Planning

Het resultaat van samenwerken 2020

De uitbraak van COVID-19 speelt een grote rol in de huidige samenleving. Ook de werkzaamheden van de samenwerking Metropoolregio Eindhoven worden hierdoor beïnvloed. Bijeenkomsten zijn digitaal gehouden, elkaar echt ontmoeten was moeilijk. Maar toch zijn alle werkzaamheden doorgegaan. Hieronder per thema een overzicht van wat er gedaan is in 2020.

Thema Economie

Als economische topregio hebben we een vooraanstaande positie. Onze prioriteit is het verstevigen van ons regionaal vestigingsklimaat. Welvaart koppelen aan welzijn krijgt hierbij aandacht. Resultaten voor 2020 zijn:

 • Gezamenlijke herstelaanpak gevolgen coronacrisis op regionale economie
 • Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart
 • Stimuleringsfonds
 • Leergang Centrumgebieden

Lees meer over de resultaten dit thema.

Thema Energietransitie - Regionale Energiestrategie

in 2020 is gewerkt aan:

 • Concept-RES
 • RES 1.0
 • Stimuleren en versnellen initiatieven m.b.t. energietransitie

Lees meer over de resultaten in 2020 bij dit thema.

Thema Transitie Landelijk Gebied

Bij de transitie van het landelijk gebied ligt de focus op het vinden van nieuwe kansen voor de economie en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Resultaten in 2020 zijn:

 • Vastellen van het Streefbeeld
 • Het Interbestuurlijk programma (IBP)
 • Plan MER mestbewerkingslocaties
 • Verkenning economische structuur landelijk gebied

Lees meer over de resultaten bij dit thema.

Thema Mobiliteit

In het thema Mobiliteit werken we aan bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met andere thema’s. De resultaten voor 2020 waren:

 • GGA-projecten
 • Regionale mobiliteitsagenda
 • MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven
 • Streefbeeld mobiliteit
 • Informatie uitwisselen en kennisdelen

Lees meer over de resultaten in 2020 bij dit thema.

Samenwerking en Strategie

Samenwerken gaat niet vanzelf, samenwerken moet je organiseren. Belangrijke onderwerpen in de samenwerking in 2021:

 • Digitaal vergaderen
 • Omgevingsagenda
 • Landgoed Gulbergen

Lees meer over de resultaten bij dit thema.

Alle thema's bij elkaar

Alle informatie over de resultaten in 2020 is bij elkaar gezet in een bestand. Bekijk de pdf met alle teksten.