1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Economie

Als een van de drie Nederlandse Mainports hebben we een vooraanstaande positie als regio. Onze economische prioriteit is het verstevigen van ons regionaal vestigingsklimaat. Welvaart koppelen aan welzijn krijgt hierbij aandacht, onder meer via investeringen door Brainport en de gemeenten in voorzieningen; zo creëren we een prettig leefklimaat.

20180827 ec strategie bdj verticaal
Onze regio evolueerde van arme streek tot economische topregio. Er is altijd een grote drive geweest om te innoveren en een betere toekomst te realiseren, samen!
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 1gezamenlijke Regionale Brainportagenda

Als we als regio willen blijven excelleren, moeten we werken aan verdere versteviging. Als gemeenten hebben we hierin een belangrijke rol. Wij vormen de overheidsinbreng in de triple helix en ‘borgen’ zo de samenwerking. Willen we het vestigingsklimaat versterken, dan moeten we gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en een aantrekkelijke werk- en leefomgeving. Onze economische samenwerking is erop gericht om deze bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel via een financiële als een inhoudelijke bijdrage aan Brainport.

Met het Stimuleringsfonds hebben we een strategisch instrument om rechtstreeks innovatie en economische ontwikkeling aan te jagen. We werken aan continue doorontwikkeling van het fonds. Daardoor worden onze regionale middelen optimaal ingezet voor de versterking van de economische structuur in onze 21 gemeenten.

Tenslotte hebben we ook oog voor brede economische kansen. Die kunnen een stevige bijdrage leveren aan een solide en duurzame economische structuur in onze regio. Zo zoeken en vinden we een verbreding van onze economische basis.

Bestuurlijk trekkers

Wethouder van de gemeente Eindhoven Stijn Steenbakkers en burgemeester van Bladel Remco Bosma zijn resp. voorzitter en vice-voorzitter voor het onderwerp Economie.

20210708 Steenbakkers en Bosma2 Wethouder Stijn Steenbakkers (links) en burgemeester Remco Bosma

Werkprogramma 2021

De 21 wethouders Economie hebben met het Werkprogramma 2021 weer een aantal concrete ambities verwoord waarmee zij volop aan de slag gaan binnen het thema economie.

  • Brainport Actieagenda: met deze agenda zijn we al een aantal jaren onderweg. Ook in 2021 zetten we in op concrete projecten die onze Brainport versterken. 2021 staat ook in het teken van de nieuwe kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen, waarvoor we samen met regionale partners een bod voor de komende onderhandeling opstellen.
  • Corona Herstelaanpak: in 2020 hebben we een herstelaanpak voor de versterking van ons breed economisch vestigingsklimaat vastgesteld. Deze gaat in 2021 de fase van uitvoering in. Onze focus ligt op het gebied van opleiden en scholing, digitalisering van ons MKB, en op samenwerking, zoals rondom de versterking van centrumgebieden.
  • Stimuleringsfonds: dit is een bewezen succesformule, onze inzet is op innovatie in zowel Brainport sectoren als brede basis economie. Het fonds is erop gericht om in alle gemeenten aansprekende samenwerkingsprojecten te ondersteunen en middelen toe te kennen. Daarom zetten we in op lokaal ambassadeurschap door onze wethouders Economie en hun intermediaire netwerken.
  • Kennisdeling: in het portefeuillehoudersoverleg Economie vinden bestuurders elkaar op onderwerpen die ze met elkaar verbinden. Er wordt gesproken en kennis uitgewisseld over belangrijke economische ontwikkelingen. Specifiek gaan we in 2021 ook verder met de Leergang Centrumgebieden o.a. door kennissessies met de Raadstafel21 en ambtenaren/bestuurders.

In onderstaande video vertellen Stijn Steenbakkers en Daan de Kort in ongeveer 2 minuten over het Werkprogramma 2021:

Contactpersoon

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Procesmanager Economie 040 2594656 t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl
Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie 040 2594621 w.deridder@metropoolregioeindhoven.nl