Nieuwsbrief

Nieuw indienproces en nieuwe aanvraagdocumenten Stimuleringsfonds beschikbaar

In het verleden bestonden aanvragen meestal uit een uitgebreid aanvraagformulier, een free-format projectplan en cofinancieringsverklaringen. In het nieuwe proces zal een aanvraag bestaan uit een online aanvraagformulier en een aantal verplichte bijlagen. De bijlagen bestaan op hun beurt uit een projectplan, begroting en financieringsplan, cofinancieringsverklaringen en een additioneel beknopt aanvraagformulier. Voor deze bijlagen zijn gestandaardiseerde templates opgesteld, die u dient te hanteren bij het opstellen van de documenten.

De beleidsregel en verordening van het Stimuleringsfonds stammen uit 2018. Er is een wijziging van deze regelgeving in voorbereiding, opdat deze ten tijde van het sluiten van de Stimuleringsfondstender aansluit op het nieuwe indieningsproces.

Naar verwachting zal deze nieuwe beleidsregel ook de verplichting bevatten om het project vooraf vóór te bespreken met de projectmanager. Een dergelijke voorbespreking blijkt namelijk niet alleen uiterst informatief voor de aanvrager. Ook de Adviesgroep Stimuleringsfonds acht het waardevol dat de context van een aanvraag bekend is bij het projectmanagement, wanneer de aanvraag behandeld wordt. Wij vragen u daarom om uiterlijk 2 weken voor het sluiten van de tender contact op te nemen met de programmamanager wanneer u een voorbespreking wil aanvragen.

De nieuwe documenten zijn te raadplegen vinden via: https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds/stimuleringsfonds-downloads.

Als u nog verdere vragen heeft over het indienproces of het Stimuleringsfonds, , neem dan contact op met Tom van Tilborg. Zijn contactgegevens vindt u op deze website onder 'Subsidies -> Stimuleringsfonds'.