. Dit maakt het poho ook de plaats voor afstemming en het komen tot een overkoepelende en verbindende regionale visie. Vanuit de subregio’s wordt hiervoor ook inbreng geleverd.

De provincie is een proces gestart om te komen tot een nieuwe provinciale visie, de Koers Mobiliteit. Elementen waar regio en provincie raakvlakken en gezamenlijke opgaven zien, worden opgenomen in een gezamenlijke regionale samenwerkingsagenda Mobiliteit. Deze samenwerkingsagenda is de basis voor (ook financiële) afspraken in samenwerkingsprogramma’s van provincie en regio. Er wordt ambtelijk intensief samengewerkt met de provincie voor een goede aansluiting van provinciale, regionale en subregionale visies. Het streven is om op de ontwikkeldag van 17 juni 2020 het concept van de eerste regionale samenwerkingsagenda Mobiliteit met elkaar te bespreken. De huidige situatie leidt waarschijnlijk niet tot een andere planning.

De door de provincie voorgestane programmatische werkwijze vraagt van de regio overeenstemming over doelen, aanpak, prioritering en kostenverdeling. Een aanvullende uitdaging voor de regio is dus het ontwikkelen van een voorstel voor de organisatie en governance.